Nodokļi

Atvieglojumi 2021. un 2022. gadā veiktajiem procentu maksājumiem aprēķinot uzņēmumu ienākuma nodokli

ContributorName(contributor, true)
By:
2021. gada 25. novembrī Saeimā ir pieņemti “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”, kas stājas spēkā 2021. gada 2. decembrī (turpmāk tekstā – Covid-19 likums un Grozījumi).

Kā rezultātā Covid-19 likums ir papildināts ar jaunu 7.1 pantu, kurā noteikts, ka uzņēmumu ienākuma nodokļa (turpmāk tekstā – UIN) maksātāji par veiktajiem procentu maksājumiem pārskata gadā, kas sākas 2021. un 2022. gadā, nepiemēro UIN likuma 10. panta 1.daļu. Tādējādi, procentu maksājumus var ietvert saimnieciskās darbības izdevumos pilnā apmērā un nav jāveic procentu maksājumu pārrēķinu. Līdz ar to, aizpildot UIN deklarāciju par 2021., 2022. pārskata gada pēdējo mēnesi, tajā nav jānorāda procentu summas.

Grozījumu nepieciešamība

Grozījumu anotācijā tiek skaidrots, ka nodokļu maksātāji krīzes laikā ir cietuši zaudējumus, kā rezultātā uzņēmumu pašu kapitāls ir samazinājies vai ir kļuvis negatīvs, vai arī uzņēmumi ir palielinājuši aizņemtā kapitāla apmēru. Tā rezultātā tiem ir radušās papildus UIN saistības gadījumā, ja uzņēmuma aizņemtā un pašu kapitāla proporcija pārsniedz rādītāju 1:4, kas noteikts UIN likuma 10. panta 1. daļā (thin-capitalization rules). Līdz ar to, uzņēmumiem, kuri veic procentu maksājumus, veidojas ar UIN apliekamā bāze. Iespējams, tā neveidotos, ja netiktu ieviesti būtiski saimnieciskās darbības ierobežojumi. Šo iemeslu dēļ, Covid-19 likums ir papildināts ar minētajiem Grozījumiem, t.i., 7.1 pantu, kas uz laiku aptur procentu izmaksu ierobežojumus.

Jāņem vērā, ka Grozījumi neattiecas uz UIN likuma 10. panta 3. daļu. Līdz ar to, ja procentu maksājumu un procentu ieņēmumu starpība pārskata gadā pārsniedz 3 milj. EUR, uzņēmumam procentu izmaksu ierobežojumi joprojām būs saistoši arī 2021. un 2022. pārskata gados.

Atgādinām, ka procentu izmaksu ierobežojums, kas noteikts UIN likuma 10. panta 1. daļā paredz, ka UIN bāzē iekļauj procentu maksājumus proporcionāli tam, kādā apmērā parādu saistību vidējais apjoms pārsniedz summu, kura vienāda ar četrkāršotu pašu kapitāla apjomu. To piemēro attiecībā uz parādu saistībām, kuras saņemtas no citām personām. Procentu atskaitīšanas ierobežojumi neattiecas uz aizņēmumiem, kas saņemti no finanšu iestādēm, kredītiestādēm – Latvijas, ES dalībvalstu, trešo valstu, ar kurām spēkā nodokļu konvencijas, rezidentiem u.c. Gadījumā, ja naudas līdzekļi ir saņemti no saistītām personām – tāda veida darījumi ir jāiekļauj transfertcenu dokumentācijās un jānosaka nesaistītu darījumu principam atbilstošās procentu likmes, t.i. jānosaka “tirgus cena”.

Jautājumi par nodokļu grozījumiem? Sazinies ar mums!

Jums varētu interesēt:

View more