Visi uzņēmumu īpašnieki un to vadība ir ieinteresēta uzņēmuma panākumos. Viņi vēlas nodrošināt uzņēmuma darbības un rezultātu kontroli, kā arī tā sistēmu nevainojamu darbību.

Iekšējais audits sekmē šo mērķu sasniegšanu. Iekšējā audita pakalpojums ir paredzēts privātajiem uzņēmumiem un valsts iestādēm, to pakļautībā esošajām institūcijām, pašvaldībām, fondiem un pilsoņu apvienībām. 

Mēs sniedzam šādus pakalpojumus:

Mūsu komanda Iepazīsties
  • iekšējā revidenta funkciju veikšana valsts iestādēs un uzņēmumos;
  • uzņēmējdarbības procesu plānošana un riska novērtējums
  • iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtēšana
  • konsultācijas par iekšējās kontroles procedūru formulēšanu

Iekšējais audits un iekšējā kontrole

Iekšējā audita nodaļa sniedz konsultācijas klientiem jautājumos, kas ir saistīti ar uzņēmumu iekšējo kontroli un iekšējo auditu, kā arī veic uzņēmuma iekšējā audita procedūras. Ārējo auditoru pakalpojumu izmantošana nodrošina objektīvas audita procedūras un ļauj izvairīties no interešu konfliktiem institūcijas iekšienē.

Iekšējais auditors novērtē iekšējās kontroles sistēmas darbu. Efektīva iekšējās kontroles sistēma sniedz uzņēmuma vadībai pārliecību par to, ka izvirzītie mērķi ir sasniegti, finanšu pārskati ir pareizi sagatavoti un ka tiek ievērotas spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Iekšējā audita pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Iekšējo auditoru institūta (IIA) standartiem un citiem atbilstošajiem noteikumiem un tiesību aktiem.

Izvērtējot iekšējās kontroles sistēmu, mēs pamatojamies uz iekšējās kontroles COSO koncepciju. Izvērtējot valsts sektora iestāžu kontroles sistēmu, mēs izmantojam iekšējās kontroles INTOSAI starptautiskos standartus.

  • Mums ir starptautisks sadarbības partneru tīkls un plaša pieredze konsultāciju sniegšanā, kā arī esam izstrādājuši vadības un kontroles novērtējuma sistēmu gan valsts, gan privātajam sektoram.
  • Mūsu profesionālā pieredze un zināšanas iekšējā audita jomā, kā arī atbalsts no vadošajiem finanšu un biznesa konsultantiem ļauj mums piedāvāt klientiem kompleksu iekšējā audita risinājumu.

Iekšējais audits

Mēs veicam pilnu iekšējo auditu vai atsevišķas iekšējā audita procedūras: novērtējam riskus, sagatavojam stratēģiskos un ikgadējos iekšējā audita procedūru plānus, veicam atbilstības, darbības un sistēmu auditu, sagatavojam ziņojumus, sniedzot kopsavilkumu par konstatētajiem jautājumiem un riskiem, kā arī sniedzam rekomendācijas šo risku novēršanai.

Valsts iestādēm mēs piedāvājam gada pārskata un darījumu atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaudi.

Konsultācijas iekšējā audita un iekšējās kontroles jautājumos

Mēs konsultējam iekšējos auditorus iekšējā audita funkciju izveides jautājumos, kā arī sniedzam klientiem padomus stratēģisko un ikgadējo plānu sagatavošanas, iekšējā audita plānošanas, tā veikšanas, dokumentēšanas un pārskatu sagatavošanas jautājumos.

Mēs konsultējam organizāciju vadību par to, kā izveidot efektīvu iekšējās kontroles sistēmu, kas ietver tādus būtiskus aspektus kā organizācijas kontroles vide, risku pārvaldība, kontroles procedūras, informācijas aprite un uzraudzība.

Mēs arī piedāvājam klientiem konsultācijas iekšējās kontroles procedūru izstrādē.

Risku novērtējums

Mēs palīdzam nodrošināt atbilstošu risku pārvaldību: sniedzam apmācības par riska novērtēšanas metodoloģiju un, sadarbībā ar uzņēmuma vadību, veidojam risku novērtēšanas darba grupas.

Struktūrriski un darbības riski tiek identificēti, izvērtējot sekojošus risku aspektus: risku atklāšanās varbūtība, to atklāšanas būtiskums un iekšējās kontroles procedūru atbilstība. Darba rezultātā mēs sagatavojam ziņojumu, kurā sniegts identificēto risku saraksts, saskaņā ar identificēto risku būtiskuma pakāpi, kā arī sniedzam rekomendācijas risku minimizēšanai.