article banner
Nodokļu ziņas

Pirmās izmaiņas PVN likumā

Saeima steidzamības kārtībā ir izskatījusi pirmos grozījumus jaunpieņemtajā Pievienotās vērtības nodokļa likumā. Grozījumi paredz šādas izmaiņas:

 • Tiek ieviesta norma par būvniecības pakalpojumu sniegšanu valsts un pašvaldību iestādēm, ko „aizmirsa” iekļaut PVN likuma Pārejas noteikumos.
 • Tiek izmainītas prasības attiecībā uz vienkāršoto pievienotās vērtības nodokli. Jaunajā PVN likumā kļūdas dēļ tika ieviestas jaunas prasības vienkāršotajā nodokļa rēķinā norādīt preces mērvienību, cenu par vienu mērvienību bez PVN un darījuma kopsummu bez PVN: šīs prasības nozīmēja, ka pircējiem parastie čeki nebūtu derīgi kā PVN rēķini, un papildus čekiem vajadzētu papildus dokumentu – pavadzīmi vai kvīti, savukārt pārdevējiem būtu jāpārprogrammē kases aparāti, lai izsniegti čeki atbilstu likuma prasībām. Grozījumi labo šo kļūdu:

Pirms grozījumiem

Pēc grozījumiem

126.pants. Vienkāršotais nodokļa rēķins (1) Vienkāršotais nodokļa rēķins ir nodokļa rēķins, kurā ir norādīti šādi rekvizīti un informācija:

4) preces nosaukums vai pakalpojuma veids, daudzums un mērvienība;

5) preces vai pakalpojuma cena (vienas vienības vērtība bez nodokļa) un darījuma kopsumma (bez nodokļa);

4) preces nosaukums vai pakalpojuma veids un daudzums;

5) preces vai pakalpojuma cena (ar vai bez nodokļa) un darījuma kopsumma (ar vai bez nodokļa);

PVN PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBA

2013.gada 22.janvārī spēkā stājās MK Noteikumi Nr.17 „Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai”, kas ir piemērojami ar 2013.gada 1.janvāri.

Noteikumi nosaka, tostarp:

 • 0% PVN likmes piemērošanas kārtību
 • Kārtību, kādā piemērojams atbrīvojums no PVN noteiktām precēm un pakalpojumiem
 • Priekšnodokļa atskaitīšanas un korekcijas kārtību un dokumentus, kas pamato priekšnodokļa atskaitīšanu
 • PVN rēķina izrakstīšanas kārtību
 • Īpašā PVN režīma preču importa darījumos atļaujas piešķiršana un anulēšana
 • Nodokļa uzskaites žurnāla paraugu un aizpildīšanu
 • Lietoto mantu, mākslas darbu, kolekcijas priekšmetu un antikvariāta uzskaiti

Noteikumos ir ietverts arī jauns regulējums, piemēram:

 • Nodokļa maksātāja tiesības atmaksāt nodokli trešās valsts fiziskai personai par Latvijā iegādātām precēm, ja ir piešķirta VID atļauja
 • Priekšnodokļa korekcija par precēm, kas ir nozagtas vai iznīcinātas stihiskā nelaimē

PVN DEKLARĀCIJA

2013.gada 24.janvārī stājās spēkā MK noteikumi Nr.40 par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju.

MK noteikumos ir ieviesta jauna terminoloģija saskaņā ar jauno PVN likumu un PVN Direktīvu. PVN deklarācija ir papildināta ar jaunu pārskatu – „Pārskats par nekustamā īpašuma izmantošanu” (8.pielikums, PVN 7 pārskats), jo jaunais PVN likums paredz nekustamā īpašuma reģistrāciju gan apliekamu, gan neapliekamu darījumu veikšanai; izņēmums ir tad, ja nekustamais īpašums tiek izmantots tikai valsts pārvaldes funkciju pildīšanai.

Noteikumi ir piemērojami pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanai un iesniegšanai, sākot ar 2013.gada (pirmā mēneša, pirmā ceturkšņa, pirmā pusgada) taksācijas periodu.

PVN ATMAKSA TREŠĀS VALSTS NODOKĻU MAKSĀTĀJAM

2013.gada 25.janvārī janvārī stājās spēkā MK noteikumi Nr. 27 „Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam”.

Pēc būtības ir saglabāts iepriekšējais regulējums, taču Noteikumi ir papildināti ar regulējumu attiecībā uz preču importu, precizēti dokumenti, ar kuriem trešās valsts nodokļu maksātājs var pilnvarot kādu personu iesniegt iesniegumu VID un paredzēts, ka iesniegumā jābūt informācijai par katru iekšzemē izrakstīto PVN rēķinu vai par katru dokumentu, kas apliecina iekšzemē veikto preču importu.

PVN ATMAKSAS SAŅEMŠANA CITĀ ES VALSTĪ

2013.gada 17.janvārī stājās spēkā MK noteikumi Nr. 15 „Kārtība, kādā reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam”.

Pēc būtības ir saglabāts iepriekšējais regulējums, taču ir iekļauti arī daži jauni regulējumi:

 • atmaksas pieteikumā jābūt norādītai informācijai par katru atmaksas valstī izrakstīto PVN rēķinu vai par katru dokumentu, kas apliecina veikto preču importu (tāpat citas dalībvalsts atmaksas pieteikumā ir jābūt norādītai informācijai par katru iekšzemē izrakstīto PVN rēķinu vai par katru dokumentu, kas apliecina iekšzemē veikto preču importu)
 • regulējums, kas paredz, ka PVN summa, kas kļūdaini atmaksāta citas dalībvalsts pieteikuma iesniedzējam, atmaksājama valsts budžetā vai par šo summu samazināma atmaksai pieprasītā PVN summa par turpmākiem atmaksas periodiem

GRĀMATVEDĪBAS KĀRTOŠANA UN ORGANIZĀCIJA

2013.gada 18.janvārī stājās spēkā grozījumi MK noteikumos Nr.585 par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju.

PVN rēķins ārvalstu valūtā

Noteikumos precizēts, ka, ja nodokļu rēķinā darījuma summa norādīta ārvalstu valūtā, tad nodokļu summu var izteikt latos ne tikai atbilstoši Latvijas Bankas, bet arī atbilstoši Eiropas Centrālās bankas publicētajam valūtas kursam darījuma brīdī vai avansa maksājuma saņemšanas brīdī.

Avanss

Noteikumi sniedz „skaidrās vai bezskaidrās naudas avansa” definīciju, skaidrojot, ka avanss ir summa, ko darbiniekam ieskaita ar darbu saistīta maksājuma veikšanai (piemēram, reprezentatīviem izdevumiem), taču avanss nav darba algas pārskaitījums vai aizdevums darbiniekam. Noteikumi nosaka arī kārtību, kādā uzņēmums sniedz pārskatu par avansu izlietojumu.