Projektu revīzija

Uzņēmuma vadībai vai īpašniekiem var rasties nepieciešamība Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas līdzfinansētu projektu ietvaros pārbaudīt konkrētus uzskaites posteņus (pircēju parādus, realizācijas ieņēmumus u.tml.), atsevišķus finanšu pārskatus (bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu) vai uzskaites jomas (darba algas uzskaiti vai citu jomu). Šādos gadījumos ir iespējams vienoties ar revidentu par konkrētu darba apjomu, neveicot pilnu finanšu pārskatu revīziju. Šādu procedūru rezultātā revidents sagatavo kopsavilkuma ziņojumu par norādītajām jomām.

Nepieciešama projekta revīzija? Sazinies ar mums!