Kas ir Transfertcenu dokumentācija?

Transfertcenu dokumentācija ir darījumu(s) starp saistītām pusēm pamatojošs dokuments, kas atvieglo darījumu aizstāvēšanu domstarpību gadījumos ar Valsts ieņēmumu dienestu (turpmāk tekstā – VID).

Mērķis

Transfertcenu dokumentācijas mērķis ir noteikt savstarpējos darījumos ar saistītajiem uzņēmumiem piemērojamās tirgus cenas uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanai, kā arī nodrošināt to, ka Jūsu grupas saistītajiem uzņēmumiem ir pietiekami pierādījumi tam, ka to savstarpējos darījumos piemērotās cenas atbilst tirgus cenām.

Ieguvumi

  • Darījuma tirgus cenu noteikšana un pamatošana;
  • Aizsardzības dokuments VID audita gadījumā;
  • Rezultāti var tikt izmantoti arī strīdu gadījumos ar darījumu pusēm, mazākuma akcionāriem vai trešajām likumīgi ieinteresētajām pusēm. Nepieciešamība pamatot darījumu cenas.

Nepieciešamība pamatot darījumu cenas

Saskaņā ar piemērojamiem Latvijas Republikas nodokļu tiesību aktiem, darījumu cenām starp saistītajām personām ir jābūt noteiktām, pamatojoties uz nesaistītu personu  darījumu principu, t.i., cenām jābūt tādām, kādas tās būtu starp neatkarīgiem uzņēmumiem salīdzināmos darījumos un apstākļos. Piemērojot nesaistītu personu darījumu principu, grupas uzņēmumi tiek drīzāk uzskatīti kā atsevišķi darbojošies uzņēmumi, nekā viena vienota biznesa nedalāmi elementi. Gadījumos, kad darījumu cenas starp saistītajām personām nav noteiktas ievērojot nesaistītu personu darījumu principu, VID, saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu nosacījumiem, ir tiesības veikt ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamā ienākuma korekcijas.

Transfertcenas Transfertcenu regulējums Latvijā Lasīt
Trasnfertcenas Transfertcenu ceļvedis Lasīt