article banner
Juridiskie un nodokļu jaunumi

Likums “Par nodokļiem un nodevām”

Domēna vārda slēgšana

Grozījumi likumā turpmāk paredz iespēju Valsts ieņēmumu dienestam augstākā līmeņa domēna vārda ".lv" zonā slēgšanu vai apturēt tā darbību uz laiku, ja tas konstatē kādu no šādiem apstākļiem:

  • nodokļu maksātājs tīmekļa vietni izmanto nereģistrētas saimnieciskās darbības veikšanai Latvijas ekonomiskajā vidē;
  • nerezidents (ārvalsts komersants) tīmekļa vietni izmanto Latvijas ekonomiskajā vidē, un tam saskaņā ar normatīvajiem aktiem veidojas pastāvīgā pārstāvniecība, bet tas nav reģistrējis pastāvīgo pārstāvniecību vai nav komercreģistrā reģistrējis filiāli;
  • nodokļu maksātājs tīmekļa vietni izmanto saimnieciskās darbības veikšanai Latvijas ekonomiskajā vidē un nav reģistrējis tīmekļa vietni kā struktūrvienību;
  • nodokļu maksātājs, veicot saimniecisko darbību un piedāvājot preci vai pakalpojumu internetā, nav norādījis savu nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru un kontaktinformāciju, kā arī saimnieciskās darbības veikšanas faktisko adresi vai vietu;
  • nodokļu maksātājam ir apturēta saimnieciskā darbība un tīmekļa vietne ir reģistrēta kā struktūrvienība.

Ja nodokļu maksātājs ir novērsis Valsts ieņēmumu dienesta lēmumā par domēna vārda atslēgšanu minētos pārkāpumus un iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumu par pārkāpumu novēršanu, Valsts ieņēmumu dienests triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas dienas un pārbaudes veikšanas pieņem lēmumu par domēna vārda atjaunošanu.

Valsts ieņēmumu dienestam turpmāk būs tiesības arī pieņemt lēmumu par liegumu domēna vārda lietošanas tiesību nodošanu citām personām saistībā ar nodokļu revīzijas (audita) veikšanu.

Solidāra būvuzņēmēju atbildība

Ar grozījumiem likumā ieviesta jauna XIII nodaļa, kas nosaka būvuzņēmēju solidāru atbildību par būvniecības nozarē nodarbinātajiem. Grozījumi ietver galvenā būvdarbu veicēja atbildības nodrošinājumu par apakšuzņēmēja darba ņēmēju, kas nodarbināts publiska būvdarbu līguma vai būvdarbu līguma izpildē. Nodaļas spēkā stāšanās termiņš ir noteikts 2017. gada 1. jūlijs.

Skaidras naudas lietošanas ierobežojums

Ar grozījumiem noteikts skaidras naudas lietošanas ierobežojums fiziskām personām darījumos no 7200 euro. Aizliegums attiecas uz fizisko personu, kas neveic saimniecisko darbību. Pārejas noteikumi paredz, ka skaidras naudas darījumos, kas noslēgti pirms 2017. gada 1. janvāra un to pilnīga vai daļēja izpilde paredzēta pēc 2017. gada 1. janvāra, norēķinu kārtība maināma uz bezskaidras naudas maksājumu līdz 2018. gada 1. janvārim.

 

Šim ziņojumam ir tikai informatīvs raksturs par pieņemtajiem un plānotajiem tiesību normatīvajiem aktiem, un tas nevar tikt uzskatīts par Grant Thornton Baltic viedokli vai padomu.

Ja jums ir jautājumi saistībā ar šīm nodokļu izmaiņām, lūdzu, sazinieties ar nodokļu un juridisko departamentu: tax&legal@lv.gt.com vai pa tālruni +371 6721 7569.