Nodokļu likmes 2024. gadā īsumā

 • Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likmes:
  • Standarta likme ir 20% no sadalītās peļņas vai 20/80 no neto ienākumiem.
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmes:
  • Gada ienākumi līdz EUR 20 004 – 20%;
  • Daļa no gada ienākumiem no EUR 20 004 līdz EUR 78 100 – 23%;
  • Daļa no gada ienākumiem, kas pārsniedz EUR 78 100 – 31%;
  • IIN no kapitāla pieauguma – 20%;
  • IIN no ienākuma no īpašuma – 10%, ja privātpersona nepiemēro SD izdevumus.
 • Neapliekamais minimums piemērojams ienākumiem līdz EUR 1 800 mēnesī.
 • Sociālo iemaksu likmes:
  • Darba ņēmēja daļa 10,50%;
  • Darba devēja daļa 23,59%;
  • Solidaritātes nodokļa likme 25% ienākumam virs EUR 78 100.
 • Minimālais obligāto iemaksu objekts EUR 700 mēnesī.
 • PVN standarta likme ir 21%, samazinātās likmes ir 12% un 5%.
 • PVN maksātāja reģistrācija nepieciešama, ja gada apliekamo darījumu summa sasniedz EUR 50 000.
 • Minimālā mēneša alga ir EUR 700.
 • Mikrouzņēmumu nodokļa likme (sastāv no VSAOI, IIN mikrouzņēmuma īpašniekam) – 25%.

Galvenās nodokļu izmaiņas Latvijā no 2024. gada

Pievienotās vērtības nodokļa(PVN) likumā no 2024. gada 1. janvāra:

 • PVN 12% likme tiks piemērota Latvijai raksturīgo svaigu augļu, ogu un dārzeņu, kuri ir noteikti PVN likuma pielikumā, piegādēm .
 • Ar PVN netiks aplikta reģistrēto biedrību vai nodibinājumu noteikta dalības maksa par piedalīšanos sporta sacensībās, kā arī maksa par sporta nodarbībām, kurus sniedz minētās biedrības vai nodibinājumi.
 • Ar PVN netiks aplikta maksa par bērnu uzturēšanos bērnu nometnēs, kuras organizētas atbilstoši izglītības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām.
 • Iekšzemes nodokļa maksātājs būs tiesīgs nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā, ja tā veikto ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nebūs pārsniegusi 50 000 eiro.
 • Kā priekšnodoklis pilnībā nebūs atskaitāma PVN summa par izmaksām, kas saistītas ar reprezentatīvā automobiļa uzturēšanu un kas rodas 60 mēnešu periodā, skaitot no brīža, kad automašīna ir reģistrēta personas īpašumā vai turējumā.
 • Tiks noteikta zaudētā parāda vērtība vienam preču vai pakalpojumu saņēmējam 1 000 eiro bez PVN. Attiecīgi izpildoties PVN likuma nosacījumiem, nodokļu maksātājs var samazināt valsts budžetā iemaksāto summu bez tiesas sprieduma par parāda piedziņu no preču vai pakalpojumu saņēmēja un tiesu izpildītāja akta par piedziņas neiespējamību, pārsniedzot 1 000 eiro nepieciešams arī tiesas spriedums vai tiesu izpildītāja akts.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likumā no 2024. gada 1. janvāra:

 • Iemaksas Pan-Eiropas privāto pensiju produktu (PEPP) fondos tiks uzskatītas par IIN attaisnotajiem izdevumiem.
 • Darba devēja darbiniekam apmaksātā mācību maksa par darbinieka studijām augstākās izglītības iegūšanai valsts akreditētās Latvijas izglītības iestādēs, Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību iestādēs nebūs uzskatāma par algota darba ienākumu un netiks aplikta ar IIN, ja augstākās izglītības iegūšana saistīta ar tādu prasmju apguvi, kuras nepieciešamas darba devējam.
 • Tiks palielināts slieksnis reģistrētos privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas sabiedrībās iemaksātām dzīvības, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summām uz 750 eiro.
 • Atbrīvojums no IIN tiks piemērots darba devēja apmaksātiem ar attālinātā darba veikšanu saistītiem darbinieka izdevumiem, kurus sedz darba devējs, ja to kopējais apmērs mēnesī par pilna darba laika darbu nepārsniedz 40 eiro.
 • Gada apliekamajā ienākumā netiks ietverta no arodbiedrības, reliģiskās organizācijas un sabiedriskā labuma organizācijas saņemtā palīdzība līdz 3 000 eiro gadā.
 • Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem tiks piemērots IIN atvieglojums par apgādībā esošām personām un nepaliekamo minimumu.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likumā no 2024. gada 1. janvāra:

 • Kredītiestādēm un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem būs jāveic UIN avansa maksājums 20% apmērā no iepriekšējā gada peļņas.
 • Degvielas un ekspluatācijas izdevumi, kas rodas, izmantojot reprezentatīvo automobili, kurš ir reģistrēts uzņēmuma nepārtrauktā valdījumā vai turējumā vairāk nekā 60 mēnešus, neveidos ar UIN apliekamo bāzi.

Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) likumā no 2024. gada 1. janvāra:

 • Tiks noteikta viena MUN likme 25% apmērā.

Azartspēļu un izložu likumā no 2024. gada 1. janvāra:

 • Tiks paaugstināts nodoklis ruletei un kāršu un kauliņu spēlei līdz 33 696 eiro par katru galdu.
 • Tiks paaugstināts nodoklis azartspēļu automātiem līdz 6 204 eiro par katra azartspēļu automāta katru spēles vietu.
 • Tiks paaugstināta nodokļa likme līdz 12% no azartspēļu organizēšanas ieņēmumiem, azartspēlēm, kuras tiek organizētas, izmantojot telekomunikācijas.

Izmaiņas akcīzes nodokļa likumā

 

Līdz 29.02.2024. (EUR)

No 01.03.2024. (EUR)

Alus (par 100 l)

8.20,

bet ne mazāk kā 15.20

9,

bet ne mazāk kā 16.70

Vīns (100 l)

111

122

Raudzētie dzērieni (100 l) ar absolūtā spirta saturu līdz 6 tilpumprocentiem

64

70

Raudzētie dzērieni (100 l) ar absolūtā spirta saturu virs 6 tilpumprocentiem

111

122

Starpprodukti (100 l) ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem

 

111

 

122

Starpprodukti (100 l) ar absolūtā spirta saturu no 15 līdz 22 tilpumprocentiem

185

203

Pārējie alkoholiskie dzērieni (par 100 l absolūtā spirta)

1724

1862

Bezalkoholiskie dzērieni (100 l) ar cukura saturu no 8 gramiem uz 100 ml

14

17.50

arī enerģijas dzērieniem

Cigāri un cigarillas (1000 vienības)

126.70

164.70

Cigaretes (1000 vienības)

104

bet ne mazāk kā 135.90

119.60

bet ne mazāk kā 156.30

Smēķējamā tabaka (1000 g)

91.90

105.70

Karsējamā tabaka (1000 g)

218

251

Elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojams šķidrums un

elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma

sagatavošanas sastāvdaļām ( 1 ml)

 

 

0.20

 

 

0.24

Tabakas aizstājējprodukti (1000 gr)

120

138

Naftas produkti, arī tad, ja tiem pievienota biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no biomasas, vai parafinizēta dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas (1000 l)

 

 

-

 

 

148

Dabas resursu nodokļa (DRN) likumā no 2024. gada 1. janvāra:

 • Par DRN objektu ir noteiktas ogļūdeņraži, tekstilizstrādājumi un vienreiz lietojamie plastmasu saturošie izstrādājumi (mitrās salvetes, baloni, tabakas izstrādājumu filtri un filtri, kas paredzēti lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem), kā arī plastmasu saturošie zvejas rīki.
 • No 2024. gada 1. jūlija tiks palielināts DRN līdz 110 eiro M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem, kurus pirmo reizi pastāvīgi reģistrē Latvijā.
 • No 2024. gada 1. jūlija DRN tiks piemērots tekstilizstrādājumiem.
 • No 2025. gada 1. janvāra DRN tiks piemērots mitrajām salvetēm, baloniem un plastmasu saturošiem zvejas rīkiem.
 • Pakāpeniska DRN likmes celšana bīstamu atkritumu, sadzīves atkritumu un ražošanas atkritumu apglabāšanai.

Intrastat ziņošanas izmaiņas no 2024. gada 1. janvāra:

 • Intrastat preču ieveduma no Eiropas Savienības ziņošanas robežvērtība mainīsies uz 350 000 eiro.

Izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) praksē

 • Tika atcelta VID Padziļinātas sadarbības programma, un tiks ieviesta jauna nodokļu maksātāju reitinga sistēma.
 • Iepriekš izmantotu dažādu nodokļa maksātāja pārbaužu veidu vietā tiks ieviests viens veids – nodokļu kontrole.