Contents

Norādām, ka saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu”, UIN maksātāji par veiktajiem palielinātajiem % maksājumiem pārskata gadā, kas sākas 2021. un 2022. gadā, palielinātos % maksājumos bija tiesīgi ietvert saimnieciskās darbības izdevumos pilnā apmērā.

2023. pārskata gadā UIN atvieglojumi procentu maksājumiem vairs netiek piemēroti.

UIN likuma 10. panta pirmā daļa nosaka, ka ar nodokli apliekamajā bāzē iekļauj procentu maksājumus proporcionāli tam, kādā apmērā pārskata gada parādu saistību vidējais apjoms pārsniedz summu, kura vienāda ar četrkāršotu pašu kapitāla apjomu. Minēto normu piemēro parādu saistībām no citām personām, izņemot finanšu iestādes un kredītiestādes.

Aicinām pievērst uzmanību vai tiek izpildīti UIN likuma 10. panta nosacījumu, un neveidosies ar UIN apliekamā bāze.

Būsim priecīgi palīdzēt ar konsultācijām par UIN bāzes samazināšanu vai novēršanu, ja ir iestājies palielinātu procentu maksājumu risks.

Sazināties