article banner
Revīzija

Vai zvērinātu advokātu biroji var izmaksāt dividendes?

Zvērinātu advokātu birojs (ZAB) grāmatvedības uzskaiti veic divkāršā ieraksta sistēmā. Pēc finanšu gada noslēgšanas ZAB partneri nolemj sadalīt peļņu, par ko attiecīgi ir nomaksājuši iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), iekļaujot to savās gada ienākumu deklarācijās. Vai šī peļņas sadale var tikt uzskatīta par dividendēm pielīdzināmām izmaksām, jo saskaņā ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu ZAB var tikt pielīdzināts juridiskai personai Civillikuma izpratnē? Un vai par šo peļņas sadali ZAB partneriem (advokātiem) ir jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)?

ZAB atzīšana par juridisku personu un attiecīgais nodokļu aprēķins ir bijis neskaidrs jautājums vairākus gadus, par ko Senāts 2013.gada 21.februārī lietā SKA–82/2013 ir pieņēmis spriedumu. Tomēr vēl lielāka neskaidrība radās līdz ar jauno Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) pieņemšanu un uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķina kārtību (īpaši – dividendēm pielīdzināmām izmaksām).

ZAB peļņas sadale nav pielīdzināma dividenžu izmaksām, jo dividendes ir skaidri noteiktas Komerclikumā un citos likumos, bet neviens likums izmaksas ZAB partneriem nepielīdzina dividendēm. UIN likuma 1.panta 8. un 9.punktā ir definīcijas, kas šī likuma izpratnē ir dividendes un kas – dividendei pielīdzinātās izmaksas.  

2019.gada 1.oktobrī Valsts ieņēmumu dienests (VID) izdeva “Metodisko materiālu zvērinātu advokātu birojam”, kurā aprakstīta ieņēmumu un izdevumu uzskaite, nodokļu aprēķināšanas un maksāšanas kārtība, kā arī VID iesniedzamās atskaites. Atbilstoši metodiskajam materiālam ZAB nemaksā IIN, bet to maksā zvērināti advokāti, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, kurā tiek uzrādīts taksācijas gada saimnieciskās darbības rezultāts no zvērināta advokāta darbības ZAB. Atbildīgs par gada ienākumu deklarācijā uzrādīto datu patiesumu ir zvērināts advokāts.

Tāpat metodiskajā materiālā norādīts, kā peļņas sadali ZAB, kas grāmatvedības uzskaiti veic divkāršā ierakstu sistēmā, uzrādīt gada ienākumu deklarācijas pielikumā D31 “Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā”. Šo informāciju VID salīdzina ar datiem, kas uzrādīti zvērinātu advokātu iesniegtajās gada ienākumu deklarācijās.

VSAOI aprēķina un maksā zvērināti advokāti vispārējā kārtībā kā pašnodarbinātas personas, ZAB neveic VSAOI.

Jautājumu gadījumā sazinietie ar mums!

Sazināties

 

Raksts sagatavots Ifinanses.lv

Silvija Gulbe, zvērināta revidente

19.oktobris, 2019