article banner
Nodokļu ziņas

Euro ieviešanas likums

EURO IEVIEŠANAS LIKUMS

2013.gada 31.janvārī Saeima pieņēma Euro ieviešanas likumu. Plānots, ka Latvijā euro tiks ieviesti no 2014.gada 1.janvāra.

Kāds būs valūtas kurss?

Latvijas lats ir piesaistīts euro kopš 2005.gadā pēc kursa 1 EUR = 0,702804 LVL. Oficiālo euro ieviešanas kursu provizoriski paziņos 2013.gada jūlijā, taču nav paredzamas stipras izmaiņas no pašreizējā piesaistes kursa.

Konvertējot latus uz euro, euro tiks noapaļoti līdz centam, ņemot vērā trešo ciparu aiz komata – ja tas ir no 5 līdz 9, cents tiks noapaļots par vienu vienību uz augšu.

Latu un euro vienlaicīgas apgrozības periods

Latu un euro vienlaicīgas apgrozības periods būs 2 nedēļas no euro ieviešanas dienas.

Izņēmums ir bankomāti, kas jau no euro ieviešanas dienas izdos tikai euro, un tirdzniecības automāti, kas no euro ieviešanas dienas pieņems tikai euro.

Sabiedriskajā transportā par biļetēm maksāt varēs gan latos, gan eiro un atlikumu izdos tajā valūtā, ar kuru tika veikta biļetes apmaksa.

Kad varēs apmainīt latus pret euro?

Sākot ar euro ieviešanas dienu latus skaidrā naudā varēs 6 mēnešus bezmaksas nomainīt pret euro kredītiestādēs, un vismaz 3 mēnešus – Latvijas Pastā, savukārt Latvijas Bankā bezmaksas latu skaidras naudas nomaiņa pret euro būs iespējama bez laika ierobežojuma.

Bezskaidra nauda (lati bankas kontos) tiks konvertēti pēc oficiālā euro ieviešanas kursa. Ja personai ir vairāki konti latos un euro, tad tā 2 mēnešu laikā pēc euro ieviešanas varēs bezmaksas pieprasīt slēgt vienu kontu un atlikumu pārskaitīt uz otru.

Kā uzrādīt cenas?

Preces un pakalpojumu cenas būs jāatspoguļo gan euro, gan latos 3 mēnešus pirms un 6 mēnešus pēc euro ieviešanas. Sagaidāms, ka Ministru Kabinets izstrādās noteikumus, kas regulēs paralēlo preču atspoguļošanas kārtību dokumentos (rēķinos, kases čekos, kvītīs), ko saņem patērētājs – fiziska persona.

Pāreja uz euro grāmatvedībā

Grāmatvedības reģistros visi ieraksti euro ieviešanas dienā jāpārrēķina euro un turpmāk visi ieraksti jāveic euro.

Gada pārskatos, par pārskata gadu, kas noslēdzas euro ieviešanas dienā vai pēc tās, summas jānorāda euro.

Nodokļu un citas deklarācijas jāiesniedz tajā valūtā, kas bija spēkā taksācijas perioda beigās, par kuru iesniedz deklarāciju.

Uzņēmumiem jāmaina statūti

Kapitālsabiedrībām 30 mēnešu laikā pēc euro ieviešanas būs jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā statūti un dalībnieku reģistrs jaunā redakcijā.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitālu izsaka veselos euro, savukārt akciju sabiedrībām akciju nominālvērtību izsaka euro un centos.

Dibinot jaunu uzņēmumu, dibinātāji varēs izteikt pamatkapitālu un pamatkapitāla daļas (akcijas) vērtību euro jau 6 mēnešus pirms euro ieviešanas dienas, bet ne ātrāk kā Eiropas Padomes noteiks oficiālu maiņas kursu.

CITI JAUNUMI

  •     2013.gada 2.martā stājās spēkā Latvijas-Meksikas konvencija par nodokļu dubultu neuzlikšanu.
  •     2013.gada 22.februārī stājās spēkā grozījumi MK Noteikumos Nr.827, kas paredz, ka turpmāk būs jānorāda katra darbinieka mēnesī nostrādātais stundu skaits, bet no 2013.gada 1.jūlija, reģistrējot darbinieku VID, būs jānorāda tā kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram.
  •     Ir sagatavoti grozījumi MK Noteikumos Nr. 585, kas paredz, ka mikrouzņēmumos un mazajās kapitālsabiedrībās grāmatvedību varētu kārtot valdes loceklis, ja uzņēmumam ir vairāk nekā viens valdes loceklis vai īpašnieks.
  •     Valsts prezidents neizsludināja Saeimas 2013.gada 14.februārī pieņemtos grozījumus Civilprocesa likumā un nosūtīja tos otrreizējai caurlūkošanai. Likumprojekts paredz papildināt Civilprocesu ar jaunu 30.4 nodaļu „Lietas par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem” ar mērķi novērst uzņēmumu prettiesisku pārņemšanu jeb reiderismu un stiprinātu investoru tiesisko aizsardzību.
  •     Ir izstrādāts Administratīvo pārkāpumu procesa likumprojekts, kas paredz būtiskas izmaiņas administratīvo pārkāpumu regulējumā, tostarp, vienošanās procesu (izlīgumu) un jaunus soda izpildes mehānismus. Ja likumprojekts stāsies spēkā, tad patlaban spēkā esošais Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss zaudēs spēku līdz 2016.gadam.