“Būt šajā topā nozīmē to, ka mūsu revīzijas komanda spēj nodrošināt ar augstas kvalitātes finanšu pārskatu revīziju un spējam kāpināt savus sniegumus ik gadu, tādejādi pierādot, ka spējam apkalpot gan vidējos, gan lielos Latvijas un pārrobežu uzņēmumus. Grant Thornton Baltic ieņem sesto vietu starp Lielāko Latvijas uzņēmumu auditoru topu 2020.gadā*.” Dainis Tunsts, partneris.

Revīzija ir neatņemama katra uzņēmuma kontroles procedūru sastāvdaļa, kas veicina klientu un sadarbības partneru uzticību, kā arī sniedz atbalstu uzņēmuma vadībai.

Revidents kā neatkarīgs speciālists novērtē, vai uzņēmuma vadības sagatavotie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma darbību. Lai gan revidenta atzinums par finanšu pārskatu pareizību, galvenokārt, kalpo ārējo lietotāju vajadzībām, revīzijas darba gaitā būtisku labumu gūst arī uzņēmuma vadība.

Plānojot revīziju, mēs nosakām risku jomas, kas var izraisīt būtiskas kļūdas finanšu pārskatos un izstrādājam revīzijas procedūras šo jomu pārbaudei. Galvenie kritēriji, izvēloties revidentu, ir kvalifikācija, uzticamība, pieejamība un pieredze. Mēs veicam revīzijas saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem un nemitīgi paaugstinot komandas profesionālo darba kvalitāti.

Mūsdienās revidenta profesijas pārstāvji ir ne tikai ļoti pieprasīti, bet tiem arī ir nozīmīga speciālista jeb konsultanta loma funkcionējošā finanšu tirgū. Būtiska profesijas pamatfunkcija ir neatkarīga speciālista vērtējums par finanšu pārskatā iekļaujamo finanšu informāciju. Sabiedrības spēja uzticēties profesijas pārstāvjiem ir būtiska ne tikai, lai saglabātu finanšu pārskatu caurspīdīgumu, bet arī, lai pildītu vienu no galvenajām finanšu informācijas sniegšanas pamatnostādnēm – sniegtu skaidru un patiesu informāciju visos būtiskajos aspektos. Revidenta profesijas pārstāvji sniedz tiem uzticētos pakalpojumus neatkarīgi no klienta un atbilstoši profesijas standartiem un normatīvajiem aktiem.  Ikviens mūsdienās apzinās, ka ekonomikas funkcionēšana un attīstība ir atkarīga no finanšu informācijas precizitātes un ticamības.

Pēdējos gados esam spējuši nodrošināt finanšu pārskatu revīziju gan Latvijas Banku vidē, gan apdrošināšanas kompāniju vidū.  Jāakcentē, ka darbs ar banku un apdrošināšanas uzņēmumiem prasa papildu pieredzi un komandas profesionālo sniegumu. Zvērinātā revidenta pieredze un zināšanas apvienojumā darbā ar specialistu komandu pierāda, ka spējam nodrošināt augstas kvalitātes finanšu revīziju. To pierāda arī Forbes sagatavotais Latvijas banku un apdrošināšanas kompāniju auditoru (pēc auditēto uzņēmumu kopējā apgrozījuma*) tops, kurā Grant Thornton Baltic Audit SIA ieņem topa 5.vietu.

 

*Pēc Forbes Baltic 2021.gada aprīļa žurnāla datiem