article banner
Prasība uzņēmumiem atklāt vairāk informācijas

Prasība uzņēmumiem atklāt vairāk informācijas

Mūsdienās, kad uzraugošās iestādes, kreditori un investori informācijas atklāšanu un tās formātu cenšas samazināt un automatizēt, uzņēmuma gada pārskatā iekļaujamās informācijas apjoms, tieši pretēji, bieži vien tiek pagarināts. Papildus tiek paplašināts arī neatkarīga revidenta ziņojums, kas pievienots gada pārskatam.

Atklātība un informācijas caurspīdīgums šobrīd ir galvenie kritēriji, kas raksturo informācijas atklāšanas un skaidrošanas nepieciešamību sabiedriskas nozīmes struktūru (SNS) gada pārskatos. Tas lika veikt izmaiņas arī zvērinātu revidentu ziņojumos, padarot tos daudzreiz plašākus. Izmaiņas tika ieviestas arī Latvijā un ir spēkā attiecībā uz finanšu pārskata revīzijām par periodu, kas beidzās 2016. gada 15. decembrī vai pēc šī datuma. Revīzijas pakalpojumu likums viesis atbilstošas izmaiņas un sniedz skaidrojumu par SNS — tās ir finanšu institūcijas un komercsabiedrības, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū. Tāpat attiecīgais likums sniedz izmaiņas jaunai neatkarīgu revidentu ziņojuma formas struktūrai, kas ir standartizēta pēc starptautiskajiem revīzijas standartiem. Līdz ar to šis gads jau praksē sniedz informāciju ar jaunu neatkarīgu revidentu ziņojumu par SNS, kas pieejams NASDAQ Riga un Baltijas biržu mājaslapā pie gada pārskatiem par 2017.gadu.

Jaunais skatījums ietver būtiskas izmaiņas uz SNS revidenta ziņojumu, kas arī palielinājies lapaspušu skaita ziņā no 4 līdz 7 un vairāk lapām, ietverot un izskaidrojot galvenos revīzijas jautājumus, kurus revidents ir vērtējis, veicot atbilstošas revīzijas procedūras, kas ieviestas attiecībā uz kotētajiem uzņēmumiem izvirzītajām prasībām ar mērķi "sniegt ieskatu revīzijā". Šobrīd, vērtējot publiski pieejamos SNS gada pārskatus NASDAQ Riga un Baltijas biržu mājaslapā, ir redzams, ka ziņojumos ir atklāta papildu informācija un tie saturiski ir plašāki un skaidrojošāki gada pārskata lietotājiem nekā pirms gada pieejamie ziņojumi, kļuvuši informatīvāki. Tātad lietotājiem tiek paplašināta izpratne par finanšu pārskata revīzijām un nozīmīga informācija, kas atklāta gada pārskatā, padarot ziņojumu saprotamāku, turklāt tagad skaidri tiek izcelti galvenie revīzijas jautājumi un pievienots precīzs veikto revīzijas procedūru apraksts. Jaunie ziņojumi vairs nav tik standartizēti, tie ir kļuvuši personificēti - vērsti tieši uz konkrēto uzņēmumu, tātad satur plašāku informāciju investoriem un citiem lietotājiem.

Būtu nozīmīgi analizēt un novērtēt, vai, sākot ar 2017. gadu, sabiedrībai vai gada pārskata lietotājiem ir komentāri par šiem galvenajiem revīzijas jautājumiem. Vai ir izcelti galvenie revīzijas jautājumi un sniegts revidenta risinājums šiem jautājumiem? Cik vērtīgi ir tas, ka gada pārskata lietotāju uzmanība tiek vērsta uz galvenajiem revīzijas jautājumiem? Vai tie tiek analizēti un salīdzināti ar lietotāju izvirzītajiem jautājumiem un kritērijiem, vērtējot gada pārskata informāciju? Šie jautājumi aktualizējas lietotājiem, bet ir jāatzīmē, ka revīzijas nozīme un informācijas vērtība ir kļuvusi vēl svarīgāka nekā jebkad agrāk.

Publicēts laikrakstā "Dienas Bizness" 09.10.2018.