article banner
Juridiskie un nodokļu jaunumi

Jaunumi par gada pārskatiem

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums(XVI nodaļas, 100 panti, 6 pielikumi)

MK noteikumi Nr.775 Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi

MK noteikumi Nr.399 Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu

Starptautiskie finanšu pārskatu standarti – var izmantot pilnībā vai atsevišķiem bilances posteņiem, kā ieguldījuma īpašumiem, bioloģiskajiem aktīviem, pārdošanai turētiem ilgtermiņa ieguldījumiem, atliktajam nodoklim.

Sabiedrību iedalījums

Ja izpildās vismaz 2 no 3 rādītājiem!

  Bilance Neto apgrozījums/Ieņēmumu kopsumma Vidējais darbinieku skaits
Mikrosabiedrība (nepārsniedz) ≤350 000 ≤700 000 ≤10
Maza sabiedrība (nepārsniedz) ≤4 000 000 ≤8 000 000 ≤50
Vidēja sabiedrība (nepārsniedz) ≤20 000 000 ≤40 000 000 ≤250
Liela sabiedrība (pārsniedz) <20 000 000 >40 000 000 >250

 

! Ja postenī “Neto apgrozījums” nav summas vai tā ir nenozīmīga, tā vietā izmanto kritēriju “Ieņēmumu kopsumma”, kas ietver sevī visos PZA posteņos iekļautās ieņēmumu summas.

 

Atvieglojumi

  Mikro Maza Vidēja Liela
Bilance  X X X X
PZA  X X X X
Naudas plūsmas pārskats     X X
Pašu kapitāla kustības pārskats     X X
Pielikums * X X X X
Vadības ziņojums 

Pielikumā uzrāda info par kapitāla daļām, nominālu

X (bez darbības analīzes) X (bez darbības analīzes) X
Iesniedz gada pārskatu 30.aprīlis 30.aprīlis 31.jūlijs 31.jūlijs

*Mikro (2 no 3 rādītājiem) zem 50 000 (bilance), 100 000 (neto apgrozījums) un 5 darbinieki, pievieno bilances pielikumu.

Atvieglojumi nesagatavot vadības ziņojumu, saīsinātu pielikumu, pielikumu vispār neattiecas uz mikrosabiedrībām:

 • kuras vienīgais uzdevums ir ieguldīt vērtspapīros, nekustamajā īpašumā, ka arī ar šo kompāniju saistītai kompānijai (caur līdzdalību);
 • kuras vienīgais mērķis ir iegādāties līdzdalību citās sabiedrībās un pārvaldīt tās.

Lai iegūtu vai zaudētu atvieglojumus rādītājiem ir jāizpildās 2 gadus pēc kārtas.

Jaundibinātā sabiedrība (koncerns) atvieglojumus iegūst jau pirmajā gadā.

Pārbaude

  Revīzija Pārbaude
Liela sabiedrība X  
Vidēja sabiedrība X  
Maza sabiedrība    

- Ja 2 gadus pārsniedz (800 tūkst. EUR, 1,6milj. EUR, 50 darbinieki)

X  

- Ja 2 gadus pārsniedz (400 tūkst. EUR, 800 tūkst. EUR, 50 darbinieki)

  X plus UIN deklerācijas pārbaude

- Koncerna mātes sabiedrība*

X  

- Ja piemēro SFPS (arī atsevišķiem posteņiem)

   

- Publiskas personas kapitālsabiedrība, tās meita

X  
Konsolidētie gada pārskati X  

 

*Koncerni ir mazi, vidēji un lieli (kritēriji tādi paši kā sabiedrībām).. Mazi koncerni var nesagatavot konsolidēto gada pārskatu.

 

Iesniegšana

Iesniedz valsts ieņēmumu dienestā:

 • papīra formā vai elektroniski pārskata atvasinājumu elektroniskā formā – elektronisku norakstu (MK not. 399) EDS;
 • paskaidrojumu, kad pārskats ir aptiprināts dalībnieku sapulcē;
 • neatkarīgu revidentu ziņojuma (par revīziju vai pārbaudes ziņojuma) elektronisku kopiju;
 • ja pārskats sagatavots saskaņā ar SFPS – iesniedz papīra formā sagatavotā pārskata elektronisku kopiju.

 

Zvērināts revidents pārbauda EDS iesniegto gada pārskatu un apstiprina, ka elektroniskais atvasinājums atbilst revidētajam pārskatam.

 

Posteņu uzrādīšana un novērtēšana

Pamatlīdzekļu un citu ilgtermiņa ieguldījuma objekti:.

 • Jauni bilances posteņi – grupa “Nekustamie īpašumi”. Ieguldījuma īpašumus (b) uzrāda sabiedrības, kas piemēro SGS.

           II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):

           1. Nekustamie īpašumi:

          a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves,

          b) ieguldījuma īpašumi.

 • Jauna pamatlīdzekļu grupa “Dzīvnieki un augi” ar diviem apakšposteņiem – darba un produktīvie dzīvnieki un ilggadīgie stādījumi un pēc SGS - bioloģiskie aktīvi.
 • Nekustamo īpašumu var atzīt par pamatlīdzekli arī pirms tā ierakstīšanas zemesgrāmatā. (MK not.64.1.punkts)
 • Nolietojumu sāk rēķināt, kad pamatlīdzekli iespējams izmantot paredzētajiem mērķiem (grāmatvedības politikā nosaka pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķināšanas kārtību).
 • Ja pārvērtē pamatlīdzekli, finanšu pārskata pielikumā tabulas veidā sniedz informāciju par katru pārvērtēto pamatlīdzekļu posteni.
 • Mežaudzes. –  ja pirkuma līgumā nav noteikta atsevišķi zemes vērtība, to uzskaita kadastrālajā vērtībā (šo metodi piemēroja jau iepriekš). Noteikumos noteikta ar arī mežu uzturēšanas, saglabāšanas un atjaunošanas izmaksu norakstīšana pārskata gadā, tomēr paredzēta arī šo izmaksu kapitalizācija to paredzot grāmatvedības politikā (MK not.775 143.-144.punkts).

 

Debitori, uzkrājumi, uzkrātie ienākumi un uzkrātās saistības :.

 • Noteikumi nosaka, ka aplēstās saistības par pārskata gadā neizmantoto atvaļinājumu dienām uzrāda bilances postenī “Uzkrātās saistības”.
 • Māju pārvaldnieki dzīvokļu īpašnieku uzkrātās naudas remontiem vai citiem paredzamiem izdevumiem uzrāda kā saņemtos avansus.
 • Vidējas un lielas sabiedrības papildus uzkrājumu veidošanas politikai un izmaiņām pārskata gadā norāda : informāciju par paredzamo saistību rašanās vai segšanas laiku, paredzēto izdevumu atlīdzināšanas apmēru un bilances posteni, kurā šī summa ir iekļauta, informāciju par diskontēšanu, ja tāda ir piemērota.
 • MKnot.775 paredz salīdzināšanos ar debitoriem un kreditoriem.
 • Mikrosabiedrības var nerēķināt uzkrājumus neizmantotiem atvaļinājumiem.

Pētniecības un attīstības izmaksas

Pētniecības un attīstības izmaksas parasti nekapitalizē, tomēr, ja var nošķirt projekta pētniecības posmu un attīstības posmu, ir iespēja attīstības posma izmaksas bilances postenī “Attīstības izmaksas”, ja izpildās visi MK not.775 202.punktā uzskaitītie nosacījumi.

Krājumu

Grāmatvedības uzskaite ir regulēta MK not. 10.sadaļā.. Būtisku izmaiņu salīdzinot ar praksē pielietoto krājumu uzskaites kārtību nav, ir precizēts, kādas izmaksas iekļauj krājumu pašizmaksā.

Nomas darījumi

 Slēdzot nomas līgumu, ir svarīgi sākumā noteikt, vai tā ir finanšu vai operatīvā noma.

Operatīvās nomas darījumus uzrāda kā finanšu nomu, ja:

          - nomas laiks ietver būtiski lielāko daļu no objekta derīgās lietošanas laika (praksē pieņemts vismaz     75%),

          - nomas objektu bez būtiskas pārveidošanas var izmantot tikai nomnieks.

 

Slēguma finanšu pārskati

Likvidācijas pārskats

 • Likvidācijas sākuma un slēguma pārskats sastāv no bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina.
 • Bilances postenī “Likvidācijas kapitāls” apvieno likvidējamās sabiedrības pašu kapitālu, izņemot pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinu.
 • Sabiedrības likvidācijas slēguma bilances aktīvā uzrāda mantu, kas pienākas dalībniekiem, pasīvā – likvidācijas kapitālu.
 • Klāt pievieno mantas sadales plānu.

 

Starpperioda finanšu pārskats

Nepieciešamību iesniegt starpperioda finanšu pārskatu paredz:

 • Komerclikums (saimnieciskās darbības pārskats) saistībā ar pamatkapitāla palielināšanu, ārkārtas dividendēm, reorganizāciju;
 • Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums,
 • Finanšu instrument Likums;
 • ja ir savstarpēja vienošanās (piemēram, ar banku)

Starpperioda finanšu pārskata apjoms ir tāds pat kā gada pārskatā.

 !!! Salīdzinošos rādītājus peļņas vai zaudējumu aprēķinā, naudas plūsmas pārskatā un pašu kapitāla izmaiņu pārskatā rāda par attiecīgo periodu iepriekšējā pārskata gadā.