article banner
Raksti

Praktiski padomi gada pārskatu konsolidācijā

Konsolidēto gada pārskatu likumā (KGPL) ir noteiktas pamata prasības šādu pārskatu sagatavošanā. šajā rakstā "Svarīgākais par konsolidētajiem gada pārskatiem" [ 741 kb ] tika izskatīts, kādiem uzņēmumiem ir jāveic konsolidācija, skaidrojām konsolidētā gada pārskata sastāvu un priekšdarbus, kas veicami pirms konsolidācijas uzsākšanas.

Sākot ar 2016.gadu, konsoli­dēto gada pārskatu sagatavo­šanai tiks piemērots jaunais Gada pārskatu un konsoli­dēto gada pārskatu likums, taču par 2014. un 2015.gadu tie vēl jāsagatavo atbilstoši Konsolidēto gada pārskatu likuma (KGPL) prasībām.

Latvijas koncerna mātes sabied­rības var sagatavot konsolidētos gada pārskatus saskaņā ar Starptautiska­jiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS) un Starptautiskajiem grāmat­vedības standartiem (SGS), un tie ir:

  • 10.SFPS “Konsolidētie finanšu pārskati”;
  • 3.SFPS “Uzņēmējdarbības apvie­nošana”;
  • 11.SFPS “Kopīgas vienošanās”;
  • 12.SFPS “Informācijas atklāšana par līdzdalību citos uzņēmumos”;
  • 27.SGS “Atsevišķie finanšu pār­skati” (27.SGS);
  • 24.SGS “Saistītās puses”;
  • 28.SGS “Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos”.