article banner
Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībās ekonomiskais izvērtējums

Pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrībās ekonomiskais izvērtējums

Pašvaldības kapitālsabiedrības ir izplatīts un efektīvs instruments pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. Pašvaldības tiesības dibināt kapitālsabiedrību vai iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, kā arī līdzdalības nosacījumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums.

Līdzdalības nosacījumi ir šādi:

 • tiek novērsta tirgus nepilnība — situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;
 • publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisku personu kontrolētas kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai;
 • tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.

Pirms kapitālsabiedrības dibināšanas vai līdzdalības iegūšanas pašvaldībai ir jāveic ekonomiskais izvērtējums, lai pamatotu, ka citādi nav iespējams efektīvi nodrošināt pašvaldības funkciju izpildi (pastāvot augstākminētajiem līdzdalības nosacījumiem). Turklāt ne retāk kā reizi piecos gados pašvaldībai ir jāpārvērtē katra tās tiešā līdzdalība kapitālsabiedrībā pēc minētajiem kritērijiem.

Ekonomiskais izvērtējums ir strukturēta analīze, kas aptver:

 • pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu analīzi (tajos noteiktie stratēģiskie mērķi, uzdevumi, rīcības utt.);
 • kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības un attīstības stratēģijas analīzi;
 • attiecīgā tirgus segmenta izvērtējumu.

Izvērtējuma rezultātā mēs nosakām, vai katrā konkrētā gadījumā pašvaldības līdzdalība atbilst vismaz vienam no augstākminētajiem līdzdalības nosacījumiem.

Pamatojošie normatīvie akti un kompetento institūciju izdotie dokumenti:

 • Valsts pārvaldes iekārtas likums;
 • Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums;
 • Likums “Par pašvaldībām”;
 • Konkrētu tautsaimniecības nozari regulējošie normatīvie akti;
 • Valsts kontroles skaidrojumi un metodiskie dokumenti;
 • Konkurences padomes skaidrojumi un metodiskie dokumenti.

SIA “Grant Thornton Baltic” ir piektā lielākā audita, finanšu, nodokļu un juridisko konsultāciju un vērtēšanas kompānija Latvijā, daļa no Grant Thornton starptautiskā tīkla. Mums ir uzkrāta bagāta mazo, vidējo un lielo uzņēmumu finanšu konsultēšanas un novērtēšanas pieredze, gan privāto investoru uzdevumā, gan valsts institūciju un pašvaldību pasūtījumā.

  Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar publiskās personas līdzdalības kapitālsabiedrībās ekonomiskā izvērtējuma veikšanu, lūdzam sazināties ar mūsu speciālistiem.