Grāmatvedība

Vai mazā uzņēmumā jābūt grāmatvedības politikai?

Agnese Mūrniece
By:
Agnese Mūrniece
insight featured image
Contents

Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" 41. un 41.punktos ir noteikts, kas ir uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumenti.

Grāmatvedības politika ir daļa no uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumentu kopuma, kas paredz attiecīgo saimniecisko darījumu, faktu, notikumu un finanšu pārskata posteņu uzskaites, novērtēšanas un atspoguļošanas principus, metodes un noteikumus –, piemēram, pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu novērtēšanas vai nolietojuma aprēķināšanas metodes, debitoru parādu vai krājumu atlikumu novērtēšanas metodes, aizņēmuma procentu un soda naudas uzskaites un atspoguļošanas principi, uzkrājumu veidošanas noteikumi, metodes, kas tiek izmantotas peļņas vai zaudējumu vai naudas plūsmas atspoguļošanai finanšu pārskatā.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 585 42. punktam grāmatvedības organizācijas dokumentus izstrādā, apstiprina un par to saturu atbild uzņēmuma vadītājs, ja speciālajos likumos vai citos normatīvajos aktos attiecībā uz kādiem konkrētiem grāmatvedības organizācijas dokumentiem nav noteikts citādi.

Personu loks, kas uzskatāmas par uzņēmuma vadītāju, ir noteiktas likuma "Par grāmatvedību" 2. panta 4. daļā.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 585 42.2 punktu, biedrība, nodibinājums, arodbiedrība un reliģiskā organizācija, ja tās apgrozījums – ieņēmumi – no saimnieciskajiem darījumiem gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 40 000 eiro un ja tā kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku un zvejnieku saimniecība, ja tās apgrozījums – ieņēmumi – no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 300 000 eiro un ja tā kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, kā arī citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, ir atbrīvotas no grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšanas un apstiprināšanas.

Ne MK noteikumos Nr. 585, ne likumā "Par grāmatvedību" nav paredzēts atbrīvojums no grāmatvedības politikas sagatavošanas, kas saistīts ar uzņēmumā strādājošo darbinieku skaitu.

 

 

Raksts sagatavots žurnālam "iFinanses"