Kas ir Transfertcenu dokumentācija?

Transfertcenu dokumentācija ir darījumu(s) starp saistītām pusēm pamatojošs dokuments, kas atvieglo darījumu aizstāvēšanu domstarpību gadījumos ar Valsts ieņēmumu dienestu (turpmāk tekstā – VID).

Klienta Vērtējums

2021-merko-priit-roosimagi_350x350px.png

Merko Ehitus ir Tallinas Fondu biržā kotēta grupa, kuras uzņēmumi būvē ēkas, infrastruktūru un enerģētiskās iekārtas, kā arī attīsta nekustamo īpašumu. Grupa darbojas Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Norvēģijā. Mēs piedāvājam risinājumus gan būvniecības procesā, gan nekustamā īpašuma attīstībā, sākot no sākotnējās sagatavošanās līdz garantijas perioda apkalpošanai. Mums ir svarīgi kādas zināšanas un pieredze ir mūsu izvēlētajiem padomdevējiem - ir svarīgi, lai tiktu izprasts mūsu bizness un biznesa darbības katrā valstī. Mēs sagaidām, ka mūsu konsultanti piedāvā pragmatiskus risinājumus, kas atbilst mūsu vajadzībām un ņem vērā visus nepieciešamos aspektus, lai mēs būtu droši par sava biznesa caurspīdīgumu.

Baltijas valstu sadarbība, kas tika uzsākta ar Grant Thornton Baltic 2019. gadā, ir vērsta galvenokārt uz nodokļu, konkrēti uz transfertcenu jautājumu risināšanu. Līdzšinējā sadarbība ir bijusi patīkami profesionāla, konkrēta un tieša. Mūsu transfertcenu vajadzības ir izprastas un uz tām ir reaģēts atbilstoši likumdošanai un uzņēmuma specifikai.

Priit Roosimägi

AS Merko Ehitus grupas finanšu nodaļas vadītājs

Merko logo 2015.jpg

Mērķis

Transfertcenu dokumentācijas mērķis ir noteikt savstarpējos darījumos ar saistītajiem uzņēmumiem piemērojamās tirgus cenas uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanai, kā arī nodrošināt to, ka Jūsu grupas saistītajiem uzņēmumiem ir pietiekami pierādījumi tam, ka to savstarpējos darījumos piemērotās cenas atbilst tirgus cenām.

Ieguvumi

 • Darījuma tirgus cenu noteikšana un pamatošana;
 • Aizsardzības dokuments VID audita gadījumā;
 • Rezultāti var tikt izmantoti arī strīdu gadījumos ar darījumu pusēm, mazākuma akcionāriem vai trešajām likumīgi ieinteresētajām pusēm.

Nepieciešamība pamatot darījumu cenas

Saskaņā ar piemērojamiem Latvijas Republikas nodokļu tiesību aktiem, darījumu cenām starp saistītajām personām ir jābūt noteiktām, pamatojoties uz nesaistītu personu  darījumu principu, t.i., cenām jābūt tādām, kādas tās būtu starp neatkarīgiem uzņēmumiem salīdzināmos darījumos un apstākļos. Piemērojot nesaistītu personu darījumu principu, grupas uzņēmumi tiek drīzāk uzskatīti kā atsevišķi darbojošies uzņēmumi, nekā viena vienota biznesa nedalāmi elementi. Gadījumos, kad darījumu cenas starp saistītajām personām nav noteiktas ievērojot nesaistītu personu darījumu principu, VID, saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu nosacījumiem, ir tiesības veikt ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamā ienākuma korekcijas.

Uz ko attiecas transfertcenu dokumentācijas sagatavošanas prasības ?

Transfertcenu dokumentācijas prasības skar tos Latvijas nodokļu maksātājus, kas veic darījumus ar:

 • Saistītu ārvalstu uzņēmumu;
 • Saistītām fiziskām personām (radniecība līdz trešajai pakāpei, svainība līdz otrajai);
 • Uzņēmumiem vai personām, kas atrodas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās;
 • Citu saistītu Latvijas nodokļu maksātāju, ja darījums notiek vienas piegādes ķēdes ietvaros ar citu saistītu ārvalstu uzņēmumu vai ar uzņēmumiem/personām, kas atrodas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās.

Kādi ir aktuālākie jaunumi Latvijas normatīvajos aktos attiecībā uz transfertcenu dokumentācijas sagatavošanu?

 • Obligāta transfertcenu dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana;
 • Jauns formāts transfertcenu dokumentācijai: Master file & Local file dokumentācijas;
 • Soda nauda par dokumentācijas neesamību vai būtisku prasību pārkāpšanu;
 • Iespēja noslēgt iepriekšējo vienošanos par darījuma cenas atbilstību tirgus cenai par iepriekšējiem pārskata gadiem;
 • Ikgadējā atjaunošana;
 • Transfertcenu korekcijas rada UIN saistības sākot ar 2018. gadu.

Jaunās prasības vairs neskars tos nodokļu maksātājus, kas veic darījumus ar tiem uzņēmumiem, kas ir atbrīvoti no Uzņēmumu ienākuma nodokļa (turpmāk – UIN) vai izmanto UIN atlaides. Papildus vēršam uzmanību, ka darījumus, kuru kopējā vērtība nepārsniedz EUR 20k, nodokļu maksātājs ir tiesīgs uzskatīt par nebūtiskiem un par tiem dokumentācijā informāciju neiekļaut. Toties attiecībā uz darījumiem starp diviem saistītiem Latvijas nodokļu maksātājiem (ar līdzdalību kapitālā virs 50%) joprojām ir pienākums ievērot darījuma tirgus cenu saistībā ar nosacīti sadalīto peļņu (UIN likuma izpratnē).

VID būs tiesības piemērot soda naudu līdz 1% no kontrolētā darījuma summas, par kuru nodokļu maksātājam ir pienākums sagatavot transfertcenu dokumentāciju, bet ne vairāk kā EUR 100k, ja transfertcenu dokumentācija nav iesniegta noteiktajā termiņā, kā arī, ja nodokļu maksātājs ir būtiski pārkāpis transfertcenu dokumentācijas sagatavošanas prasības. Ja dokumentācija netiek iesniegta – VID nosaka darījumu tirgus cenu pēc savā rīcībā esošās informācijas.

Lai nodrošinātu, ka piemērotā transfertcenu dokumentācija un tajā izmantotā metodoloģija ir aktuāla, nodokļu maksātājs pārskata transfertcenu dokumentāciju katru gadu. Ja transfertcenu metodoloģiju ietekmējošā situācija nav būtiski mainījusies, nodokļu maksātājs ir tiesīgs pārskatīt reizi trijos gados (izņemot tajā iekļautos salīdzināmos finanšu datus).

Transfertcenu pamatojošo informāciju nodokļu maksātājam ir pienākums glabāt 5 gadus, kā arī VID var auditēt par identisku periodu. Uzsākot auditu, VID jānorāda vai tiks pārbaudīta transfertcenas atbilstība darījumu tirgus cenai. Veicot transfertcenu auditu, VID var uzlikt sodu par īstenotajiem darījumiem pēdējo 5 gadu laikā (izņemot, ja ar VID ir noslēgta iepriekšējā vienošanās).

Piedāvājam atbalstu Transfertcenu (TP) konsultāciju jautājumos:

 • TP dokumentācijas sagatavošana;
 • TP riska izvērtēšana un esošās TP dokumentācijas analīze;
 • Salīdzināmo datu atlase un analīze;
 • TP plānošana un grupas darījumu pārbaude, kā arī darījumu restrukturizācijas dokumentu sagatavošana un darījumu juridiskās formas pārskatīšana;
 • Palīdzība iepriekšējās vienošanās iesnieguma (APA) sagatavošanā;
 • Starptautiska uzņēmumu grupas pārskata par katru valsti (CbCr) sagatavošana;
 • UIN maksātāja finanšu datu segmentēšana;
 • Palīdzība TP audita laikā un pārstāvība sarunās ar VID.

Nepieciešama palīdzība ar transfertcenām? Sazinies ar mums!