article banner
Svētku dienu apmaksa normālā darba laika un mēneša algas gadījumā – praktisks piemērs

Svētku dienu apmaksa normālā darba laika un mēneša algas gadījumā – praktisks piemērs

Svētku dienu apmaksa normālā darba laika un mēneša algas gadījumā – praktisks piemērs

 

Problēma ar svētku dienu apmaksas aprēķinu normālā darba laika un mēneša algas gadījumā

  • Nepareizi aprēķināta darba alga ietekmē ne tikai darbinieka saņemto atalgojumu, bet arī vidējās izpeļņas aprēķinu.
  • Pastāv risks, ka darbiniekam tiek izmaksāta mazāka atlīdzība periodos, kur aprēķins iekļauj attaisnotos kavējumus, kur izmanto vidējās izpeļņas aprēķinu.
  • Darbiniekiem, kuriem ir mēneša alga un normāls darba laiks, mēnešos, kuros iekrīt svētku dienas periodā no pirmdienas līdz piektdienai, mēneša alga tiek dalīta ar darba dienām ieskaitot svētku dienas un atsevišķi izcelta svētku dienas apmaksa, kas netiek iekļauta vidējās izpeļņas aprēķinā. Faktiski darbinieks par attiecīgo mēnesi saņem mēnešu algu, ja nav bijuši attaisnoti vai neattaisnoti kavējumi.

Piemērs no prakses – vai ir korekti:

  • Darbiniekam, kuram ir mēneša alga un normāls darba laiks, mēnešos, kuros iekrīt svētku dienas periodā no pirmdienas līdz piektdienai, mēneša alga tiek dalīta ar darba dienām ieskaitot svētku dienas un atsevišķi izcelta svētku dienas apmaksa, kas netiek iekļauta vidējās izpeļņas aprēķinā.

Faktiski darbinieks par attiecīgo mēnesi saņem mēnešu algu, ja nav bijuši attaisnoti vai neattaisnoti kavējumi.

“Darba likuma 74.panta 1.daļas 8.punkts paredz, ka “Darba devējam ir pienākums izmaksāt šā panta trešajā daļā noteikto atlīdzību, ja darbinieks neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ, īpaši gadījumos, kad darbinieks neveic darbu svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā”.

Mēneša darba alga

Mēneša alga (amatalga) ir garantēts maksājums par darbinieka paveikto darbu mēneša ietvaros, un tās lielums nav atkarīgs no darba dienu (stundu) skaita atskaites mēnesī, kā arī svētku dienu skaita neatkarīgi no tā, vai svētku dienas iekrīt darba dienās vai brīvdienās.

 

Korekts aprēķins pie normāla mēneša darba algas aprēķina  

  • Ja darbiniekam ir noteikts normālais darba laiks ar 5 darba dienu nedēļu un mēneša algu, piemēram, 1 500 EUR, darbiniekam, ja viņš būs nostrādājis visas plānotās mēneša darba dienas, šāds algas apmērs tiks nodrošināts gan 2018. gada februārī par 20 darba dienām, gan 2018. gada martā par 21 darba dienām, kurā ir tikai 21 darba diena, jo mēnesī ir 1 svētku diena, gan arī 2018. gada aprīlī, kurā ir tikai 19 darba dienas, jo mēnesī ir 2 svētku dienas.
  • Atbilstoši Darba likuma 74.panta 1.daļas 8.punktam šajā gadījumā par svētku dienām, kas iekrīt darbiniekam noteiktajās darba dienās, darbiniekam jāpiemaksā nebūs, jo samaksa par svētku dienām jau iekļauta darbinieka mēneša algā.

Ja darbiniekam ir noteikts normālais darba laiks ar stundas tarifa likmi

Ja darbiniekam ir noteikts normālais darba laiks ar stundas tarifa likmi un atskaites mēnesī ir svētku dienas, kas iekrīt darbiniekam noteiktajās darba dienās, un darbinieks tajās darbu neveic, darba devējam ir jāaprēķina darbiniekam darba samaksa arī par svētku dienu stundām.

 

Risks pie nekorekta aprēķina

Nepareizi aprēķināta darba alga ietekmē darbinieka vidējās izpeļņas aprēķinu.

Pastāv risks, ka darbiniekam tiek izmaksāta mazāka atlīdzība periodos, kur aprēķins iekļauj attaisnotos kavējumus, kur izmanto vidējās izpeļņas aprēķinu.

 

Revīzija nodaļas vadītāja Ieva Aizsila