article banner
Juridiskie jaunumi

Ārkārtas dividendes

Dividendes ir izmaksas, ko uzņēmums izmaksā saviem akcionāriem.

Tās ir komercsabiedrības tīrās peļņas daļa, kura, pamatojoties uz dalībnieku lēmumu, tiek izmaksāta dalībniekam proporcionāli viņam piederošo daļu nominālvērtību summai.

Ārkārtas dividenžu izmaksai jābūt noteiktai kapitālsabiedrības statūtos (tas nozīmē, ka būs nepieciešams Komercreģistrā reģistrēt izmaiņas kapitālsabiedrības statūtos). Lai nodrošinātu resursu pietiekamību UIN apmaksai, ir noteikts, ka ārkārtas dividendēs var izmaksāt ne vairāk kā 85% no pārskata perioda peļņas, kas gūta periodā, par kuru noteiktas ārkārtas dividendes.

Dalībnieku sapulce nevar noteikt lielāku ārkārtas dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par to, kas noteikta valdes priekšlikumā par ārkārtas dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (kapitālsabiedrības valde sagatavo priekšlikumu par to, kāda peļņas daļa var tikt izmaksāta ārkārtas dividendēs).

Likumā arī noteikts, ka dalībnieku sapulce lēmumu par ārkārtas dividenžu izmaksu pieņem ne agrāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad pieņemts iepriekšējais dalībnieku sapulces lēmums par dividenžu noteikšanu. Tas nozīmē, ka ārkārtas dividendes var izmaksāt reizi ceturksnī (maksimāli trīs reizes gadā).

Tomēr, nav tā, ka dividendes var vienkārši izmaksāt bez ierobežojuma. Lai izvairītos no finansiāliem riskiem, kā arī aizsargātu valsts budžeta intereses attiecībā uz iekasējamiem nodokļiem, ir jāizpildās svarīgiem kritērijiem, lai varētu izmaksāt dividendes pirms pārskata gada slēgšanas, nosakot, vai tas patiešām ir nepieciešams un vai tas vispār ir iespējams.

  • Noteikumus par ārkārtas dividenžu izmaksu nevar piemērot kapitālsabiedrībām, kuru pamatkapitāls ir mazāks par EUR 2800,00;
  • Sabiedrībai dalībnieku sapulces lēmumu pieņemšanas dienā nedrīkst būt nodokļu parādu vai termiņos sadalītu nodokļu maksājumu;
  • Kā arī, gadījumā, ja ir izmaksātas ārkārtas dividendes, bet gada beigās uzņēmumam izveidojas zaudējumi, ārkārtas dividenžu summu uzskata par nesaistītu ar saimniecisko darbību, līdz ar to tai piemērojams 1.5 palielinošais koeficients.

Speciāls regulējums ir paredzēts ārkārtas dividendēm, kas tiek izmaksātas saņēmējam, kas atrodas zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās. Šādā gadījumā ir piemērojams ieturējuma nodoklis 30% apmērā, tādā veidā nodrošinot, ka tiek ieturēts vispārējā kārtībā piemērojamais 15% UIN un arī 15% nodoklis peļņai, izslēdzot risku par nodokļa nenomaksāšanu, slēdzot pārskata gadu.

Vienlaicīgi atgādinām par nepieciešamību denominēt uzņēmuma pamatkapitālu uz EUR valūtu. To ir iespējams veikt vienlaicīgi ar iepriekšminētajiem grozījumiem statūtos!