article banner
Informācija par izmaiņām nodokļos Latvijā 2020

Informācija par izmaiņām nodokļos, kas stājas spēkā no 2020. gada 1. janvāra

Informācija par izmaiņām nodokļos Latvijā, kas stājas spēkā no 2020. gada 1. janvāra

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

No 2020. gada 1. janvāra tiek atcelta apgrieztā jeb reversā PVN maksāšanas kārtība:

 • Būvizstrādājumu piegādēm;
 • Sadzīves elektronisko iekārtu piegādēm;
 • Sadzīves elektriskās aparatūras piegādēm.

Attiecīgi sākot no 2020.gada 1.janvāra augstāk mineta preču piegādēm būs jāpiemēro vispārīgā PVN maksāšanas kārtība, proti, rēķins izrakstāms ar PVN 21% likmi.

 

PVN likumā ir veikti šādi būtiskākie grozījumi par preču piegādi uz noliktavu citā dalībvalstī:

Noteikta kārtība preču piegādei uz noliktavu citā dalībvalstī, kas paredz, ka preču piegāde uz noliktavu nozīmē vienu vienīgu piegādi nosūtītāja valstī un preču iegādi Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī, kurā atrodas noliktava, līdz ar to preču piegādātājam nav pienākuma reģistrēties kā PVN maksātājam citā dalībvalstī.

 Noteikta PVN 0% likmes piemērošana tikai darījumu ķēdes starpniekam veiktajai preču piegādei.

Likums tiek papildināts ar pantiem, kuri atrunā preču piegādes un iegādes vietas, kā arī piegādes un iegādes brīdi, kā arī precizēti nosacījumi reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā citas dalībvalsts PVN maksātājam, veicot preču piegādi no citas dalībvalsts uz noliktavu iekšzemē.

Jāpiemin, ka iesaistoties preču piegādē uz noliktavu citā dalībvalstī, gan preču piegādātājam, gan preču saņēmējam ir jāuztur īpašs preču reģistrs, kurā tiek fiksēta preču pārvietošana no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti.

 

 PVN likumā ir veikti šādi būtiskākie grozījumi par PVN piemērošanu zobārstniecības pakalpojumiem:

PVN likumā paredzēts PVN atbrīvojums pakalpojumiem, ko sniedz zobu tehniķi, darbojoties savā profesijā, kā arī zobārstu un zobu tehniķu piegādātajām zobu protēzēm, neatkarīgi no šo preču vai pakalpojumu saņēmēja statusa.

Tātad atbrīvojums piemērojams arī gadījumos, kad pakalpojums sniegts ne tikai pacientiem, bet arī citām personām. PVN atbrīvojums piemērojams arī tādiem medicīnas pakalpojumiem, kurus sniedz ārstniecības iestāde citas ārstniecības iestādes pacientam sadarbības līguma ietvaros.

 

PVN likumā ir veikti šādi būtiskākie grozījumi par bezskaidras naudas norēķiniem:

Precizētas normas par bezskaidras naudas norēķinu veikšanu darījumos ar kokmateriālu piegādēm un ar to saistītajiem pakalpojumiem, metāllūžņu piegādēm un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

 

PVN likumā ir veikti šādi būtiskākie grozījumi par grāmatvedību:

Likuma “Par grāmatvedību” esošais regulējums par papīra attaisnojuma dokumentu glabāšanu elektroniskajā formā attiecināms arī uz PVN rēķiniem.

 

Grozījumi likumā “Par grāmatvedību”, stājās spēkā jau 19.11.2019

Likums tiek papildināts ar VI nodaļu: Administratīvie pārkāpumi grāmatvedības jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā, kas nosaka uzņēmuma vadītājam administratīvo atbildību par pārkāpumiem grāmatvedības jomā (kases operāciju uzskaites kārtība, gada pārskatu iesniegšana, attaisnojuma dokumenti, preču piegādes/parvadājumu dokumentācija).

 

 Grozījumi MK noteikumos Nr. 531 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, stājās spēkā jau 22.11.2019

MK noteikumi tiek papildināti ar punktu, kurš nosaka kādam standartam jāatbilst tam kā uzņēmums sagatavo elektroniskos rēķinus.

MK noteikumus Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, kas zaudēja spēku 2018.gada 7.septembrī, aizstās MK noteikumi Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)

No 2020. gada 1. janvāra noteikts lielāks neapliekamais minimums:

Maksimālais diferencētais ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamais minimums būs 300 eiro mēnesī (gadā 3600 eiro), kā arī līdz 500 eiro mēnesī (gadā 6000 eiro) palielināta ienākumu robeža, līdz kurai tiek piemērots maksimālais neapliekamais minimums.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu ir 250 euro mēnesī.

 

Prognozētā mēneša neapliekamā minimuma aprēķina formula tiek mainīta.

Ar noteikumu grozījumiem papildināta VID prognozētā mēneša neapliekamā minimuma aprēķina formula ar paredzamo ienākumu pieauguma koeficientu K2 (1,09), lai IIN maksātājiem, pieaugot  ienākumiem, nerastos IIN piemaksas.

Prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 1. janvāra līdz 31. jūlijam aprēķina, izmantojot šādu formulu: PMNM = (GNMmax - K × (AImvid × 12 × K2 - AImin))/12

Taču nosakot prognozēto mēneša neapliekamo minimumu periodam no 1. augusta līdz 31. decembrim:  līdz šim „12“ vietā tagad liekams mēnešu skaits par kuru piemēro diferencēto neapliekamo minimumu.

 

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi"  norāda uz šādām izmaiņām:

Rīkojumu par komandējumu turpmāk drīskt aizstāt ar elektronisko dokumentu, kas nesatur rekvizītu "paraksts", ja to institūcijas informācijas sistēmā vadītāja noteiktajā kārtībā ir apliecinājis (autorizējis) institūcijas vadītājs vai viņa pilnvarota persona.

Turpmāk darbiniekam, dodoties komandējumā, atlīdzina ne tikai ceļa izdevumus, bet arī maksas sēdvietas rezervēšanu transportā. Kā arī braukšanas faktiskos izdevumus Latvijas Republikas teritorijā sabiedriskajā transportā (arī taksometros), ja tā izmantošana ir bijusi pamatota, turpmāk atlīdzina pilnā apmērā, iepriekš 30% apmērā, (ja ir iesniegti attiecīgos izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti), tikai tad, ja darbiniekam netiek nodrošināta bezmaksas uzturēšanās un ēdināšana vismaz trīs reizes dienā.

Ja darbinieks bijis komandējumā vai darba braucienā Latvijas Republikā, no 2020. gada 1. janvāra, darbiniekam atlīdzina:

 • dienas naudu apmērā –8 eiro dienā (iepriekš 6 eiro dienā);
 • izdevumus par viesnīcu ar maksimālo normu Rīgā –120 eiro dienā (iepriekš 57 eiro dienā), minetas izmaiņas attiecināmas uz budžeta iestāžu darbinieku komandējumiem
 • izdevumus par viesnīcu ar maksimalo normu citā apdzīvotā vietā par diennakti 60 eiro (iepriekš 43 eiro dienā).

Ja Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības līgumdarbinieks tiek komandēts uz Latvijas Republiku un līgumdarbinieka rezidences valstī nav izdoti normatīvie akti, kas regulē nosūtīšanu komandējumā, viņam izmaksā dienas naudu 25 eiro (bija 15 eiro) apmērā un sedz izdevumus par viesnīcu.

MK noteikumos veiktas izmaiņas pielikumā „Izdevumu diennakts normas komandējumiem (darba braucieniem) uz ārvalstīm“, pielikumā veiktas izmaiņas par dienas naudas apmēriem un viesnīcas maksas normām. (Jaunais 1. pielikums tabulas veidā pieejams šeit : https://likumi.lv/ta/id/310937-grozijumi-ministru-kabineta-2010-gada-12-oktobra-noteikumos-nr-969-kartiba-kada-atlidzinami-ar-komandejumiem-saistitie-izdevumi- )

 

Dabas resursu nodoklis (DRN)

No 2020. gada 1. janvāra stājas spēkā šādi grozījumi DRN likumā.

Likums tiek papildināts ar pantu, kurā noteikta atsevišķa DRN aprēķināšanas piemērošana par atkritumu apglabāšanu vai sadedzināšanu.

Likumā tiek atcelts atbrīvojums no DRN samaksas par akmeņoglēm, koksu un lignītu (brūnogles), ja tos izmanto elektroenerģijas ražošanā vai koģenerācijā.

Nodokļa maksājumus par dabas resursu ieguvi vai izmantošanu vai vides piesārņošanu limitos noteiktajos apmēros ieskaita:

 • 60 % - valsts pamatbudžetā (iepriekš 40 %);
 • 40 % - tās vietējās pašvaldības pamatbudžetā, kuras teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība (iepriekš 60 %).

Tagad par zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu un par radioaktīvo vielu izmantošu nodokļu maksājumus ieskaita nevis vairs vietējās pašvaldības aizsardzības speciālajā budžetā, bet gan vietējās pašvaldības pamatbudžetā.

Kā arī valsts pamatbudžetā mainās nodokļu maksājumu normas par atkritumu apglabāšanu vai sadedzināšanu (mainās no 40% uz 100%) un par oglekļa dioksīda (CO2) emisijām gaisā (mainās no 60% uz 100%).

Likuma Pielikumos paaugstināta DRN likme šādiem nodokļu objektiem:

DRN objekts

Nodokļa paaugstinājums

Likuma pielikums

smilts ieguve

no 0,21uz 0,36 eiro par m3

1.pielikums

oglekļa dioksīda (CO2) emisijas

pakāpeniski no 4,50 līdz 15 eiro par tonnu (šis DRN maksājums turpmāk ieskaitāms valsts pamatbudžetā)

4.pielikums

akmeņogles, kokss un lignīts (brūnogles)

no 0,38 uz 0,76 eiro par GJ/tonnu un no 10,65 uz 21,30 eiro par tonnu

9.pielikums

(Jaunie pielikumi pieejami šeit: https://likumi.lv/ta/id/310991-grozijumi-dabas-resursu-nodokla-likuma)

 

Izložu un azartspēļu nodeva un nodoklis

No 2020. gada 1. janvāra stājas spēkā šādi grozījumi Izložu un azartspēļu nodevu un nodokļu likumā

Likumā mainās iekasējamo nodokļu apmēri par katru kārtējo kalendāro gadu no katras iekārtotās vai uzstādītās azartspēļu tiešās norises vietas:

1) rulete (cilindriskā spēle): par katru ruletes rotējošajai iekārtai pievienoto spēļu galdu: 28 080 eiro (iepriekš 23 400 eiro);

2) kāršuun kauliņu spēles: par katru galdu: 28 080 eiro (iepriekš 23 400 eiro);

3) videospēles un mehāniskie automāti: par katra automāta katru spēles vietu: 5172 eiro (iepriekš 4164 eiro).

Likumā tiek izslēgts panta daļa, kurā bija atrunāts, ka “Kalendāra mēneša laikā videospēles un mehāniskos automātus, kuri uzstādīti ārpus kazino un spēļu zālēm, nedrīkst pārvietot uz kazino un spēļu zālēm un otrādi.’’

Ienākumi no izložu un azartspēļu nodevas [maksa par attiecīgo licenci] turpmāk tiek ieskaitīti valsts pamatbudžetā: 95 % apmērā (bija 75 %), bet 5 % apmērā (bija 25 %) tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta azartspēle.

Kā arī likumā veikti tehniska rakstura precizējumi, precizējot novecojušu terminoloģiju: “spēļu automāts” aizstāts ar terminu “azartspēļu automāts”.

 

Likums par apdrošināšanu bezdarba gadījumam

No 2020. gada 1. janvāra stājas spēkā šādi grozījumi likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam.

Bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums turpmāk būs astoņi (bija deviņi) mēneši 12 mēnešu periodā no pabalsta piešķiršanas dienas, līdz ar to bezdarbnieka pabalstu atkarībā no bezdarba ilguma izmaksās šādā apmērā:

 • pirmos divus mēnešus - pilnā apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta;
 • trešajā un ceturtajā mēnesī - 75 procentu apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta;
 • piektajā un sestajā mēnesī - 50 procentu apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta;
 • septītajā un astotajā mēnesī - 45 procentu apmērā no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta.

Jāpiebilst, ka personai, kura bezdarbnieka statusu ieguvusi līdz 2019. gada 31. decembrim, bezdarbnieka pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā saskaņā ar tiesību normām, kas ir spēkā līdz 2019. gada 31. decembrim. Tātad, šo piemēros personām, kas bezdarbnieka statusu iegūs, sākot no 2020.gada 1.janvāra.

 

Likums par nodokļiem un nodevām

No 2020. gada 1. janvāra stājas spēkā šādi grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām

Turpmāk likumā par konfidencialitāti nosaka to, ka nodokļu administrācijas ierēdnim (darbiniekam), aizliegts izpaust par nodokļu maksātāju bez viņa piekrišanas jebkādu informāciju, kas šim ierēdnim (darbiniekam) kļuvusi zināma, pildot dienesta (darba) pienākumus, izņemot informāciju par nodokļu maksātāja darījuma partnera (juridiskās personas) nodokļu riskiem.

 

Akcīzes nodoklis (AN), stājās spēkā jau 19.11.2019`

Precizēts, ka Latvijas Republikā aizliegts ražot, izmantot, pārstrādāt, uzglabāt, pārvietot un realizēt un iegādāties akcīzes preces, par kurām nav samaksāts akcīzes nodoklis, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.

Likums tiek papildināts ar XII nodaļu: Administratīvie pārkāpumi akcīzes preču aprites jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā, kur nosaka administratīvo pārkāpumu sodus akcīzes preču aprites jomā un nosaka  iestādes kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā.

 

Izstrādāti jauni MK noteikumi NR. 530 “Noteikumi par veidlapas paraugu ziņojumam par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā”, stājās spēkā jau 22.11.2019

Noteikumi nosaka veidlapas paraugu ziņojumam par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un veidlapā norādāmo informāciju.

 

Grozījums likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, spēkā no 2020. gada 1. janvāra

Mainās tas, ka Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) par profesionālu sportistu turpmāk netiks piesaistītas minimālās algas apmēram. No 2020.gada 1.janvāra VSAOI objekts profesionālam sportistam ir 860 eiro.