article banner
Nodokļu un juridiskie jaunumi

Jauna kārtība nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai Rīgā

2016. gadā mainīta nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķināšanas kārtība Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. To paredz jaunie Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā”, kas stāsies spēkā 1. janvārī.

Sākot ar 2016. gada 1. janvāri zemei Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā tiks piemērota NĪN likme 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības.

Mainīta kārtība, kādā aprēķina NĪN, ja īpašumi netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai:

  • dzīvokļu īpašumiem un viena dzīvokļa mājām,
  • 2 vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos,
  • telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana.

Rīgas domes saistošie noteikumi paredz šādas nekustamā īpašuma nodokļa samazinātās likmes:

  • 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 57 000 euro,
  • 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 57 000 euro, bet nepārsniedz 107 000 euro,
  • 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 107 000 euro.

Minētās samazinātās likmes piemēro, ja ir izpildīti saistošajos noteikumos ietvertie priekšnoteikumi.

 

Īpašums pieder
fiziskai personai

Īpašums pieder
juridiskai personai

Dzīvokļu īpašumiem un viena dzīvokļa mājām

- taksācijas gada 1. janvārī ir deklarēta vismaz viena persona*

- taksācijas gada 1.janvārī ir deklarēta vismaz viena persona*;

- piemēro no nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā.

2 un vairāku dzīvokļu mājas, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos

Par mājas platības daļu un šai daļai piekrītošo koplietošanas telpu platību (ja ēka ir kadastrāli uzmērīta), kurā:

- taksācijas gada 1.janvārī dzīvesvieta ir deklarēta personām*, pieņemot, ka vienai dzīvesvietu deklarējušajai personai piekrīt 50 m2 2016. gadā (40 m2 2017. gadā un 30 m2 sākot ar 2018. gadu).

 

Pārējai platībai tiek piemērota 1,5% likme.

Par mājas platības daļu un šai daļai piekrītošo koplietošanas telpu platību (ja ēka ir kadastrāli uzmērīta), kurā:

- taksācijas gada 1.janvārī dzīvesvieta ir deklarēta personām*, pieņemot, ka vienai dzīvesvietu deklarējušajai personai piekrīt 50 m2 2016. gadā (40 m2 2017. gadā un 30 m2 sākot ar 2018. gadu);

- piemēro no nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā.

 

Pārējai platībai tiek piemērota 1,5% likme.

*          Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, citas Eiropas Savienības dalībvalsts, EEZ valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai persona, kas ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā.

Ja nekustamā īpašumā deklarēta citas Eiropas Savienības dalībvalsts, EEZ valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņa vai personas, kas ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, dzīvesvieta, samazinātās NĪN likmes piemērošanai iepriekšminētās personas dzīvesvietai jābūt bijušai deklarētai Latvijā uz tā gada, kas ir bijis 7 gadus pirms attiecīgā taksācijas gada, 1.janvāri. Ja personai vienreiz konstatēta atbilstība šim kritērijam, nākamajos taksācijas gados to atkārtoti neizvērtē un uzskata par izpildītu.

 

  • Pārējiem objektiem, kā arī objektiem, kas izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, tiek piemērots nodoklis saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”.