Revīzija ir neatņemama katra uzņēmuma kontroles procedūru sastāvdaļa, kas veicina klientu un sadarbības partneru uzticību, kā arī sniedz atbalstu uzņēmuma vadībai.

Revidents kā neatkarīgs speciālists novērtē, vai uzņēmuma vadības sagatavotie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma darbību. Lai gan revidenta atzinums par finanšu pārskatu pareizību, galvenokārt, kalpo ārējo lietotāju vajadzībām, revīzijas darba gaitā būtisku labumu gūst arī uzņēmuma vadība. Veicot revīziju, mēs informējam vadību par konstatētajām nepilnībām un sniedzam priekšlikumus to novēršanai, kā arī rekomendācijas grāmatvedības uzskaites pilnveidošanai. Mēs atspoguļojam galvenos secinājumus rakstiskā ziņojumā.

Plānojot revīziju, mēs nosakām risku jomas, kas var izraisīt būtiskas kļūdas finanšu pārskatos un izstrādājam revīzijas procedūras šo jomu pārbaudei. Pievēršot uzmanību svarīgajām jomām, mēs varam revīziju veikt efektīvāk. Galvenie kritēriji, izvēloties revidentu, ir kvalifikācija, uzticamība, pieejamība un pieredze. Mēs veicam revīzijas saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem.

Saskaņotās procedūras

Uzņēmuma vadībai vai īpašniekiem var rasties nepieciešamība pārbaudīt konkrētus uzskaites posteņus (pircēju parādus, realizācijas ieņēmumus u.tml.), atsevišķus finanšu pārskatus (bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu) vai uzskaites jomas (darba algas uzskaiti vai citu jomu). Šādos gadījumos ir iespējams vienoties ar revidentu par konkrētu darba apjomu, neveicot pilnu finanšu pārskatu revīziju. Šādu procedūru rezultātā revidents sagatavo kopsavilkuma ziņojumu par norādītajām jomām.

Normatīvajos aktos paredzētā kārtība

  • mērķa revīzija
  • atzinums par mantiskā ieguldījuma novērtējumu
  • atzinums par aktīvu sadales plāna pārbaudi uzņēmuma likvidācijas gadījumos
  • atzinums par apvienošanās un sadalīšanās līgumiem.

Padziļināta uzņēmuma izpēte

Padziļināta uzņēmuma izpēte jeb due diligence ir detalizēta uzņēmuma operatīvā, finansiālā un juridiskā statusa izpēte un analīze, kuras rezultātā tiek sagatavots ziņojums, kas sniedz vispusīgu priekšstatu par uzņēmumu.

Konsultācijas un apmācība par finanšu uzskaiti

Mēs sniedzam klientiem mutiskus un rakstiskus pakalpojumus latviešu, angļu un krievu valodā.

Mūsu kompetentie revidenti sniedz pakalpojumus jau 15 gadus.

Pakalpojumi tiek sniegti sadarbībā ar dažādām nodaļām (finanšu, nodokļu, juridisko), un tas ļauj piedāvāt klientiem vislabākos kompleksos risinājumus.

Uzņēmumam Grant Thornton Baltic ir plaša darba pieredze Baltijā un Skandināvijas valstīs.

Sazinieties ar mums!

Revīzija

Par krājumu norakstīšanu un UIN