Risku vadības dokumentācijas (TRM) izstrāde

Kas ir nodokļu risku vadība?

Nodokļu risku vadības sistēma ir uzņēmuma iekšienē izveidota sistēma un procesu kopums, kas palīdz pierādīt un uzrādīt korektu nodokļu nomaksas piemērošanu. Nodokļu risku vadības pamatuzdevums ir strukturēti, nepārtraukti un pastāvīgi īstenot nodokļu risku kontroli un to uzraudzību.

VID Padziļinātās sadarbības programmas  modelis nosaka, ka dalībnieki (uzņēmumi) kas piedalās šajā programmā, tiek grupēti trīs līmeņos: zelta, sudraba un bronzas.  Katra līmeņa dalībniekiem tiek piešķirtas priekšrocības sadarbībā ar VID.

Programmu regulē Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra pieņemtie noteikumi Nr. 748 “Padziļinātās sadarbības programmas darbības noteikumi”.

Nodokļu risku kontrole nepieciešama, lai izvairītos no nekorektām nodokļu piemērošanām, kas ir saistīti ar uzņēmuma darbību vai tā nodokļu uzskaites politiku, kura dēļ nodokļu maksātājs nav izpildījis nodokļu tiesību aktos noteiktās saistības (nekorekts aprēķins, nepilnīga nodokļu deklarēšana).

Nodokļu riska vadības kritēriji:

  • Nepārtrauktība – risku pārvaldība notiek noteikto procesu ieviešanas un esamības laikā;
  • Vispusīgums – tiek atspoguļoti visi procesi un darbības līmeņi, kas ietekmē nodokļu piemērošanu, aprēķināšanu, deklarēšanu un samaksu;
  • Atbildība – definē konkrētu atbildības sadalījumu starp iesaistītajiem darbiniekiem/personām un uzrauga, ka noteiktās kontroles tiek pildītas un ievērotas;
  • Aktualizēšana – nodokļu risku pārraudzība tiek aktualizēta vadoties pēc aktuālajiem uzņēmuma procesiem un ārējiem normatīvajiem aktiem;
  • Detalizācija – risku vadības dokumentēšana notiek ar tādu detalizācijas līmeni līdz risku darbības aprakstam, kas rada risku.

Nodokļu maksātājs, kurš veic nodokļu risku vadības dokumentēšanu, riska vadības dokumentāciju un detalizāciju veic tādā līmenī, lai VID (Valsts Ieņēmumu dienests) spētu izsekot līdzi procesiem un spētu definēt riska līmeni, kurā darbības rada nodokļu risku.

Ņemot vērā mūsu konsultantu iepriekšējo pieredzi un zināšanas, mēs spēsim konsultēt un palīdzēt ar:

  • Nodokļu risku minimizēšanu un novēršanu;
  • Efektīvu iekšējās kontroles pasākumu ieviešanu;
  • Kvalificēšanu padziļinātās sadarbības programmas Zelta līmenim pie kritēriju izpildes.

Nepieciešams izstrādāt risku vadības dokumentāciju? Sazinieties ar mums!