Juridiskie pakalpojumi

• Komerctiesības • Saistību tiesības • Darba tiesības • Due diligence (uzņēmuma izpēte) un speciālās procedūras • Konsultācijas pie līguma slēgšanas • Datu aizsardzība (GDPR) • Administratīvās tiesības • Maksātnespējas process • Privāttiesības

Juridiskās konsultācijas Gaidāmi grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā Vairāk

Mēs specializējamies uzņēmējdarbību regulējošo normatīvo aktu jautājumos, tas ietver gan konkurences tiesības, darba tiesības, komerctiesības, kā arī zināšanas par publisko iepirkumu procedūrām.

Salīdzinot ar citiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem, mūsu priekšrocība ir iespēja nodrošināt klientiem visaptverošus pakalpojumus juridiskajos, nodokļu, grāmatvedības uzskaites un finanšu jautājumos visās Baltijas valstīs.

Mēs palīdzam definēt ar datu aizsardzību saistītos riskus uzņēmumā un izveidojam sistēmu, kas atbilst jaunās Regulas prasībām.

Datu aizsardzības sistēmas ieviešana, nodrošina drošu darbu ar klientam uzticētajiem personas datiem.

Komerctiesības

Mēs sniedzam konsultācijas uzņēmumu dibināšanas, reorganizācijas, apvienošanas, likvidācijas, kā arī ar pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu saistītajos jautājumos.

Datu aizsardzība (GDPR)

Mūsu pakalpojumu klāstā ietilpst:

Līgumu izskatīšana

Datu un IT sistēmu audita veikšana

Rekomendāciju sniegšana

Dokumentācijas izstrāde

Darbinieku apmācības

Datu aizsardzības speciālista atbalsta pakalpojumi

Personas datu un pārkāpumu reģistra ieviešana un uzturēšana,

un citi klientu specializācijai atbilstoši pakalpojumi.

Saistību tiesības

Mēs  sagatavojam līgumu projektus, veicam darījumu juridisko izvērtējumu, pārstāvam klientu sarunās, tiesu un ārpustiesas lietu izskatīšanā. Mēs sniedzam konsultācijas arī citos tiesiskajos jautājumos, kas attiecas uz saistību tiesībām, tai skaitā ārpuslīgumiskajām saistībām.

Darba tiesības

Mēs sagatavojam dokumentu projektus, kā arī izvērtējam jau esošos darba tiesiskās attiecības regulējošos dokumentus (darba līgumi, materiālās atbildības līgumi, konfidencialitātes un konkurences aizlieguma līgumi, iekšējās darba kārtības noteikumi), sniedzam konsultācijas citos jautājumos, kas attiecas uz darba tiesiskās attiecības reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

Due diligence (uzņēmuma izpēte) un speciālās procedūras

Mēs veicam juridisko Due Diligence (uzņēmuma izpēti) un speciālās procedūras, kuru gaitā tiek izpētīta uzņēmuma dokumentācija un tiesiskās attiecības, rezultātā tiek sagatavots ziņojums, par konstatētajiem faktiem, īpašu uzmanību veltot atklātajiem trūkumiem un problēmām.

Konsultācijas par līgumu slēgšanas procesu

Mēs konsultējam klientu uzņēmumu iegādes, pārdošanas, apvienošanas, u.tml. jautājumos. Mēs pārstāvam klientu un sagatavojam nepieciešamo juridisko dokumentāciju (līgumus, sadarbības līgumus, sanāksmju protokolus u.tml.). Klientam tiek sniegts pakalpojums, kas ietver konsultācijas juridiskajos, nodokļu un finanšu jautājumos. Mēs palīdzam Klientam, samazināt darījumu noslēgšanas riskus līdz minimumam.

Sazinieties ar mums!