article banner
Nodokļu jaunumi

Neskaidrība par ārvalstīs samaksāto uzņēmumu ienākuma nodokli

Saistībā ar jauno Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu (UIN likums) ir radusies neskaidrība par ārvalstīs samaksāto uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN),  ir attiecīgās valsts nodokļu inspekcijas izziņa. Vai par šo summu drīkst samazināt Latvijā maksājamo UIN? Kā?

UIN likuma 15.pantā paredzēta iespēja samazināt UIN no dividendēm (arī dividendēm pielīdzinātām izmaksām) par ārvalstīs samaksāto UIN. Tātad par ārvalstī samaksāto UIN var samazināt Latvijā maksājamo UIN, kas ir aprēķināts par dividendēm un dividendēm pielīdzināmām izmaksām. Par nosacītām dividendēm aprēķināto UIN nedrīkst samazināt.

Ja pārskata periodā ārvalstīs samaksātā UIN summa ir lielāka par aprēķināto UIN no dividendēm, starpību var pārcet uz nākamajiem periodiem.

UIN deklarācijā to uzrāda 8.rindas tabulā. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) metodiskajā materiālā “Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšanas kārtība” šāds gadījums ir aprakstīts 18.piemērā:

“Komercsabiedrība samaksāja ienākuma nodokli 2018.gada aprīlī 500 EUR un 2018.gada decembrī samaksāja ienākuma nodokli 850 EUR Krievijā, 15% apmērā no atlīdzības par sniegtajiem pakalpojumiem. Iesniedzot uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju 2019.gada jūnijā, komercsabiedrībai ir aprēķināts nodoklis no dividendēm (400) un tam var piemērot atvieglojumu par ārvalstī samaksāto nodokli (400), bet neizmantotā atvieglojuma daļa (100) pāriet uz nākamajiem taksācijas periodiem (ieraksts tabulas 1.rindā). Iesniedzot nodokļa deklarāciju 2020.gada februārī, komercsabiedrībai ir aprēķināts nodoklis no dividendēm (300) un tam var piemērot atvieglojumu par ārvalstī samaksāto nodokli – atlikušo neizmantoto daļu (100) un arī vēl neizmantoto atvieglojuma daļu (200), t.i., kopā atvieglojums 2020.gada februāra deklarācijā ir 300 EUR, bet atlikušo daļu (650) var izmantot turpmākajos taksācijas periodos (bez ierobežojuma laikā) (ieraksts tabulas 2.rindā).

Iesniedzot uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju 2020.gada jūnijā, kad komercsabiedrībai ir aprēķināts nodoklis no dividendēm (420), tam piemēro atvieglojumu par ārvalstī samaksāto nodokli (420), bet neizmantotā atvieglojuma daļa (230) pāriet uz nākamajiem taksācijas periodiem (ieraksts tabulas 3.rindā).

Iesniedzot uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju 2021.gada aprīlī, kad komercsabiedrībai ir aprēķināts nodoklis no dividendēm, tam piemēro atvieglojumu par ārvalstī samaksāto nodokli (atlikušo summu  230 EUR) (ieraksts tabulas 4.rindā). Tā komercsabiedrība ir piemērojusi pilnā apmērā atvieglojumu par 2018.gadā Krievijā samaksāto uzņēmumu ienākuma nodokli.”

Nr.

p.k.

Taksācijas periods, kurā gūts ienākums un samaksāts nodoklis ārvalstī

Valsts, kurā nodoklis samaksāts

Nodokļa summa, kura samaksāta ārvalstī (euro)

Nodokļa summa, kura samazina taksācijas perioda nodokli

Nodokļa summa, kuru pārnes uz nākamajiem taksācijas periodiem

1

2

3

4

5

6

1.

2018

Krievijas Federācija

500

400

100

2.

2018

Krievijas Federācija

850

300

650

3.

x

x

x

420

230

4.

x

x

x

230

0

   

Kopā:

1350

1350

 

Tāpat kā iepriekš, arī jaunajā UIN likumā paredzētas 2 metodes:

  • atbrīvojuma metode – piemēro pastāvīgām pārstāvniecībām, samazina aprēķināto dividenžu apmēru par ārvalstīs saņemto ienākumu;
  • ierobežotā kredīta metode – taksācijas periodā aprēķināto UIN no dividendēm samazina par ārvalstīs samaksāto nodokli.

 

 

Avots: Silvija Gulbe, Grant Thornton Baltic zvērināta revidente: https://ifinanses.lv/raksti/nodokli/uznemumu-ienakuma-nodoklis/ja-uin-samaksats-arvalstis/13915