Mēs konsultējam korporatīvos klientus par principu izstrādi attiecībā uz transfertcenu tirgus vērtības noteikšanu, lai ierobežotu klienta nodokļu riskus.

Mēs aizsargājam klienta intereses un aizstāvam tā pozīciju nodokļu strīdos gan vietējās, gan ārvalstu nodokļu iestādēs. Mēs sniedzam palīdzību, sagatavojot un pārskatot cenu noteikšanas dokumentāciju, ar mērķi nodrošināt atbilstību spēkā esošajām prasībām.

  • Saistīto pušu darījumiem raksturīgā nodokļu risku analīze un konsultācijas šajā sakarā
  • Atbilstoša dokumentācija par transfertcenu noteikšanu
  • Salīdzinošo datu analīze
  • Salīdzinošo datu aktualizēšana
  • Atbilstošas cenu politikas izstrāde saistīto pušu darījumiem atbilstoši klienta vajadzībām
  • Līgumu projektu starp ieinteresētajām pusēm izstrāde
  • Palīdzība, pārskatot transfertcenu noteikšanu

Transfertcenu noteikšanas nozīme pieaug visās ES dalībvalstīs, vairākums dalībvalstu šajā jomā izveido jaunus nacionālos noteikumus. Īpašie noteikumi valstu starpā atšķiras, bet pamats ir visiem vienāds - ESAO transfertcenu noteikšanas pamatnostādnes. Nesen ESAO vadlīnijas tika būtiski mainītas un arī turpmāk izmaiņas ir neizbēgamas, tādējādi nāksies grozīt arī vietējos normatīvos aktus un administratīvo tiesu praksi.

Ekonomiskās lejupslīdes dēļ transfertcenu veidošana ir kļuvusi vēl svarīgāka gan starptautiskām, gan arī vietējām grupām. Nodokļu iestādes visā pasaulē veic pasākumus, lai stabilizētu kritumu nodokļu ieņēmumos, tāpēc ieinteresēto pušu transfertcenu auditi kļūst biežāki un arvien agresīvāki, par ko liecina pēdējos gados Latvijas praksē redzamie gadījumi. Tāpēc visi transfertcenu noteikšanas stratēģijas aspekti ir rūpīgi jāplāno un regulāri jādokumentē. Latvijas piemērs liecina, ka, papildus darījumiem ar lielām grupām, pusēm ir jāpierāda (tostarp ar dokumentiem) visu ieinteresēto pušu darījumu izmaksu atbilstība tirgus vērtībai. Mums ir jāatzīst, ka efektīva transfertcenu noteikšanas stratēģija ietver visas uzņēmuma biznesa aktivitātes, t.i., tā ir vērsta uz dažādiem aspektiem, kas ir saistīti ar preču, pakalpojumu, finansēšanas un nemateriālo aktīvu cenu atbilstību tirgus vērtībai.

Grant Thornton turpina attīstīt transfertcenu noteikšanas starptautiskos pakalpojumus un sadarbību ar citiem tīkla speciālistiem, lai varētu koordinēt konsultācijas par transfertcenu noteikšanu un sagatavot attiecīgu dokumentāciju.

Mēs palīdzam klientiem sadarboties ar nodokļu iestādi nodokļu audita ietvaros. Turklāt mūsu transfertcenu noteikšanas speciālisti palīdzēs klientam izstrādāt mazāk riskantas darījumu struktūras, kas ir efektīvākas attiecībā uz nodokļiem. Mēs arī sniedzam juridiskās konsultācijas, lai palīdzētu klientiem labāk pielāgoties vietējo normatīvo aktu prasībām.

Grant Thornton transfertcenu noteikšanas pakalpojums iesaista nodokļu konsultantus, juriskonsultus un finanšu konsultantus, kā arī citu valstu birojus, ja nepieciešams, lai palīdzētu klientam kontrolēt ar transfertcenu noteikšanu saistītos riskus un izmantot visas iespējas, ko nodrošina nodokļu piemērošana un tiesiskais regulējums.

Mēs konsultējam korporatīvos klientus par principu izstrādi attiecībā uz transfertcenu tirgus vērtības noteikšanu, lai ierobežotu klienta nodokļu riskus.

Mēs aizsargājam klienta intereses un aizstāvam tā pozīciju nodokļu strīdos gan vietējās, gan ārvalstu nodokļu iestādēs. Mēs sniedzam palīdzību, sagatavojot un pārskatot cenu noteikšanas dokumentāciju, ar mērķi nodrošināt atbilstību spēkā esošajām prasībām.

Eksperts Dmitrijs Korovackis

Transferta cenu speciālists