article banner
Nodokļu un juridiskie jaunumi

Par publiskā iepirkuma- darbinieku tarifa likmi

2015. gada 1. augustā stājušies spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā un turpmāk visiem pretendentiem uz valsts un pašvaldību iepirkumiem būs jānodrošina, ka viņu darbinieku vidējā stundas tarifa likme nav zemāka par 80% no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī. Saskaņā ar likuma 48. panta 1.1 daļu pasūtītājam būs pienākums izvērtēt, vai iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts, kā arī nosaka, ka pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz izdrukas no Elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās

Lai izpildītu minēto likuma normu, ir ieviestas izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, lai pretendenti varētu apskatīties savā uzņēmumā strādājošo atalgojuma atbilstību vidējās stundas likmei valstī attiecīgajā profesijā, kā arī iespēju pašiem sagatavot divu veidu izziņas, kas nepieciešamas dalībai publisko iepirkumu konkursos – „Izziņa par nodokļu parādu” un „Izziņa par vidējo stundas tarifa likmi”.