Uzņēmums, kas nodarbojas ar suvenīru ražošanu, saražoja suvenīrus noteiktam projektam 2014. gadā. Lielākā daļa tika pārdota, bet daļa vēl ir palikusi atlikumā. Zinot, ka tos vairs nevar pārdot, uzņēmums vēlas tos norakstīt, bet norakstīšanas summa pārsniedz 5% no bruto algas. Vai šajā gadījumā būtu jāmaksā arī uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)?

Ministru kabineta noteikumu Nr. 677 "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi" 70. punktā noteikts, ka atbilstoši likuma 8. pantam pie izdevumiem, kas nav ekonomiski saistīti ar saimniecisko darbību, pieskaita krājumu (preču) zudumus un norakstīto krājumu (preču) vērtību, kas pārsniedz nodokļa maksātāja plānoto zudumu normatīvus pārskata gadam. Plānoto zudumu normatīvus pārskata gadam aprēķina, pamatojoties uz faktisko krājumu zudumu vērtību iepriekšējos trijos pārskata gados. Nodokļa maksātājiem, kuri reģistrējušies pārskata gadā, kā arī tādiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbības veids, izmantotās izejvielas vai pārdodamo krājumu (preču) sortiments ir būtiski mainījies, plānoto zudumu normas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgā komersanta pārskata gada prognozi un ievērojot saimnieciskās darbības specifiku. Ja krājumu (preces) zudumu norma ir noteikta normatīvajā aktā, nodokļa maksātājs krājumu (preces) zudumu normu nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Krājumu zudumus virs uzņēmumā apstiprinātajām plānotajām zudumu normām pieskaita izdevumiem, kas nav ekonomiski saistīti ar saimniecisko darbību un attiecīgi apliekami ar UIN 25% likmi.

Normatīvajos aktos nav regulēts, kā tieši aprēķināt zudumu normas. Plānotās zudumu normas parasti nosaka procentuāli pret neto apgrozījumu vai arī krājumu (preču) iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai.

Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 106. pantam, ja norakstīto preču vērtība pārsniedz plānoto zudumu apjomu, tad ir jāveic priekšnodokļa korekcija, aprēķinot pievienotās vērtības nodokli (PVN) no summas, kas pārsniedz plānoto zudumu normu.

Tādējādi krājumu zudumus virs plānotā normatīva, ko neizdodas pārdot un noraksta, apliek ar PVN (pēc pašizmaksas, jo ir pašu saražota prece) un tad kopā ar PVN attiecina uz ar saimniecisko darbību nesaistītiem izdevumiem, un iekļauj ar UIN apliekamajā bāzē.

UIN deklarācijā krājumu zudumus virs plānotā normatīva, ko neuzskata par izdevumiem, kas ir ekonomiski saistīti ar saimniecisko darbību, uzrāda mēnesī, kad tie radušies. Saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 8. pantu un 4. panta 2. daļas 2. punkta a) apakšpunktu zudumu summu kopā ar PVN atspoguļo UIN deklarācijas 6.1. rindā kā ar saimniecisko darbību nesaistītos izdevumus.