article banner
Nodokļu un juridiskās konsultācijas

Likumdošanas atbalsta mehānismi uzņēmumiem COVID-19 laikā (Papildinājums)

Darba tiesiskās attiecības Latvijā izsludinātā ārkārtas stāvokļa laikā

Ņemot vērā Latvijā no 2020.gada 09.novembra izsludināto ārkārtas situāciju un attiecīgi pieņemtos ierobežojumus, kas būtiski var ietekmēt atsevišķu nodokļu maksātāju darbību, 2020.gada 28.novembrī spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos” (turpmāk-Noteikumi).

Noteikumi nosaka kārtību, kādā darba devēji var pieteikties atbalstam dīkstāvē esošo darbinieku atlīdzības kompensēšanai.

 

Atbalstam ir tiesīgi pieteikties nodokļu maksātāji,

kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %.

Termiņi atbalsta piešķiršanai un iesnieguma iesniegšanai:

 • Darba devēji var pieteikties atbalstam par dīkstāvi par laika posmu no 2020.gada 09.novembra līdz 2021.gada 09.janvārim;
 • Pieteikumu atbalsta piešķiršanai par 2020.gada novembri jāiesniedz līdz 2020.gada 15.decembrim; par 2020.gada decembri – līdz 2021.gada 15.janvārim; par 2021.gada janvāri – līdz 2021.gada 15.februārim.

 

Atbalsta apmērs dīkstāves periodā:

 • Atbalstu par dīkstāvi darbiniekam nosaka 70% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laika posmu no 2020. gada 01. augusta līdz 30. oktobrim vai no to deklarēto mēnešu vidējās bruto darba samaksas pēc 2020.gada 01.augusta, kuros darbinieks faktiski strādājis pie attiecīga darba devēja, tomēr ne mazāk kā EUR 330 un ne vairāk kā EUR 1000 par kalendāra mēnesi.
 • Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbiniekam šo atbalstu nosaka 50% apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par 2020. gada trešo ceturksni, vai ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2020. gada trešā ceturkšņa, atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajai informācijai (darba devēja Valsts ieņēmumu dienestā deklarētajiem datiem), bet ne mazāk kā EUR 330  un ne vairāk kā EUR 1000 par kalendāra mēnesi.
 • Personām, kuras laika posmā no 2020.gada 09.novembra līdz 2021.gada 09.janvārim atgriežas no bērna kopšanas atvaļinājuma, atbalstu nosaka 70% apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2020. gada augustu, septembri un oktobri, bet ne mazāk kā EUR 330 un ne vairāk kā EUR 1000 par kalendāra mēnesi.

 

Noteikumi nosaka kārtību, kādā darba devēji var pieteikties atbalstam dīkstāvē esošo darbinieku atlīdzības kompensēšanai.

 • Dīkstāves atbalsts tiek izmaksāts piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu.
 • Darbiniekam, kuram tiek piešķirts dīkstāves atbalsts, tiek piešķirta piemaksa EUR 50 apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, ja bērns ir reģistrēts kā apgādājamais Valsts Ieņēmumu dienestā.
 • Darba devējs ir tiesīgs izmaksāt darbiniekam starpību starp dīkstāves atbalsta summu un darba samaksas summu.

Atbalsta pieprasīšanas nosacījumi nodokļu maksātājiem:

1)Jābūt iesniegtām visām nodokļu deklarācijām un gada pārskatiem par pēdējo 12 mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas (2020.gada 09.novembra);

2)Nav izslēgts vai pēdējo divu gadu laikā nav bijis izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (izņemot pēc savas iniciatīvas)  vai tam nav vai nav bijusi apturēta saimnieciskā darbība;

3)Nav aktuāls maksātnespējas process.

Atbalstu nepiešķir:

1)darba devēja padomes locekļiem;

2)par tām kalendāra dienām, par kurām darbiniekam piešķirts slimības pabalsts;

3)darba devējam, kura personāls iznomāts citam nodokļu maksātajam;

4)darbiniekiem, kuri nodarbināti valsts un pašvaldību budžeta iestādēs, kā arī valsts un pašvaldību kontrolētos komersantos.

5)Darbiniekiem, kuri darba tiesiskās attiecības uzsākuši pēc 2020.gada 01.novembra.

 

ATBALSTS NEPILNU DARBA LAIKU STRĀDĀJOŠO DARBINIEKU ALGAS SUBSĪDIJAI

2020.gada 17.novembrī spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos" (turpmāk-Noteikumi).

Atbalstam ir tiesīgi pieteikties nodokļu maksātāji,

kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %.

Termiņi atbalsta piešķiršanai un iesnieguma iesniegšanai:

 • Darba devēji var pieteikties atbalstam par laika posmu no 2020.gada 09.novembra līdz 2021.gada 09.janvārim;
 • Pieteikumu atbalsta piešķiršanai par 2020.gada novembri jāiesniedz līdz 2020.gada 15.decembrim; par 2020.gada decembri – līdz 2021.gada 15.janvārim; par 2021.gada janvāri – līdz 2021.gada 15.februārim.

Atbalsta apmērs nepilnu darba laika strādājošo darbinieku algas subsīdijai:

 • Atbalstu algu subsīdijai darbiniekam nosaka 50 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 01. augusta līdz 31. oktobrim, bet ne vairāk kā EUR 500  kalendāra mēnesī. 
 • Darba devēja pienākums ir izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru.

Atbalsta pieprasīšanas nosacījumi nodokļu maksātājiem:

1)Jābūt iesniegtām visām nodokļu deklarācijām un gada pārskatiem par pēdējo 12 mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas (2020.gada 09.novembra);

2)Nav aktuāls maksātnespējas process.

Atbalstu nepiešķir:

1)darba devēja padomes locekļiem;

2)par tām kalendāra dienām, par kurām darbiniekam piešķirts slimības pabalsts;

3)darba devējam, kura personāls iznomāts citam nodokļu maksātajam;

4)darbiniekiem, kuri nodarbināti valsts un pašvaldību budžeta iestādēs, kā arī valsts un pašvaldību kontrolētos komersantos.

5)Darbiniekiem, kuri darba tiesiskās attiecības uzsākuši pēc 2020.gada 01.novembra

PIEZĪME:

Izmaksājamā kopējā summa par atbalstu dīkstāves periodā un atbalstu nepilna darba laika algas subsīdijai darbiniekam pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās kopā nedrīkst pārsniegt EUR 1000  par kalendāra mēnesi.

Darbinieks, kas saņem atbalstu par dīkstāves laiku, nevar vienlaikus par to pašu periodu pie viena darba devēja saņemt arī atbalstu nepilna darba laika algas subsīdijai.

Nodokļu aspekti

Latvijas valdība noteikusi pasākumus ar Covid-19 izplatību saistītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai, kā arī šo pasākumu finansēšanas kārtību. Likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas stājās spēkā 22. martā, ir zaudējis spēku, ārkārtas situācijai beidzoties, un tagad to aizstāj likums ‘’Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums’’, kas stājās spēkā 10. jūnijā. Likums paredz krīzē cietušajiem uzņēmumiem, to darbiniekiem un saimnieciskās darbības veicējiem iespējas saņemt atbalstu arī pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Iespēja pieteikties uz nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, ja termiņa kavējums radies Covid-19 izplatības dēļ. Lai izmantotu šo atbalstu, nodokļu maksātājam ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās vai šā likuma spēkā stāšanās jāiesniedz VID pamatots iesniegums. VID ir tiesības nokavēto nodokļu maksājumu samaksu sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz trim gadiem (līdz 2021. gada 30. jūnijam), skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas. (Šim atbalsta pasākumam uzņēmums tiesīgs pieteikties līdz 30.decembrim.) Nokavētajam nodokļu maksājumam, kura samaksai ir piešķirts nodokļu samaksas termiņa pagarinājums, netiek aprēķināta nokavējuma nauda, savukārt informācija par uzņēmumu netiek iekļauta VID administrēto nodokļu parādnieku datu bāzē.

Neatkarīgi no nozares tiek ieviesti šādi atbalsta pasākumi nodokļos:

PVN pārmaksas atmaksa

 • VID atmaksās apstiprināto pārmaksāto PVN summu 30 dienu laikā pēc deklarācijas iesniegšanas termiņa, kas ir uzrādīta PVN deklarācijā (līdz 30.decembrim).
 • Netiek pagarināti pārmaksātās PVN summas atmaksas termiņi.
 • Atcelti PVN likumā noteiktie nosacījumi pārmaksas atmaksai.

Tāpat kā šobrīd, pirms apstiprinātās pārmaksātās PVN summas atmaksas ir sedzami VID administrētie nodokļi, nodevas, citi valsts noteiktie maksājumi un ar tiem saistīti maksājumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā. Tāpat netiek mainīta esošā kārtība, saskaņā ar kuru VID ir tiesīgs nodokļu revīzijas (audita) rezultātā precizēt pārmaksāto PVN summu.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

 • IIN maksātāji, kas maksā nodokli avansā no saimnieciskās darbības ienākuma, varēs izvērtēt savas spējas veikt avansa maksājumu (iespēja to arī neveikt). Šī norma attiecināma uz avansa maksājumiem ar šā gada 1. janvāri un ir spēkā līdz 2020. gada beigām.
 • Nodokļa maksātāji, kuri jau ir veikuši pirmo avansa maksājumu, t.i. līdz 15. martam, bet nevēlās labprātīgi maksāt avansa maksājumus, var atgūt šo iemaksu kā nodokļa pārmaksu, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu.

Akcīzes nodoklis

 • VID izsniegtās atļaujas alkoholisko dzērienu iegādei (sērija A) ar izmantošanas mērķiem "likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" 7.panta 1.punkts" un "likuma "Par akcīzes nodokli” 16.panta pirmās daļas 5.punkta "d" apakšpunkts" un paredzētas nedenaturēta spirta izmantošanai dezinfekcijas līdzekļu ražošanai, zaudē spēku ar 10.jūniju.
 • No 10.jūnija nav atļauta ne nedenaturēta etilspirta izmantošana dezinfekcijas līdzekļu ražošanai, ne piegāde komersantiem, kuriem ir izsniegta A atļauja nedenaturēta spirta izmantošanai dezinfekcijas līdzekļu ražošanai.
 • 10. jūnijā komersantiem, kuriem A atļaujas zaudē spēku vai zaudē spēku daļā, ir jāveic nedenaturētā spirta atlikumu inventarizācija un konstatēto atlikumu 10.jūnijā, un brīvas formas iesnieguma veidā jādeklarē VID.
 • Atsevišķi nosacījumi ir spēkā tiem komersantiem, kuriem A atļauja zaudēja spēku 10. jūnijā - līdz 9. jūlijam ir pienākums veikt atsevišķas darbības ar atlikušo atlikumu.
 • Līdz ar to VID aicina akcīzes preču noliktavas izvērtēt savu komercdarbību, lai pēc ārkārtējās situācijas beigām nodrošinātu iespējami lielāku denaturētā spirta pieejamību Latvijā un nepieciešamības gadījumā iesniegt iesniegumu speciālās atļaujas (licences) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai pārreģistrācijai.
 • Lai ēdināšanas uzņēmumi, kuriem līdz šim bija licence alkoholisko dzērienu tirdzniecībai tikai patērēšanai uz vietas, varētu izpildīt MK noteiktās prasības izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai, uz ārkārtējās situācijas laiku tiem ir atļauts pārdot alkoholiskos dzērienus promnešanai (mazumtirdzniecība) bez licences pārreģistrācijas, kā arī realizēt dzērienus ar distances līguma palīdzību, piemēram, tirgot internetā.
 • No 10.jūnija līdz atbilstošu grozījumu veikšanai Alkoholisko dzērienu aprites likumā, bet ne ilgāk kā līdz 31.decembrim, atļauts realizēt alkoholiskos dzērienus, izmantojot distances līgumu.

Nekustamā īpašuma nodoklis

 • Likums paredz pašvaldībām tiesības šogad noteikt no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" atšķirīgus NĪN samaksas termiņus, tos pārceļot uz vēlāku laiku šā gada ietvaros. Šīs tiesības pašvaldība var īstenot, gan pieņemot lēmumu par visiem NĪN maksātājiem, gan nosakot noteiktas NĪN maksātāju kategorijas. Šis lēmums publiski jādara zināms NĪN maksātājiem.

Ministru kabinets ir noteicis skartās nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija (turpmāk — krīzes skartās nozares), un kārtību, kādā ir piemērojami noteiktie pasākumi un īpašie atbalsta mehānismi.

Kā primārās tiek noteiktas šādas nozares (saskaņā ar NACE kodiem) (MK noteikumi spēkā no 26.03.2020. Spēkā līdz 01.01.2021.):

 

H 49.10 Pasažieru dzelzceļa transports

H 49.39 Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports

H 51.10 Pasažieru aviopārvadājumi

I 55.10 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās

I 55.20 Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās

I 55.30 Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība

I 55.90 Pārējo apmešanās vietu darbība

I 56.10 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi

I 56.29 Cita veida ēdināšanas pakalpojumi

I 56.30 Bāru darbība

J 59.11 Kinofilmu producēšana

J 59.12 Darbības pēc kinofilmu producēšanas

J 59.13 Kinofilmu izplatīšana

J 59.14 Kinofilmu demonstrēšana

J 59.20 Skaņu ierakstu producēšana

N 74.90 Citur neklasificētie profesionālie zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

N 77.11 Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

N 77.21 Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

N 77.39 Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

N 79.11 Ceļojumu biroju pakalpojumi

N 79.12 Tūrisma operatoru pakalpojumi

N 79.90 Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības

N 82.30 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi

P 85.10 Pirmsskolas izglītība

P 85.51 Sporta un ārpusskolas izglītība

P 85.52 Kultūras izglītība

P 85.60 Izglītības atbalsta pakalpojumi

Q 88.91 Bērnu dienas aprūpes centru darbība

R 90.01 Mākslinieku darbība R 90.02 Mākslas palīgdarbības

R 90.03 Mākslinieciskā jaunrade

R 90.04 Kultūras iestāžu darbība

R 91.02 Muzeju darbība

R 91.03 Vēsturisku objektu apmeklējumu vieta

R 93.11 Sporta objektu darbība

R 93.12 Sporta klubu darbība

R 93.13 Fitnesa centru darbība

R 93.19 Citas sporta nodarbības

R 93.12 Atrakciju un atpūtas parku darbība

R 93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība

Uzņēmējdarbības atbalsts

Latvijas valsts ir apstiprinājusi daudzpusīgus uzņēmējdarbības atbalsta mehānismus ar mērķi stiprināt uzņēmumus un normalizēt to darbību krīzes laikā. Visbūtiskākie atbalsta pasākumi (papildus minētajiem nodokļu atvieglojumiem un darba attiecību regulējumam) ir šādi:

 • Atbalsts uzņēmumiem, kas ir cietuši no COVID-19 krīzes, neatkarīgi no to pārstāvētās nozares, tiek nodrošināts ar ALTUM atbalsta programmu starpniecību:
  • Apgrozāmo līdzekļu aizdevums likviditātes atbalsts saimnieciskās darbības veicējiem – jebkāda lieluma komersantiem, lauksaimniekiem un zivsaimniekiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19:
   • Apjoms – līdz EUR 1 milj., nepārsniedzot šādus kritērijus:
    • 25% no apgrozījuma 2019.gadā,
    • divkāršais atalgojuma izmaksu apmērs (t.sk sociālās iemaksas) 2019. gadā,
    • nepieciešamais likviditātes apjoms darbības nodrošināšanai turpmākajiem 12 mēnešiem;
   • Termiņš 1-3 gadi, kredīta brīvdienas līdz 12 mēnešiem;
   • Procentu likme 1,9%-2,9%;
   • Ir noteiktas neatbalstāmas nozares (azartspēles, finanšu starpniecība, ieroču, tabakas, alkohola tirdzniecība, operācijas ar nekustamo īpašumu u.c.);
   • Atbalstu nevar izmantot ilgtermiņa aktīvu iegādei, citu aizdevumu refinansēšanai, piegādātāju parādu maksājumiem, kas izveidojušies pirms 31.12.2019., dividenžu izmaksai;
   • Uz atbalstu nevar pretendēt uzņēmumi, kuriem uz 31.12.2019. bija grūtībās nonākušo uzņēmumu pazīmes, ka arī kuriem nav pamatota negatīva Covid-19 ietekme uz saimniecisko darbību;
   • Finansējuma pretendentam sākotnēji jāvēršas savā bankā pēc finansējuma, t.sk. izmantojot ALTUM kredīta garantijas, bet atteikuma gadījumā var pieteikties apgrozāmo līdzekļu aizdevumam.

Kredīta brīvdienu garantija - uzņēmumiem, kuriem Covid-19 izplatības dēļ radušās objektīvas grūtības veikt aizdevumu maksājumus bankās:

 • Pieejama saimnieciskās darbības veicējiem, lauksaimniekiem un zivsaimniecības un akvakultūras nozarei, var pieteikties MVU un lielie uzņēmumi, pieejama investīciju kredītiem, apgrozāmo līdzekļu kredītiem (t.sk. kredītlimitiem), finanšu līzinga saistībām, gan esošajām, gan jaunām saistībām;
 • Finanšu pakalpojuma summa, ko sedz garantija, nepārsniedz 25% no uzņēmuma 2019.gada kopējā apgrozījuma, līdz EUR 5 milj., līdz 50% no finanšu pakalpojuma summas (atlikums uz garantijas piešķiršanas brīdi);
 • Termiņš līdz 6 gadiem finanšu līzinga un investīciju kredīta saistībām, līdz 3 gadiem apgrozāmo līdzekļu finansējuma saistībām;
 • Garantijas prēmija 0,5% gadā;
 • Garantijas izsniedz līdz 31.12.2020. atbilstoši MK noteikumiem Nr.150;
 • Ekspress garantija – līdz EUR 500 000, pieejama dažu dienu laikā no pieteikuma saņemšanas.

Lielo komersantu garantija - dzīvotspējīgiem eksportējošajiem uzņēmumiem, kuru darbību ir negatīvi skarusi Covid-19 izplatība:

 • Piešķiršanas kritēriji – lielie komersanti, kuru apgrozījumu iepriekšējos 2 gados vismaz 30% veidoja eksports; vai nākamajos 2 gados plānotais eksports ir vismaz 50%, ja pārceļ darbību uz Latviju no teritorijas ārpus EEZ vai uzsāk darbību Latvijā;
 • Garantētās saistības – aizdevumi investīcijām, apgrozāmajiem līdzekļiem, finanšu līzinga saistības vai limiti;
 • Garantijas apmērs – līdz 25% no 2019.gada apgrozījuma, līdz EUR 15 milj., apmērs 70% vai 90%;
 • Termiņš 6 vai 8 gadi;
 • Ierobežojumi – nevar saņemt neatbalstāmo nozaru komersanti, kā arī uzņēmumi, kuriem bija grūtībās nonākušo uzņēmumu pazīmes uz 31.12.2019. vai uz garantijas lēmuma pieņemšanas brīdi.

Eksporta garantijas – atcelti ierobežojumi eksporta garantiju saņemšanai uz ES un atsevišķām OECD valstīm līdz 31.12.2020. Eksporta garantijām uz attīstītajām valstīm var pieteikties arī lielie uzņēmumi neatkarīgi no eksporta apgrozījuma un valsts, uz kuru plānoti darījumi, bez papildus ierobežojumu noteikšanas:

 • Sedz pircēja un politiskos riskus (nodrošinājums attiecīgi līdz 90% un 95%), pircēja saistību garantētāja riskus;
 • Termiņš – maksimālais atliktā maksājuma termiņš līdz 2 gadiem, lauksaimniecības produktu eksporta darījumiem – līdz 547 dienām;
 • Atlīdzības maksimālais saistību apmērs par zaudējumiem, kas radušies ar vienu ārvalstu pircēju, ir 2 milj. EUR.

Kapitāla fonds - finansējums lielajiem komersantiem, kuru darbību negatīvi ietekmēja Covid-19, kā arī tiem lielajiem komersantiem, kuri ir gatavi pielāgot vai pārveidot līdzšinējo komercdarbības modeli jaunajām dzīves un uzņēmējdarbības reālijām. Fonds plānots 100 milj. EUR apmērā un tajā ieguldīs arī Latvijas pensiju fondu pārvaldnieki.

 • Atbalsts paredzēts dzīvotspējīgiem un labi pārvaldītiem lielajiem komersantiem, kuri rada pievienoto vērtību Latvijas tautsaimniecībai, darbojas industrijās ar augstu pievienoto vērtību, nodarbina lielu skaitu cilvēku un veic augstas VSAOI un IIN iemaksas valsts budžeta, nodarbojas ar inovācijām un ražo inovatīvus produktus, sistēmiski nozīmīgs uzņēmums savā nozarē, uzņēmumam ir attīstīta konkurētspējīga tehnisko zināšanu un kompetenču bāze;
 • Atbalstu nevar saņemt neatbalstāmo nozaru komersanti;
 • Investīciju apjoms vienam komersantam līdz EUR 10 milj.;
 • Atbalstāmie ieguldījumu veidi – ieguldījums uzņēmuma kapitālā, mezanīna finansējums, uzņēmuma parādu vērtspapīru emisijas iegāde alternatīvajā First North vai Baltijas regulētajā tirgū.

Atbalsts tūrisma nozares uzņēmumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai, administrē LIAA:

 • Pieteikšanās 4.-18.12.2020;
 • 30% apmērā no 2019.gadā veiktajām VSAOI; viesnīcām papildus atbalsts atbilstoši telpu kopējai platībai – 4 EUR/m2, operacionālo izmaksu segšanai;
 • Maksimālais atbalsts vienam uzņēmuma EUR 800 tūkst.; kopējais pieejamais finansējums EUR 19,36 milj.;
 • Tūrisma nozares uzņēmumiem, kuriem Covid-19 rezultātā ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir samazinājušies par 30%: vienā mēnesī periodā 04.-06.2020., salīdzinot ar attiecīgu 2019.g. mēnesi, un/vai 2020.g.martā vai aprīlī, salīdzinot ar vidējiem 1 mēneša ieņēmumiem 2019.gadā, vai faktiskās darbības mēnešos periodā 01.2019.-03.2020.
 • Vienreizējs atbalsts darba samaksas kompensēšanai un operacionālo izmaksu segšanai;
 • Atbalsts jāizlieto līdz 30.06.2021.

Atbalsts nomas maksai, kuru sniedz valsts un pašvaldību iestādes un kapitālsabiedrības, uz noteiktu laiku atbrīvojot Covid-19 skarto nozaru komersantus no nomas maksas, vai to samazinot.

Subsīdija apgrozāmajiem līdzekļiem, kuru administrē VID:

 • Uzņēmumiem: 30% no uzņēmuma bruto darba algas, par kuru nomaksāti nodokļi 2020.g. augustā, septembrī un oktobrī, kopsummas; maksimālais apjoms līdz EUR 50 000 par atbalsta periodu, līdz EUR 800 000 saistīto personu grupai;
 • Uzņēmumiem nozarē NACE 10.2 «Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana»: līdzīgi nosacījumi, bet ierobežojums līdz EUR 120 000 saistīto personu grupai;
 • Atbalsts piešķirams, ja apgrozījuma kritums atbalsta perioda mēnesī salīdzinājumā ar vidējo mēneša apgrozījumu 2020.g. augustā, septembrī, oktobrī būs vismaz 20%; un ja atbalsta perioda attiecīgajā mēnesī ir arī apgrozījuma kritums vismaz par 30%, salīdzinot ar apgrozījumu attiecīgajā 2019.g. mēnesī;
 • Atbalsta periods – no 2020.g. 1.novembra līdz 31.decembrim; pieteikšanās līdz 15.01.2021.;
 • Kopējais pieejamais budžeta finansējums – EUR 70 800 000.

Saeimai vēl jāpieņem gala lēmums attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa pagarinājums (visiem NĪīpašniekiem) 2020.-2021.gadā, kā arī Energoefektivitātes likumā noteikto pienākumu izpildes termiņa pagarinājums (lieliem uzņēmumiem un lieliem elektroenerģijas patērētājiem).

 

 

Šis ziņojums ir paredzēts informatīviem nolūkiem un nav uzskatāms kā ieteikums no Grant Thornton Baltic SIA un Grant Thornton Baltic Audit SIA.

 

Citi raksti, kas jums varētu interesēt!