Uzņēmuma vadībai vai īpašniekiem var rasties nepieciešamība Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas līdzfinansētu projektu ietvaros pārbaudīt konkrētus uzskaites posteņus (pircēju parādus, realizācijas ieņēmumus u.tml.), atsevišķus finanšu pārskatus (bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu) vai uzskaites jomas (darba algas uzskaiti vai citu jomu). Šādos gadījumos ir iespējams vienoties ar revidentu par konkrētu darba apjomu, neveicot pilnu finanšu pārskatu revīziju. Šādu procedūru rezultātā revidents sagatavo kopsavilkuma ziņojumu par norādītajām jomām.

Lai nodrošinātu to, ka mūsu revīzija atbilst augstākajiem standartiem, mēs pielietojam Grant Thornton’s revīzijas metodoloģiju, kas atbilst Starptautiskajiem revīzijas standartiem (SRS) un vietējai revīzijas praksei. Iepriekš minētie standarti un metodes, ko mēs izmantojam, tiek pastāvīgi vērtēti un rūpīgi pārskatīti, lai tie atbilstu mūsdienu prasībā un nodrošinātu revīzijas darba efektivitāti.
Mūsu komandas speciālisti var lepoties ar IFRS (starptautiskie finanšu pārskatu standarti) kvalifikācijām. Klienti mūs izvēlas, pateicoties mūsu globālā tīkla iespējām, pakalpojumu kvalitātei, nozares izpratnei un nozīmīgajai profesionālajai ikdienas pieredzei.

Nepieciešama projekta revīzija? Sazinies ar mums!