Lūdzu, paskaidrojiet, vai uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) 2020. gada deklarācijā ir jāveic korekcija par norakstītiem krājumiem, kuri nav realizēti Covid-19 sankciju dēļ un pārsniedz dabīgo zudumu normu?

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Plānoto zudumu norma

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) 4. panta 2. daļas a) apakšpunktā noteikts, ka ar UIN apliekamajā bāzē ietver nosacīti sadalīto peļņu, kas ietver ar saimniecisko darbību nesaistītos izdevumus, kas aprēķināti saskaņā ar šā likuma 8. pantu.

Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 677 "Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi" 70. punktā noteikts, ka atbilstoši likuma 8. pantam pie izdevumiem, kas nav ekonomiski saistīti ar saimniecisko darbību, pieskaita krājumu (preču) zudumus un norakstīto krājumu (preču) vērtību, kas pārsniedz nodokļa maksātāja plānoto zudumu normatīvus pārskata gadam.

Plānoto zudumu normatīvus pārskata gadam aprēķina, pamatojoties uz faktisko krājumu zudumu vērtību iepriekšējos trīs pārskata gados. Nodokļa maksātājiem,

  • kuri reģistrējušies pārskata gadā,
  • kā arī tādiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbības veids, izmantotās izejvielas vai pārdodamo krājumu (preču) sortiments ir būtiski mainījies,

plānoto zudumu normas aprēķina, pamatojoties uz attiecīgā komersanta pārskata gada prognozi un ievērojot saimnieciskās darbības specifiku.

Ja krājumu (preces) zudumu norma ir noteikta normatīvajā aktā, nodokļa maksātājs krājumu (preces) zudumu normu nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Nepārvaramas varas dēļ radušies zudumi

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 677 71. punktu nepārvaramas varas dēļ zaudētos nodokļa maksātāja krājumus un pamatlīdzekļus uzskata par izdevumiem, kas saistīti ar nodokļa maksātāja saimniecisko darbību.

Tātad UIN likums un MK noteikumi Nr. 677, identificējot nodokļa maksātajam saimnieciskās darbības ietvaros radušos izdevumus par krājumu (preču) zudumiem, norobežo zudumus, kas rodas saimnieciskajā darbībā objektīvu apsvērumu dēļ, no tādiem, kas rodas nesaimnieciskas rīcības rezultātā.

Vispārīgā gadījumā krājumu zudumus virs uzņēmumā apstiprinātajām plānotajām zudumu normām pieskaita izdevumiem, kas nav ekonomiski saistīti ar saimniecisko darbību, un attiecīgi ir palielināma ar UIN apliekamā bāze. Tomēr, ja krājumu (preču) zudumi virs plānotā zuduma normatīva radušies nepārvaramās varas dēļ, UIN vajadzībām tie ir uzskatāmi par ar saimniecisko darbību saistītiem izdevumiem.

MK noteikumos Nr. 677 noteiktais plānotais zudumu normatīvs ir saistīts ar parastās uzņēmējdarbības gaitā radušos, prognozējamu zudumu noteikšanu. Līdz ar to plānotais zudumu normatīvs, kas noteikts, pamatojoties uz faktisko krājumu (preču) zudumu vērtību iepriekšējos trijos taksācijas periodos, būs neatbilstošs gadījumos, ja taksācijas periodā UIN maksātājam ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, mainījusies saimnieciskās darbības specifika u.tml.

Covid-19 dēļ radušies zudumi – nepārvarama vara

Gadījumā, ja norakstīto preču vērtības pieaugums ir radies Covid-19 izplatību ierobežojošo pasākumu rezultātā, piemēram, ir samazinājies produkcijas pieprasījums, ko nodokļa maksātājs nevarēja paredzēt un ieplānot, tad šādi produkcijas zudumi ir uzskatāmi par nepārvaramas varas apstākļu izraisītiem zaudējumiem.

Nepārvaramas varas izraisītu krājumu zaudējumus uzņēmums neplāno un nenosaka zuduma normas. Tādējādi nepārvaramas varas dēļ MK noteikumu Nr. 677 izpratnē zaudētos nodokļa maksātāja preču krājumus UIN aprēķināšanas vajadzībām var uzskatīt par izdevumiem, kas saistīti ar nodokļa maksātāja saimniecisko darbību, – tos neietver UIN bāzē un neapliek ar nodokli. Krājumu zudumi grāmatvedībā norakstāmi, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentu – norakstīšanas aktu.

Pievienotās vērtības nodoklis

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 106. pantā noteikts veikt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) priekšnodokļa korekcijas:

  • preču zudumu gadījumā, ja zudumi pārsniedz plānoto zudumu normas;
  • ja preces ir nozagtas, iznīcinātas stihiskā nelaimē vai citādā piespiedu kārtā un to nevar dokumentāri pierādīt vai apstiprināt.

Pamatojoties uz minēto, PVN priekšnodokļa korekcija nav jāveic, ja preces ir iznīcinātas piespiedu kārtā saistībā ar Covid-19 izplatību ierobežojošajiem pasākumiem, ja šis fakts ir dokumentāri pierādīts un zudumi nepārsniedz plānoto zudumu apmēru.

UIN deklarācijā zudumus, ko neuzskata par izdevumiem, kas ir ekonomiski saistīti ar saimniecisko darbību, uzrāda mēnesī, kad tie radušies. Saskaņā ar UIN likuma 8. pantu un 4. panta 2. daļas 2. punkta a) apakšpunktu zudumu summu kopā ar PVN atspoguļo UIN deklarācijas 6.1. rindā, norādot ar saimniecisko darbību nesaistītos izdevumus.

Piemērs

Uzņēmumam 2021. gadā radušies zudumi, proti, uzņēmuma sortimentā ir kosmētikas līdzekļi ar īsu derīguma termiņu, uzņēmums tos iepircis decembra sākumā, un bija plānots realizēt 3 mēnešu laikā speciālās akcijās un mārketinga aktivitātēs (Ziemassvētki, Jaunais gads, 14. februāris, 8. marts), bet decembrī Covid-19 izplatību ierobežojošo pasākumu rezultātā slēgts veikals. Uzņēmums sagatavo preču norakstīšanas aktu, UIN deklarācijā zudumus neuzrāda un PVN priekšnodokļa korekcijas neveic.

Atbilde uz lasītāja jautājumu ir sagatavota pēc konsultēšanās ar Valsts ieņēmumu dienestu.

 

Raksts sagatavots Ifinanses.lv

Autore: Agnese Mūrniece, Revīzijas projektu vadītāja