Transfertcenu dokumentācija

Kas ir Transfertcenu dokumentācija?

Transfertcenu dokumentācija ir darījumu(s) starp saistītām pusēm pamatojošs dokuments, kas atvieglo darījumu aizstāvēšanu domstarpību gadījumos ar Valsts ieņēmumu dienestu (turpmāk tekstā – VID).

Mērķis

Transfertcenu dokumentācijas mērķis ir noteikt savstarpējos darījumos ar saistītajiem uzņēmumiem piemērojamās tirgus cenas uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanai, kā arī nodrošināt to, ka Jūsu grupas saistītajiem uzņēmumiem ir pietiekami pierādījumi tam, ka to savstarpējos darījumos piemērotās cenas atbilst tirgus cenām.

Ieguvumi

 • Darījuma tirgus cenu noteikšana un pamatošana;
 • Aizsardzības dokuments VID audita gadījumā;
 • Rezultāti var tikt izmantoti arī strīdu gadījumos ar darījumu pusēm, mazākuma akcionāriem vai trešajām likumīgi ieinteresētajām pusēm. Nepieciešamība pamatot darījumu cenas.

Nepieciešamība pamatot darījumu cenas

Saskaņā ar piemērojamiem Latvijas Republikas nodokļu tiesību aktiem, darījumu cenām starp saistītajām personām ir jābūt noteiktām, pamatojoties uz nesaistītu personu  darījumu principu, t.i., cenām jābūt tādām, kādas tās būtu starp neatkarīgiem uzņēmumiem salīdzināmos darījumos un apstākļos. Piemērojot nesaistītu personu darījumu principu, grupas uzņēmumi tiek drīzāk uzskatīti kā atsevišķi darbojošies uzņēmumi, nekā viena vienota biznesa nedalāmi elementi. Gadījumos, kad darījumu cenas starp saistītajām personām nav noteiktas ievērojot nesaistītu personu darījumu principu, VID, saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu nosacījumiem, ir tiesības veikt ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamā ienākuma korekcijas.

Uz ko attiecas transfertcenu dokumentācijas sagatavošanas prasības ?

Transfertcenu dokumentācijas prasības skar tos Latvijas nodokļu maksātājus, kas veic darījumus ar:

 • Saistītu ārvalstu uzņēmumu
 • Saistītām fiziskām personām (radniecība līdz trešajai pakāpei, svainība līdz otrajai)
 • Uzņēmumiem vai personām, kas atrodas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās
 • Citu saistītu Latvijas nodokļu maksātāju, ja darījums notiek vienas piegādes ķēdes ietvaros ar citu saistītu ārvalstu uzņēmumu vai ar uzņēmumiem/personām, kas atrodas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās.

Kādi ir aktuālākie jaunumi Latvijas normatīvajos aktos attiecībā uz transfertcenu dokumentācijas sagatavošanu?

 • Obligāta transfertcenu dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana
 • Jauns formāts transfertcenu dokumentācijai: Master files & Local file dokumentācijas
 • Soda nauda par dokumentācijas neesamību vai būtisku prasību pārkāpšanu
 • Iespēja noslēgt iepriekšējo vienošanos par darījuma cenas atbilstību tirgus cenai par iepriekšējiem pārskata gadiem
 • Ikgadējā atjaunošana
 • Transfertcenu korekcijas rada UIN saistības sākot ar 2018. gadu

Piedāvājam atbalstu Transfertcenu (TP) konsultāciju jautājumos:

 • TP dokumentācijas sagatavošana
 • TP riska izvērtēšana un esošās TP dokumentācijas analīze
 • Salīdzināmo datu atlase un analīze
 • TP plānošana un grupas darījumu pārbaude, kā arī darījumu restrukturizācijas dokumentu sagatavošana un darījumu juridiskās formas pārskatīšana
 • Palīdzība iepriekšējās vienošanās iesnieguma (APA) sagatavošanā
 • Starptautiska uzņēmumu grupas pārskata par katru valsti (CbCr) sagatavošana
 • UIN maksātāja finanšu datu segmentēšana
 • Palīdzība TP audita laikā un pārstāvība sarunās ar VID

 

Nepieciešama palīdzība transfertcenu piemērošanā? Sazinieties ar mums!