article banner
Prasība atklāt vairāk informāciju Neatkarīga revidenta ziņojumā

Prasība atklāt vairāk informāciju Neatkarīga revidenta ziņojumā

Papildu prasības revidenta ziņojumam

 • Prasības ieviestas ar grozījumiem Starptautiskajos revīzijas standartos (SRS 701). Spēkā pārskata periodiem kas sākas pēc 2016. gada 15. decembra
 • Attiecas uz sabiedriskas nozīmes struktūru* neatkarīgu revidentu ziņojumiem.

*Sabiedriskas nozīmes struktūra – finanšu institūcija** un/vai komercsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū

**Finanšu institūcija - kredītiestāde, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, apdrošināšanas sabiedrība, pārapdrošināšanas sabiedrība, vai privātais pensiju fonds, kas sniedz finanšu, apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus.

Galvenie revīzijas jautājumi

 • Jautājumi, kas saskaņā ar revidenta profesionālo spriedumu, revīzijas kontekstā ir finanšu pārskata nozīmīgākie jautājumi.
 • Mērķis ir uzlabot revidenta ziņojuma informatīvo vērtību, nodrošinot lielāku caurskatāmību par veikto revīziju.
 • Kalpo kā papildinformācija finanšu pārskata lietotājiem. 

 

Galveno revīzijas jautājumu noteikšana

Nosakot šādus jautājumus, revidents ņem vērā:

 • jomas, kurās pastāv nozīmīgi riski;
 • jomas, kurās vadība ir izdarījusi nozīmīgus spriedumus, ieskaitot grāmatvedības aplēses ar augstu aplēses nenoteiktību;
 • periodā notikušu nozīmīgu notikumu vai darījumu ietekme uz revīziju.

Ziņošana par galvenajiem revīzijas jautājumiem

 • Komunikācija ar klienta vadību un Revīzijas komiteju.
 • Neatkarīga revidenta ziņojums -  rindkopa “Galvenie revīzijas jautājumi”:
 • raksturots katrs galvenais revīzijas jautājums;
 • norādīts, kāpēc šis jautājums atzīts par vienu no nozīmīgākajiem;
 • norādīts, kā jautājums tika izvērtēts un atrisināts revīzijas procesā. 

 

Galveno revīzijas jautājumu jomas Nasdaq Riga biržā iekļauto akciju emitentu revidentu ziņojumos par 2017.gada finanšu pārskatiem

Avots: Nasdaq Riga birža  mājaslapā publiskotie gada pārskati

 

imagesaqm.png

 • Nasdaq Riga biržā ir iekļauti 20 akciju emitenti – Baltijas Oficiālajā sarakstā 4 uzņēmumi un Baltijas Otrajā sarakstā 16 uzņēmumi.  
 • Finanšu pārskatu par 2017.gadu revīziju 7 uzņēmumiem ir veicis tā sauktais lielais četrinieks un 13 uzņēmumiem cita auditorkompānija.  
 • Revidentu ziņojumos ir norādīti vidēji 2 galvenie revīzijas jautājumi.
 • 70% galveno revīzijas jautājumu jomas saistītas ar bilances posteņiem, pārējos – ar peļņas un zaudējumu posteņiem vai citiem jautājumiem

Galveno revīzijas jautājumu vidējais skaits sadalījumā pa akciju sarakstiem

imageklrru.png

Avots: Nasdaq Riga birža  mājaslapā publiskotie gada pārskati

 

 • Otrajā sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem revidenta ziņojumā galveno revīzijas jautājumu skaits ir no 1 līdz 3
 • Oficiālajā sarakstā iekļautajiem uzņēmumiem revidenta ziņojumā galveno revīzijas jautājumu skaits ir no 3 līdz 5

 

 

Galvenie revīzijas jautājumi pasaules valstīs

imagexhg.png

Avots: ACCA pētījums «Key audit matters: unlocking the secrets of the audit»

 

 • Analizēti apmēram 560 neatkarīgu revidentu ziņojumi par 2017. gada pārskatu;
 • Revidentu ziņojumos kopā norādīti 1321 galvenie revīzijas jautājumi;
 • Pētījumā iekļautas šādas valstis – Apvienotā karaliste, Brazīlija, Kipra, Grieķija, Rumānija, Kenija, Nigērija, Omāna, Rumānija, Dienvidāfrika, AAE un Zimbabve. 

 

Galvenie revīzijas jautājumi pa nozarēm

imagexr53n.png

 • Galvenie revīzijas jautājumi palīdz revidentam koncentrēties uz revīzijas kontekstā nozīmīgākajiem jautājumiem, tas savukārt veicina augstāku revīzijas kvalitāti.
 • Savukārt uzņēmumam ir iespēja finanšu pārskatā finanšu pārskatā atklāt informāciju par jomām, kas saistītas ar galvenajiem revīzijas jautājumiem, kas nodrošina kvalitatīvākus finanšu pārskats.

 

 

Informāciju sagatavoja Raivis Irbītis, zvērināts revidents