article banner
Grāmatvedība

Kā rīkoties, lai gada pārskata periods sakristu ar kalendāra gadu?

Pārskata perioda izmaiņas

Ja vēlme veikt pārskata perioda izmaiņas ir ar jaunā gada 1.februāri - vai šogad mums jānodod gada pārskats par 11 mēnešiem, proti, no 2019. gada 1. februāra līdz 31. decembrim?

Pārskata gads noteikts likumā “Par grāmatvedību”, proti, 14. pantā teikts, ka pārskata gads ietver 12 mēnešus, un parasti tas sakrīt ar kalendāro gadu. Citāds pārskata gada sākums un beigas var būt tikai tad, ja to nosaka attiecīgā uzņēmuma statūti, nolikums vai satversme vai personālsabiedrības līgums. Pārskata gadu var mainīt. Pārskata gada maiņa ir jāpamato un jāsniedz attiecīgi paskaidrojumi par to gada pārskata pielikumā. [..] Ja tiek mainīts jau esoša uzņēmuma pārskata gada sākums, pārskata gads nedrīkst būt garāks par 12 mēnešiem.

Tātad, ja tiek mainīts uzņēmuma pārskata gada beigu datums no 31. janvāra uz 31. decembri,  jāsagatavo un jānodod gada pārskats par 11 mēnešiem (2019. gada 1. februāris līdz 31. decembris) atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām. 

Gada pārskatu lietotājiem gada pārskatu interpretēšanai ir svarīgi salīdzinošie rādītāji. Ja ir atšķirīgi pārskata periodi, nebūs salīdzināmi peļņas vai zaudējumu aprēķina un naudas plūsmas pārskata rādītāji. Bilancē ir fiksēti atlikumi uz konkrētu datumu, tāpēc bilances rādītāji neatkarīgi no perioda ilguma ir salīdzināmi.

Gada pārskata pielikumā sniedz šādu informāciju:

  • pārskata perioda maiņas iemeslu, to, ka pārskata gads ietver 11 mēnešus (vēlams norādīt periodu) un rādītāji peļņas vai zaudējumu aprēķinā (PZA) un naudas plūsmas pārskatā nav salīdzināmi.
  • bilancē uzrāda pārskata perioda beigu datumu (attiecīgi 2018. gada 31. janvāris un 2019. gada 31. decembris), bet PZA un naudas plūsmas aprēķinā uzrāda periodu. Konkrētā gadījumā tas būtu šādi: iepriekšējais gads ir no 2018. gada 1. februāra līdz 2019. gada 31. janvārim un pārskata gads ir no 2019. gada 1. februāra līdz 31. decembrim.