article banner
Revīzija

Atklātības ziņojums

Ievads

Šis atklātības ziņojums sagatavots atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma 33.1 pantam un ES Regulas Nr. 537/2014 13. pantam.

 

Zvērinātu revidentu komercsabiedrības juridiskās un īpašumtiesību struktūras apraksts

Grant Thornton Baltic SIA, reģistrācijas numurs 50003619401, ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta Rīgā, Latvijā, un tās īpašnieks ir pilnsabiedrība Grant Thornton Baltic Holding TÜ, kas reģistrēta Tallinā, Igaunijā. Grant Thornton Baltic Holding TÜ vienādās daļās pieder 13 privātpersonām, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas rezidentiem.

Grant Thornton Baltic Holding TÜ tika dibināta 2015. gada 3. jūlijā un atbilstoši 2015. gada 23. septembra partnerības līgumam sabiedrības partneri ieguldīja savas kapitāldaļas holdinga sabiedrībā Grant Thornton Baltic Holding. Strukturālo izmaiņu rezultātā Baltijas sabiedrības Grant Thornton Baltic SIA, LF Eksperts SIA (kas 2017. gada 24. aprīlī tika pievienota Grant Thornton Baltic SIA), Rimess Valduse OÜ un Grant Thornton Baltic OÜ kļuva par Grant Thornton Baltic Holding TÜ meitas sabiedrībām.

Strukturālo izmaiņu galvenais iemesls bija Igaunijas, Latvijas un Lietuvas sabiedrību apvienošana zem viena nosaukuma un vadības.

Grant Thornton Baltic sniedz revīzijas, grāmatvedības, iekšējās grāmatvedības, nodokļu konsultāciju, juridisko konsultāciju, vērtēšanas un finanšu konsultāciju pakalpojumus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Kopumā Baltijas valstīs mums ir trīs pārstāvniecības, kurās kopā strādā aptuveni 300 pieredzējuši speciālisti. Meitas sabiedrībām kopā ir 2 500 klientu, un daudzi klienti izmanto pakalpojumus visās Baltijas valstīs.

Grant Thornton Baltic mērķis ir sniegt klientiem augsta līmeņa profesionālus revīzijas un finanšu konsultāciju pakalpojumus:

- revīzijas un revidentu pakalpojumi;

- finanšu un uzņēmējdarbības konsultāciju pakalpojumi, tajā skaitā vērtēšanas, uzņēmumu iegādi un pārdošanas pakalpojumi;

- konsultāciju pakalpojumi;

- iekšējā audita pakalpojumi

- nodokļu un juridisko konsultāciju pakalpojumi;

- grāmatvedības pakalpojumi.

Lai sniegtu mūsu klientiem vislabāko personīgi pielāgoto risinājumu, mēs iesaistām ekspertus no visām mūsu darbības jomām, kā arī, ja nepieciešams, no dažādām valstīm. Mūsu konsultanti nodrošina klientiem jomai specifisku kompetenci, kas ņem vērā gan vietējos, gan starptautiskos apstākļus. Ja nepieciešams, mēs varam paļauties uz kolēģiem visā pasaulē, jo esam Grant Thornton revīzijas un uzņēmējdarbības konsultāciju sabiedrību tīkla dalībnieki, kas sniedz pakalpojumus vairāk nekā 135 valstīs.

Sniedz pakalpojumus, mēs ievērojam starptautiski pieņemtus standartus un labās prakses principus. Mēs nodrošinām kvalitāti, izmantojot gan iekšējās, gan starptautiskās kontroles sistēmas. Mēs apkalpojam klientus igauņu, latviešu, lietuviešu, angļu, krievu un somu valodās.

 

Tīkla un tīkla juridiskās un strukturālās organizācijas apraksts

No 2012. gada 10. februāra Grant Thornton Baltic TÜ kopā ar tās meitas sabiedrībām Grant Thornton Baltic OÜ, Grant Thornton Baltic SIA un Grant Thornton Baltic OÜ meitas sabiedrību Grant Thornton Baltic UAB ir Grant Thornton revīzijas un uzņēmējdarbības konsultāciju sabiedrību tīkla biedres (www.grantthornton.global). Grant Thornton sastāv no Grant Thornton International Ltd (jumta organizācija, kas nesniedz pakalpojumus klientiem) un neatkarīgām dalībfirmām vairāk nekā 135 valstīs. Organizācijā strādā vairāk nekā 50 000 darbinieku. 2017. gadā organizācijas apgrozījums bija 4,8 miljardi ASV dolāru.

Sabiedrību tīkla ietvaros riski netiek summēti. Grant Thornton Baltic sabiedrībām ir tiesības izmantot Grant Thornton preču zīmi. Dalība Grant Thornton ļauj un uzliek mums par pienākumu izmantot revīzijas programmatūru un piedalīties profesionālās apmācībās. Mēs esam pakļauti Grant Thornton kvalitātes kontroles prasībām.

Grant Thornton Baltic SIA ir licencēta revidentu komercsabiedrība Latvijā, licences Nr. 155, ar reģistrēto biroju Blaumaņa ielā 22, Rīgā, LV-1011.

 

Zvērinātu revidentu komercsabiedrības pārvaldības struktūras apraksts

Grant Thornton Baltic SIA pārvaldību nodrošina zvērināts revidents (sertifikāta Nr. 142), Grant Thornton Baltic SIA valdes locekle Silvija Gulbe, kura ir atbildīgs arī par revīzijas un nodokļu jomām. Dainis Tunsts, Grant Thornton Baltic TÜ līdzīpašnieks (Partneris) un prokūrists ir atbildīgs par vērtēšanas un ārpakalpojumu pakalpojumu jomām.

 

Iekšējās kvalitātes kontroles sistēmas apraksts

Vadošais partneris ir atbildīgs par riska pārvaldības un iekšējās un kvalitātes kontroles sistēmu.

Kvalitātes kontrole balstīta uz starptautisko kvalitātes kontroles standartu ISQC1. Minētais standarts tika izmantots, sagatavojot Grant Thornton (GT) Baltijas kvalitātes kontroles rokasgrāmatu, kurā apskatīti šādi temati:

  • vadības pienākumi;
  • ētika;
  • klientu akceptēšana;
  • personāla politika;
  • līgumu izpilde;
  • uzraudzība;
  • dokumentācija.

 

 

Vadības pienākumi

Lai nodrošinātu efektīvu kvalitātes kontroles sistēmas darbību, Vadošais partneris tiek saukts arī par Partneri, kas atbildīgs par kvalitātes kontroli. Viņa atbildības joma ietver kvalitātes kontroles politiku un procedūru izstrādi un ievērošanas nodrošināšanu, kā arī darbinieku un citu partneru informēšanu par šādām politikām. Personai, kas darbojas kā Partneris, kas atbildīgs par kvalitātes kontroli, jāapmeklē atbilstošas apmācības.

 

Ētika

GT Baltic politiku un procedūru rokasgrāmata ietver Starptautiskās grāmatvežu federācijas Ētikas kodeksa pamatprincipus un ētikas principus. Darbinieki tiek informēti par ētikas principiem apmācību laikā un darba laikā, un atbilstība šiem principiem tiek uzraudzīta kvalitātes kontroles ietvaros.

 

Klientu akceptēšana

Lai veidotu pastāvīgas attiecības ar klientiem, uzmanība tiek pievērsta klienta uzticamībai, mūsu kompetencei un resursiem, kas nepieciešami līguma izpildei, un ētikas apsvērumiem. Kompetence mūsu uzņēmējdarbības ietvaros ietver to, vai Grant Thronton Baltic SIA darbiniekiem ir zināšanas par attiecīgo nozari, vai viņiem ir pieredze darbā ar attiecīgajām regulatīvajām vai ziņojumu sagatavošanas prasībām vai spēja iegūt nepieciešamās prasmes un zināšanas. Resursi ir pietiekama darbinieku skaita ar nepieciešamo kompetenci pieejamību, personu, kas veic kvalitātes kontroli, pieejamība un spēja izpildīt līgumsaistības līdz ziņojumu sagatavošanai noteiktajam termiņam.

Pirms starptautisku klientu akceptēšanas Grant Thornton biedriem ir jāveic visu esošo sakaru pārbaude starptautiskā līmenī, lai izvairītos no jebkādiem iespējamiem interešu konfliktiem un neatkarības apdraudējumiem.

Klientu akceptēšanas ietvaros veiktie novērtējumi tiek dokumentēti.

 

Personāla politika

Personāla atlases plāns ir atkarīgs no esošo klientu skaita, paredzamās izaugsmes un personāla apgrozījuma. Personāla atlases laikā tiek izvērtēta kandidātu profesionālā kvalifikācija, pieredze un personīgās īpašības. Jaunie darbinieki tiek iepazīstināti ar korporatīvajām politikām un procedūrām, un metodoloģiju.

Darbinieku prasmes un kompetences tiek uzturētas un izlabotas apmācību un pastāvīgas profesionālas attīstības ietvaros. Apmācību programmas tiek sagatavotas, lai nodrošinātu visu darbinieku apmācības un ņemtu vērā darbinieku individuālās vajadzības. Darbiniekiem tiek sniegta iespēja attīstīt savas profesionālās prasmes, piedaloties dažādu līgumu izpildē atkarībā no klientu skaita.

Turpmāku profesionālu attīstību pārskata attīstības interviju laikā. Darbinieku attīstība tiek izvērtēta vismaz reizi gadā. Darbinieku atalgojums un paaugstināšana amatā ir saistīta ar attīstības interviju rezultātiem un balstīta uz atbilstošiem sasniegumiem dažādās jomās.

 

Revīzijas projektu pārvaldība

Revīzijas tiek veiktas, izmantojot Grant Thornton revīzijas programmatūru Voyager.

Revīzijas komandas locekļu, kuriem ir mazāka pieredze revīzijā, darbu pārbauda komandas locekļi ar plašāku pieredzi. Projektu pārbaude ietver paveiktā darba pārbaudi, būtiskus novērtējumus un gala ziņojumu.

Grant Thornton Baltic SIA uzskata, ka konsultēšanās sabiedrības ietvaros ir būtiska un vienmēr iedrošina darbiniekus meklēt padomu sarežģītos vai pretrunīgos apstākļos. Konsultāciju rezultātā iegūtie secinājumi tiek dokumentēti.

 

Iekšējā uzraudzība

Iekšējā projektu kvalitātes kontrole pirms revidentu ziņojuma izsniegšanas ir obligāta visos projektos, kas tiek veikti publiskajām iestādēm. Kvalitātes kontrole pirms ziņojuma izsniegšanas ir obligāta arī, lai nodrošinātu atbilstību citiem iekšējiem kritērijiem. Personai, kas veic kvalitātes kontroli, jābūt pietiekamai pieredzei.

Papildus kvalitātes kontrolei, kas veicama pirms ziņojuma izsniegšanas, atbilstība kvalitātes kontroles politikām un procedūrām tiek uzraudzīta sabiedrības ietvaros. Katra partnera projekti tiek pārbaudīti vismaz reizi trijos gados. Uzraudzību veic pieredzējušas un kompetentas personas.

Grant Thornton veic kvalitātes kontroli Grant Thornton Baltic SIA vismaz reizi trijos gados.

 

Pārvaldības struktūras apliecinājums par tās funkciju efektivitāti

Grant Thornton Baltic SIA ar šo apliecina, ka izmantotā riska pārvaldības un iekšējās un kvalitātes kontroles sistēma funkcionē efektīvi.

 

Pēdējā kvalitātes nodrošināšanas pārbaude

Atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija vismaz reizi trijos gados veic kvalitātes kontroles pārbaudi sabiedrībā, kas sniegusi noslēgusi līgumu par revīzijas pakalpojumu sniegšanu ar publisku institūciju. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija pēdējo reizi veica kvalitātes kontroles pārbaudi Grant Thornton Baltic SIA 2016. gada oktobrī, iegūstot pozitīvu rezultātu.

 

Publisko institūciju saraksts, kurās zvērinātu revidentu komercsabiedrība veica revīziju pēdējā finanšu gada laikā

  • Akciju sabiedrība "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA"
  • Akciju sabiedrība "VEF RADIOTEHNIKA RRR"
  • Apdrošināšanas akciju sabiedrība “BALTIJAS APDROŠINĀŠANAS NAMS”

           

Apliecinājums par zvērinātu revidentu komercsabiedrības neatkarību, apstiprinot arī to, ka veikta neatkarības atbilstības iekšējā pārbaude

GT Baltic politiku un procedūru rokasgrāmata ietver Starptautiskās grāmatvežu federācijas Ētikas kodeksa pamatprincipus un citus principus, kas saistīti ar neatkarību. Neatkarība tiek apskatīta arī iekšējās apmācībās.

Lai izvairītos no finanšu interesēm saistībā ar revīzijas klientiem, Grant Thornton izmanto automātisko uzraudzības sistēmu GIS. Klientu saraksts, kuros partneriem, revīzijas projektu vadītājiem un to tuviniekiem nav finanšu interešu, ir pieejams visām dalībfirmām.

Visi darbinieki, kas strādā ar revīzijas klientiem, katru gadu iesniedz rakstisku apliecinājumu par neatkarību, pirms tam iepazīstoties ar klientu sarakstu. Revīzijas komandas tiek veidotas tā, lai izvairītos no jebkāda neatkarības apdraudējuma. Revīzijas komandas dalībnieki pirms darba sākšanas papildus rakstiski apliecina to neatkarību attiecībā uz klientu. Partneriem, darbiniekiem un konsultantiem jāziņo par jebkurām izmaiņām apstākļos, kas saistīti ar neatkarības apliecinājumu.

Neatkarība tiek analizēta, gan akceptējot klientu, gan turpinot revīzijas līguma izpildi. Jebkurš neatkarības apdraudējums un piemērotos aizsardzības pasākumus jādokumentē revīzijas darba dokumentos. Saistībā ar apstākļiem, kas varētu apdraudēt neatkarību, jākonsultējas ar Vadošo partneri.

Atbilstība neatkarības prasībām tiek pārbaudīta kvalitātes kontroles un uzraudzības ietvaros.

Grant Thornton Baltic SIA ar šo apliecina, ka tā savā darbībā ir bijusi neatkarīga, un veikta iekšējā neatkarības pārbaude.

 

Apliecinājums par zvērinātu revidentu komercsabiedrības ievēroto politiku attiecībā uz revidentu pastāvīgu apmācību

Zvērinātu revidentu pastāvīgu apmācību stratēģija ir vispārīgās korporatīvo apmācību stratēģijas daļa.

Sabiedrība sagatavo apmācību plānu, ņemot vērā prasības pastāvīgām apmācībām, kas noteiktas Revīzijas pakalpojumu likumā, kā arī zvērinātu revidentu un citu darbinieku vajadzības. Zvērinātiem revidentiem un revīzijas projektu vadītājiem jāapmeklē vismaz 40 apmācību stundas gadā, citiem darbiniekiem jāapmeklē vismaz 16 apmācību stundas gadā.

Dalība iekšējās apmācībās, tajā skaitā Grant Thornton e-apmācībās par Starptautiskajiem revīzijas standartiem ir obligāta zvērinātiem revidentiem un citiem darbiniekiem.

Informācija par zvērinātu revidentu un citu darbinieku piedalīšanos apmācībās tiek saglabāta, lai nodrošinātu labāku izsekojamību tiesību aktos noteikto turpmāko apmācību prasību atbilstībai.

 

Informācija par partneru atalgojumu zvērinātu revidentu komercsabiedrībās

Partneri (īpašnieki) saņem fiksētu ikmēneša atalgojumu. Peļņas sadale dividenžu formā tiek veikta vienu reizi gadā atbilstoši Grant Thornton Baltic Holding TÜ partneru vienošanās.

 

Revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības politika apraksts attiecībā uz vadošo revīzijas partneru un darbinieku rotāciju

Vadošie revīzijas partneri, kas ir atbildīgi par revīzijas veikšanu, pārtrauc dalību revidētās sabiedrības revīzijā ne vēlāk kā septiņus gadus pēc to iecelšanas. Vadošajiem revīzijas partneriem aizliegts atkārtoti piedalīties revidētās sabiedrības revīzijā ātrāk kā pēc trīs gadu pārtraukuma.

Grant Thornton Baltic SIA Kvalitātes kontroles nodrošināšanas rokasgrāmata nosaka, ka jāizmanto partneru rotācijas izsekošanas izklājlapa, lai izsekotu vadošo darbinieku pakalpojumu sniegšanas ilgumam kvalitātes nodrošināšanas projektos. Tāpat rokasgrāmata nosaka individuālu rotāciju pēc noteikta perioda, atbilstoši kurai aizliegts kļūt par revīzijas projekta komandas locekli vai vadošo revīzijas partneri ātrāk kā pēc divu gadu pārtraukuma.

 

 

Informācija par zvērinātu revidentu komercsabiedrības kopējo apgrozījumu

Grant Thornton Balti SIA ieņēmumi no pārdošanas laikā no 2017. gada 1. jūlija līdz 2018. gada 30. jūnijam bija šādi (EUR):

 

Ieņēmumi no pārdošanas kopā, t.sk.:

1 802 548

Ieņēmumi no publisko institūciju gada un konsolidēto finanšu pārskatu revīzijas

62 700

Ieņēmumi no citu sabiedrību gada un konsolidēto finanšu pārskatu revīzijas

425 321

Ieņēmumi no atļautiem ar revīziju nesaistītiem pakalpojumiem sabiedrībām, kuru revīziju veic obligātais revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība

2 370

Ieņēmumi no ar revīziju nesaistītiem pakalpojumiem citām sabiedrībām

1 312 157

 

Grant Thornton Baltic SIA apliecina šajā atklātības ziņojumā sniegtās informācijas pareizību ziņojuma parakstīšanas datumā.

 

 

 

Dainis Tunsts

Partneris, prokūrists

Grant Thornton Baltic SIA

2018. gada 29.oktobrī