Revīzija ir neatņemama katra uzņēmuma kontroles procedūru sastāvdaļa, kas veicina klientu un sadarbības partneru uzticību, kā arī sniedz atbalstu uzņēmuma vadībai.

Revidents kā neatkarīgs speciālists novērtē, vai uzņēmuma vadības sagatavotie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma darbību. Lai gan revidenta atzinums par finanšu pārskatu pareizību, galvenokārt, kalpo ārējo lietotāju vajadzībām, revīzijas darba gaitā būtisku labumu gūst arī uzņēmuma vadība. Veicot revīziju, mēs informējam vadību par konstatētajām nepilnībām un sniedzam priekšlikumus to novēršanai, kā arī rekomendācijas grāmatvedības uzskaites pilnveidošanai. Mēs atspoguļojam galvenos secinājumus rakstiskā ziņojumā.

Plānojot revīziju, mēs nosakām risku jomas, kas var izraisīt būtiskas kļūdas finanšu pārskatos un izstrādājam revīzijas procedūras šo jomu pārbaudei. Pievēršot uzmanību svarīgajām jomām, mēs varam revīziju veikt efektīvāk. Galvenie kritēriji, izvēloties revidentu, ir kvalifikācija, uzticamība, pieejamība un pieredze. Mēs veicam revīzijas saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem.

Lai nodrošinātu to, ka mūsu revīzija atbilst augstākajiem standartiem, mēs pielietojam Grant Thornton’s revīzijas metodoloģiju, kas atbilst Starptautiskajiem revīzijas standartiem (SRS) un vietējai revīzijas praksei. Iepriekš minētie standarti un metodes, ko mēs izmantojam, tiek pastāvīgi vērtēti un rūpīgi pārskatīti, lai tie atbilstu mūsdienu prasībā un nodrošinātu revīzijas darba efektivitāti.
Mūsu komandas speciālisti var lepoties ar IFRS (starptautiskie finanšu pārskatu standarti) kvalifikācijām. Klienti mūs izvēlas, pateicoties mūsu globālā tīkla iespējām, pakalpojumu kvalitātei, nozares izpratnei un nozīmīgajai profesionālajai ikdienas pieredzei.

Nepieciešama finanšu revīzija? Sazinies ar mums!

"AAS Baltijas apdrošināšanas nams veiksmīgi sadarbojās ar SIA Grant Thornton Baltic Audit saistībā ar 2019.  gada pārskata revīziju. SIA Grant Thornton Baltic Audit revīzijas komanda veic kvalitatīvu un profesionālu darbu nodrošinot veiksmīgu pakalpojuma organizāciju – ievēro līguma nosacījumus un savlaicīgi informē par identificētām problēmām, kā arī piedāvā atbilstošus risinājumus. Revīzijas laikā revīzijas komanda cieši sadarbojas ar mūsu uzņēmuma pārstāvjiem, lai nodrošinātu augstāko pakalpojuma kvalitāti. SIA Grant Thornton Baltic Audit izmantotā darba pieeja veicina efektīva gada pārskata pārbaudes darba veikšanu."

Nataļja Jefimova AAS Baltijas apdrošināšanas nams valdes locekle