Lai Jūsu uzņēmums  varētu  pretendēt  uz  dalību  Padziļinātās  sadarbības  programmas (PSP) Zelta  līmenī, nodokļu maksātājam jābūt ieviestai nodokļu riska vadībai (NRV). VID Padziļinātās sadarbības programmas  modelis nosaka, ka dalībnieki (uzņēmumi) kas piedalās šajā programmā, tiek grupēti trīs līmeņos: Zelta, Sudraba un Bronzas.  Katra līmeņa dalībniekiem tiek piešķirtas priekšrocības sadarbībā ar VID.

Efektīvai  nodokļu  maksātāja  nodokļu  risku  pārvaldībai  un  nodokļu  administrācijas pārliecības gūšanai par veiktu pareizu nodokļu nomaksas apmēru, nodokļu maksātājs ievieš nodokļu risku vadības sistēmu. Tā ir nodokļu maksātāja iekšienē funkcionējoša sistēma (process), kas palīdz identificēt, uzraudzīt un mazināt iespējamo nodokļu risku iestāšanos, kā arī ziņot par tiem. GT piedāvā izstrādāt šo sistēmu, lai uzņēmums iegūtu Zelta līmeni.

Papildus Zelta līmeņa iegūšanai, nepieciešams izstrādāt vai atjaunot NRV, ja:

 • Notiek gada pārskata sastādīšana;
 • Ir mainījies Jūsu uzņēmuma vadītājs vai grāmatvedis;
 • Jūsu uzņēmums veic starptautiskus darījumus;
 • Jums ir nepieciešama nodokļu aprēķināšanas procesu optimizācija;
 • Jums ir nepieciešams pārbaudīt grāmatvedības uzskaiti, izslēdzot nodokļu riskus;
 • VID biezi vēršas pie Jūsu uzņēmuma ar jautājumiem un/vai plāno nodokļu pārbaudi.

Kas ir nodokļu risku vadība (NRV)?

NRV sistēma ir uzņēmuma iekšienē izveidota sistēma un procesu kopums, kas palīdz pierādīt un uzrādīt korektu nodokļu nomaksas piemērošanu. NRV pamatuzdevums ir strukturēti, nepārtraukti un pastāvīgi īstenot nodokļu risku kontroli un to uzraudzību.

Programmu regulē Ministru kabineta 2018. gada 27.novembra pieņemtie noteikumi Nr. 748 “Padziļinātās sadarbības programmas darbības noteikumi” , kas stājās spēkā ar 2019. gada 1. janvāri. GT piedāvā izstrādāt NRV dokumentāciju saskaņā ar MK noteikumiem.

NRV galvenie ieguvumi:

 • Novērsta vai minimizēta nodokļu risku iestāšanās uzņēmumos;
 • Uzņēmumos tiks ieviesti efektīvi iekšējās kontroles pasākumi;
 • Dokumentēts nodokļu risku vadības process samazina riskus, kas saistīti ar cilvēku apriti;
 • Tiek ietaupīts laiks, lai korekti tiktu veiktas noteiktās procedūras, kas izslēdz iespēju uzņēmumiem pieļaut nepilnības nodokļu deklarācijās;
 • Kritēriju izpilde, lai kvalificētos padziļinātās sadarbības programmas Zelta līmenim;
 • Tiks samazināts risks iegūt VID nodokļu uzrēķinu.

NRV kritēriji:

 • Nepārtrauktība – nodokļu risku pārraudzību un vadību veic pastāvīgi attiecīgo procesu norises laikā;
 • Vispusīgums – ietver visus nodokļu maksātāja veiktos procesus, kas ietekmē nodokļu aprēķināšanu, deklarēšanu un samaksu;
 • Atbildība – nosaka konkrētu atbildības sadalījumu nodokļu maksātāja definēto nodokļu  risku  kontrolē  iesaistītajām  personām  un  nodrošina,  ka  attiecīgās kontroles tiek pildītas;
 • Detalizācija – nodokļu risku vadību dokumentē ar detalizācijas līmeni līdz tās darbības aprakstam, kas rada riskus;
 • Aktualizēšana – to aktualizē, ja mainās uzņēmuma procesi vai ārējie normatīvie akti.

Nodokļu maksātājs, kurš izvēlējies izstrādāt NRV dokumentēšanu, riska vadības dokumentāciju (kopā ar GT) un detalizāciju veic tādā līmenī, lai VID spētu izsekot līdzi procesiem un spētu definēt riska līmeni, kurā darbības rada nodokļu risku.

NRV procesa izveidošana un uzturēšanas cikls:

 • Konteksta noskaidrošana un lomu definēšana;
 • Nodokļu risku identificēšana, kontroļu definēšana;
 • NRV procesa dokumentēšana;
 • Nodokļu risku uzraudzības kontrole, testēšana un aktualizēšana;
 • Komunikācija.

Ņemot vērā mūsu konsultantu iepriekšējo pieredzi un zināšanas, mēs spēsim konsultēt un palīdzēt ar:

 • Nodokļu risku diagnostiku (novērsīsim aprēķināšanas kļūdas, identificēsim nodokļu riskus un finanšu rezerves);
 • Nodokļu risku minimizēšanu, novēršanu un nodokļu risku seku identificēšanu;
 • Efektīvu iekšējās kontroles pasākumu ieviešanu;
 • Attiecīgās normatīvās bāzes piemērošanu;
 • Identificēto problēmu aprakstu (ar katra situācijas aprakstu);
 • Kvalificēšanu padziļinātās sadarbības programmas Zelta līmenim pie kritēriju izpildes.

Nepieciešams izstrādāt risku vadības dokumentāciju? Sazinieties ar mums!