banner image
Press Release

Atklātības ziņojums

GRANT THORNTON BALTIC AUDIT SIA

 

ATKLĀTĪBAS ZIŅOJUMS

PAR PERIODU NO 2020. GADA 1. JŪLIJA LĪDZ 2021. GADA 30. JŪNIJAM

Ievads

Šis atklātības ziņojums sagatavots atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma 33.1 pantam un ES Regulas Nr. 537/2014 13. pantam.

 

Zvērinātu revidentu komercsabiedrības juridiskās un īpašumtiesību struktūras apraksts

Grant Thornton Baltic Audit SIA, reģistrācijas numurs 50003946031, ir licencēta revidentu komercsabiedrība Latvijā, licences Nr. 183, ar reģistrēto biroju Blaumaņa ielā 22, Rīgā, LV-1011.

Grant Thornton Baltic Audit SIA īpašnieks ir pilnsabiedrība Grant Thornton Baltic Holding TÜ, kas reģistrēta Tallinā, Igaunijā. Grant Thornton Baltic Holding TÜ vienādās daļās pieder vairākām privātpersonām, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas rezidentiem.

Grant Thornton Baltic Holding TÜ tika dibināta 2015. gada 3. jūlijā un atbilstoši 2015. gada 23. septembra partnerības līgumam sabiedrības partneri ieguldīja savas kapitāldaļas holdinga sabiedrībā Grant Thornton Baltic Holding TÜ, kurai strukturālo izmaiņu rezultātā pieder meitas sabiedrības Latvijā Grant Thornton Baltic SIA un Grant Thornton Baltic Audit SIA, meitas sabiedrība Igaunijā Gran Thornton Baltic OÜ, meitas sabiedrība Lietuvā Grant Thornton Baltic UAB. Strukturālo izmaiņu galvenais iemesls bija Igaunijas, Latvijas un Lietuvas sabiedrību apvienošana zem vienas vadības un nosaukuma Grant Thornton Baltic.

 Kopš 2018.gada 01.jūlija Grant Thornton Baltic Audit SIA ir uzsākusi revīzijas pakalpojumu sniegšanu, noslēdzot revīzijas līgumus ar klientiem, kā arī kopš 2019.gada 01.janvāra Grant Thornton Baltic SIA ir nodalījusi daļu darbības veida - revīzijas pakalpojumu sniegšanu Grant Thornton Baltic Audit SIA, tādejādi Grant Thornton Baltic Audit SIA sniedz revīzijas pakalpojumus Latvijā kā Grant Thornton Baltic sabiedrību tīkla dalībnieks.

Grant Thornton Baltic sniedz revīzijas, grāmatvedības, iekšējās grāmatvedības, nodokļu konsultāciju, juridisko konsultāciju, vērtēšanas un finanšu konsultāciju pakalpojumus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Kopumā Baltijas valstīs mums ir trīs pārstāvniecības, kurās kopā strādā aptuveni 300 pieredzējuši speciālisti. Meitas sabiedrībām kopā ir 2 500 klientu, un daudzi klienti izmanto pakalpojumus visās Baltijas valstīs.

Grant Thornton Baltic mērķis ir sniegt klientiem augsta līmeņa profesionālus revīzijas un finanšu konsultāciju pakalpojumus:

- revīzijas un revidentu pakalpojumi;

- finanšu un uzņēmējdarbības konsultāciju pakalpojumi, tajā skaitā vērtēšanas, uzņēmumu iegādi un pārdošanas pakalpojumi;

- konsultāciju pakalpojumi;

- iekšējā audita pakalpojumi

- nodokļu un juridisko konsultāciju pakalpojumi;

- grāmatvedības pakalpojumi.

Lai sniegtu mūsu klientiem vislabāko personīgi pielāgoto risinājumu, mēs iesaistām ekspertus no visām mūsu darbības jomām, kā arī, ja nepieciešams, no dažādām valstīm. Mūsu konsultanti nodrošina klientiem jomai specifisku kompetenci, kas ņem vērā gan vietējos, gan starptautiskos apstākļus. Ja nepieciešams, mēs varam paļauties uz kolēģiem visā pasaulē, jo esam Grant Thornton revīzijas un uzņēmējdarbības konsultāciju sabiedrību tīkla dalībnieki, kas sniedz pakalpojumus vairāk nekā 135 valstīs.

Sniedz pakalpojumus, mēs ievērojam starptautiski pieņemtus standartus un labās prakses principus. Mēs nodrošinām kvalitāti, izmantojot gan iekšējās, gan starptautiskās kontroles sistēmas. Mēs apkalpojam klientus igauņu, latviešu, lietuviešu, angļu, krievu un vācu valodās.

 

Tīkla un tīkla juridiskās un strukturālās organizācijas apraksts

No 2012. gada 10. februāra Grant Thornton Baltic OÜ, Grant Thornton Baltic SIA, Grant Thornton Baltic Audit SIA un Grant Thornton Baltic UAB ir Grant Thornton revīzijas un uzņēmējdarbības konsultāciju sabiedrību tīkla biedres (www.grantthornton.global). Grant Thornton sastāv no Grant Thornton International Ltd (jumta organizācija, kas nesniedz pakalpojumus klientiem) un neatkarīgām dalībfirmām vairāk nekā 135 valstīs. GT Organizācijā strādā vairāk nekā 56 000 darbinieku. 2020. gadā GT Organizācijas apgrozījums bija 5,81 miljardi ASV dolāru.

Sabiedrību tīkla ietvaros riski netiek summēti. Grant Thornton Baltic  sabiedrībām ir tiesības izmantot Grant Thornton preču zīmi. Dalība Grant Thornton ļauj un uzliek mums par pienākumu izmantot revīzijas programmatūru, tehnoloģijas un piedalīties profesionālās apmācībās. Mēs esam pakļauti Grant Thornton kvalitātes kontroles prasībām (sistēmai un risku pārvaldībai).

 

Zvērinātu revidentu komercsabiedrības pārvaldības struktūras apraksts

Grant Thornton Baltic Audit SIA pārvaldību nodrošina zvērināts revidents (sertifikāta Nr. 142), Grant Thornton Baltic Audit SIA valdes locekle Silvija Gulbe. Grant Thornton Baltic Audit SIA valde ir atbildīga par revīzijas un saistīto pakalpojumu prakses pārvaldību un pārraudzību.  

 

Iekšējās kvalitātes kontroles sistēmas apraksts

Vadošais partneris ir atbildīgs par riska pārvaldības un iekšējās un kvalitātes kontroles sistēmu atbilstoši kvalitātes vadības standartiem un augstākā līmeņa projektu vadītāji ir atbildīgi par revīzijas kvalitātes nodrošināšanu.

Grant Thornton Baltic Audit SIA uzdevums ir sniegt pārliecību, ka to uzņēmumu finanšu pārskatos, kurus mēs esam revidējuši, atspoguļota patiesa informācija. Lai profesionāli sniegtu savus pakalpojumus, mēs veidojam darba grupas, kuru dalībniekiem ir plaša pieredze dažādās nozarēs un saimnieciskās darbības veidos. Mēs pastāvīgi pilnveidojam savus kvalitātes un risku pārvaldības procesus, lai uzlabotu klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, tostarp atbilstību piemērojamajiem profesionālajiem standarti un normatīvo aktu prasībām.

Mūsu revīzijas pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēma balstās uz Starptautisko kvalitātes kontroles standartu Nr. 1  “Kvalitātes kontrole komercsabiedrībām, kas veic finanšu pārskatu revīzijas un pārbaudes, kā arī citus apliecināšanas un ar to saistītu pakalpojumu uzdevumus,” kā arī uz Revīzijas pakalpojumu likumu un atbilstoši tā 31.1. pantam izdotajiem MK noteikumiem Nr. 75 Par zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību darba organizāciju. Minētais standarts tika izmantots, sagatavojot Grant Thornton Baltic Audit SIA) kvalitātes kontroles rokasgrāmatu, kurā apskatīti šādi temati:

  • vadības pienākumi;
  • ētika;
  • klientu akceptēšana;
  • personāla politika;
  • līgumu izpilde;
  • uzraudzība;
  • dokumentācija.

2020. gada septembrī Starptautiskās revīzijas un apliecināšanas standartu padomes izdoto 1. Starptautisko kvalitātes vadības standartu (1. SKVS), kas aizstāj Starptautisko kvalitātes kontroles standartu Nr. 1 (SKKS) un ievieš pārskatītu uz risku izvērtējumu balstītu pieeju, kas paredz stingrākas prasības revīzijas prakses pārvaldībai, vadībai un kultūrai. 1. SKVS stāsies spēkā 2022. gada decembrī. Grant Thornton Baltic Audit SIA ir sākusi darbu pie jaunā standarta ieviešanas un mūsu revīzijas pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmas pilnveidošanā jau ir veikti vairāki pasākumi, kas ir būtiski, lai nodrošinātu kvalitāti ne tikai praksē, bet arī atsevišķu revīzijas uzdevumu īstenošanā. Mūsu sākotnēji veiktie pasākumi ietver kvalitātes risku identificēšanas un izvērtēšanas un kontroļu dokumentēšanu saskaņā ar tīkla noteikto metodoloģiju un tās pieeju.

Vadības pienākumi

Lai nodrošinātu efektīvu kvalitātes kontroles sistēmas darbību, Vadošais partneris tiek saukts arī par Partneri, kas atbildīgs par kvalitātes kontroli. Viņa atbildības joma ietver kvalitātes kontroles politiku un procedūru izstrādi un ievērošanas nodrošināšanu, kā arī darbinieku un citu partneru informēšanu par šādām politikām. Personai, kas darbojas kā Partneris, kas atbildīgs par kvalitātes kontroli, jāapmeklē atbilstošas apmācības.

Ētika

Grant Thornton Baltic Audit SIA politiku un procedūru rokasgrāmata ietver Starptautiskās grāmatvežu federācijas Starptautiskā profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa rokasgrāmatas pamatprincipus un ētikas principus. Darbinieki tiek informēti par ētikas principiem apmācību laikā un darba laikā, un atbilstība šiem principiem tiek uzraudzīta kvalitātes kontroles ietvaros. Sabiedrības iekšējie normatīvie akti, kā arī darba līgumi satur ētiskas rīcības noteikumus un pamatprincipus.

Grant Thornton Baltic Audit SIA uztur politiku un procedūras, kas ir pamatotas ar starptautiskajām prasībām un ir izstrādātas, lai sniegtu pamatotu pārliecību, ka darbinieki ievēro attiecīgās ētikas prasības.

Revīzijas partneris un darbinieki ik gadu apliecina savu neatkarību un Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko Neatkarības standartu) prasību un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļauto neatkarības prasību ievērošanu.

Klientu akceptēšana

Lai veidotu pastāvīgas attiecības ar klientiem, uzmanība tiek pievērsta klienta uzticamībai, mūsu kompetencei un resursiem, kas nepieciešami līguma izpildei, un ētikas apsvērumiem. Kompetence mūsu uzņēmējdarbības ietvaros ietver to, vai Grant Thronton Baltic Audit SIA darbiniekiem ir zināšanas par attiecīgo nozari, vai viņiem ir pieredze darbā ar attiecīgajām regulatīvajām vai ziņojumu sagatavošanas prasībām vai spēja iegūt nepieciešamās prasmes un zināšanas. Resursi ir pietiekama darbinieku skaita ar nepieciešamo kompetenci pieejamību, personu, kas veic kvalitātes kontroli, pieejamība un spēja izpildīt līgumsaistības līdz ziņojumu sagatavošanai noteiktajam termiņam.

Grant Thronton Baltic Audit SIA izvērtē katru topošo klientu. Tas ietver pietiekamas informācijas iegūšanu par topošo klientu, tā augstāko vadību un patieso labuma guvēju, veicot atbilstošu analīzi par šo informāciju, lai varētu pieņemt rūpīgi pamatotu lēmumu par klienta akceptēšanu. Lai šo novērtējumu veiktu, ir jāizvērtē klienta riska profils un jāiegūst pamatojošā informācija par klientu, tā augstāko vadību, direktoriem un īpašniekiem. Turklāt, mēs iegūstam papildu informāciju, kas nepieciešama, lai izpildītu vietējās juridiskās un normatīvo aktu prasības.

Pirms starptautisku klientu akceptēšanas Grant Thornton biedriem ir jāveic visu esošo sakaru pārbaude starptautiskā līmenī, lai izvairītos no jebkādiem iespējamiem interešu konfliktiem un neatkarības apdraudējumiem.

Klientu akceptēšanas ietvaros veiktie novērtējumi tiek dokumentēti.

Personāla politika

Personāla atlases plāns ir atkarīgs no esošo klientu skaita, paredzamās izaugsmes un personāla apgrozījuma. Personāla atlases laikā tiek izvērtēta kandidātu profesionālā kvalifikācija, pieredze un personīgās īpašības. Jaunie darbinieki tiek iepazīstināti ar korporatīvajām politikām un procedūrām, un metodoloģiju.

Darbinieku prasmes un kompetences tiek uzturētas un izlabotas apmācību un pastāvīgas profesionālas attīstības ietvaros. Apmācību programmas tiek sagatavotas, lai nodrošinātu visu darbinieku apmācības un ņemtu vērā darbinieku individuālās vajadzības. Darbiniekiem tiek sniegta iespēja attīstīt savas profesionālās prasmes, piedaloties dažādu līgumu izpildē atkarībā no klientu skaita.

Turpmāku profesionālu attīstību pārskata attīstības interviju laikā. Darbinieku attīstība tiek izvērtēta vismaz reizi gadā. Darbinieku atalgojums un paaugstināšana amatā ir saistīta ar attīstības interviju rezultātiem un balstīta uz atbilstošiem sasniegumiem dažādās jomās.

Revīzijas projektu pārvaldība

Revīzijas tiek veiktas, izmantojot Grant Thornton revīzijas programmatūru Voyager/LEAP, kurā revīzijas darbs tiek plānots, izpildīts un dokumentēts, izmantojot Grant Thornton revīzijas metodoloģiju.

Katrs projekta vadītājs ir atbildīgs, nepieciešamības gadījumā, konsultējoties ar augstāko vadību, par to, lai projekta izpildei norīkotajiem komandas locekļiem pie noteiktajiem apstākļiem ir nepieciešamā profesionālā kompetence un pieredze.

Revīzijas komandas locekļu, kuriem ir mazāka pieredze revīzijā, darbu pārbauda komandas locekļi ar plašāku pieredzi. Projektu pārbaude ietver paveiktā darba pārbaudi, būtiskus novērtējumus un gala ziņojumu.

Grant Thornton Baltic Audit SIA uzskata, ka konsultēšanās sabiedrības ietvaros ir būtiska un vienmēr iedrošina darbiniekus meklēt padomu sarežģītos vai pretrunīgos apstākļos. Konsultāciju rezultātā iegūtie secinājumi tiek dokumentēti.

Iekšējā uzraudzība

Iekšējā projektu kvalitātes kontrole pirms revidentu ziņojuma izsniegšanas ir obligāta visos projektos, kas tiek veikti publiskajām iestādēm. Kvalitātes kontrole pirms ziņojuma izsniegšanas ir obligāta arī, lai nodrošinātu atbilstību citiem iekšējiem kritērijiem. Personai, kas veic kvalitātes kontroli, jābūt pietiekamai pieredzei.

Papildus kvalitātes kontrolei, kas veicama pirms ziņojuma izsniegšanas, atbilstība kvalitātes kontroles politikām un procedūrām tiek uzraudzīta sabiedrības ietvaros. Katra partnera projekti tiek pārbaudīti vismaz reizi trijos gados. Uzraudzību veic pieredzējušas un kompetentas personas.

Grant Thornton veic kvalitātes kontroli vismaz reizi trijos gados. Grant Thornton pēdējā kvalitātes kontrole bija 2018.gada oktobrī, kad tika pārbaudīta Grant Thornton Baltic SIA, kas nodevusi revīzijas pakalpojumu sniegšanu Grant Thornton Baltic Audit SIA, iegūstot pozitīvu rezultātu.

 

Pārvaldības struktūras apliecinājums par tās funkciju efektivitāti

Grant Thornton Baltic Audit SIA ar šo apliecina, ka izmantotā riska pārvaldības un iekšējās un kvalitātes kontroles sistēma funkcionē efektīvi un kvalitātes kontroles vide atbilst visām piemērojamajām normām un nodrošina pietiekamu atbilstību nepieciešamajiem kvalitātes standartiem.

  

Pēdējā kvalitātes nodrošināšanas pārbaude

Atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija vismaz reizi trijos gados veic kvalitātes kontroles pārbaudi sabiedrībā, kas sniegusi noslēgusi līgumu par revīzijas pakalpojumu sniegšanu ar publisku institūciju. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija pēdējo reizi veica kvalitātes kontroles pārbaudi Grant Thornton Baltic SIA 2020. gada decembrī, iegūstot iegūstot augstāko vērtējumu.  

2020. gada novembrī, atbilstoši Regulas 537/2014 26.panta prasībām Latvijas Republikas Finanšu ministrija (kompetentā iestāde saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likuma 37.5 panta pirmo daļu) veica Grant Thornton Baltic Audit SIA sniegtā pakalpojuma uzdevuma kvalitātes kontroli, iegūstot pozitīvu vērtējumu.

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija pēdējo reizi veica pārbaudi par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildi zvērinātu revidentu komercsabiedrībā Grant Thornton Baltic Audit SIA 2021. gada oktobrī, iegūstot pozitīvu vērtējumu.

 

Publisko institūciju saraksts (sabiedriskas nozīmes struktūras uzņēmumi), kurās zvērinātu revidentu komercsabiedrība veica revīziju pēdējā finanšu gada laikā

  • Apdrošināšanas akciju sabiedrība “BALTIJAS APDROŠINĀŠANAS NAMS”
  • Akciju sabiedrība “LPB Bank”
  • Akciju sabiedrība “PrivatBank”

 

Apliecinājums par zvērinātu revidentu komercsabiedrības neatkarību, apstiprinot arī to, ka veikta neatkarības atbilstības iekšējā pārbaude

Grant Thornton Baltic politiku un procedūru rokasgrāmata ietver Starptautiskās grāmatvežu federācijas Starptautiskā profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa rokasgrāmatas pamatprincipus un citus principus, kas saistīti ar neatkarību. Neatkarība tiek apskatīta arī iekšējās apmācībās.

Lai izvairītos no finanšu interesēm saistībā ar revīzijas klientiem, Grant Thornton izmanto automātisko uzraudzības sistēmu GIS. Klientu saraksts, kuros partneriem, revīzijas projektu vadītājiem un to tuviniekiem nav finanšu interešu, ir pieejams visām dalībfirmām.

Visi darbinieki, kas strādā ar revīzijas klientiem, katru gadu iesniedz rakstisku apliecinājumu par neatkarību, pirms tam iepazīstoties ar klientu sarakstu. Revīzijas komandas tiek veidotas tā, lai izvairītos no jebkāda neatkarības apdraudējuma. Revīzijas komandas dalībnieki pirms darba sākšanas papildus rakstiski apliecina to neatkarību attiecībā uz klientu. Partneriem, darbiniekiem un konsultantiem jāziņo par jebkurām izmaiņām apstākļos, kas saistīti ar neatkarības apliecinājumu.

Neatkarība tiek analizēta, gan akceptējot klientu, gan turpinot revīzijas līguma izpildi. Jebkurš neatkarības apdraudējums un piemērotos aizsardzības pasākumus jādokumentē revīzijas darba dokumentos. Saistībā ar apstākļiem, kas varētu apdraudēt neatkarību, jākonsultējas ar Vadošo partneri.

Atbilstība neatkarības prasībām tiek pārbaudīta kvalitātes kontroles un uzraudzības ietvaros.

Grant Thornton Baltic Audit SIA ar šo apliecina, ka tā savā darbībā ir bijusi neatkarīga, un veikta iekšējā neatkarības pārbaude.

 

Apliecinājums par zvērinātu revidentu komercsabiedrības ievēroto politiku attiecībā uz revidentu pastāvīgu apmācību

Zvērinātu revidentu pastāvīgu apmācību stratēģija ir vispārīgās korporatīvo apmācību stratēģijas daļa.

Sabiedrība sagatavo apmācību plānu, ņemot vērā prasības pastāvīgām apmācībām, kas noteiktas Revīzijas pakalpojumu likumā, kā arī zvērinātu revidentu un citu darbinieku vajadzības. Zvērinātiem revidentiem un revīzijas projektu vadītājiem jāapmeklē vismaz 40 apmācību stundas gadā, citiem darbiniekiem jāapmeklē vismaz 16 apmācību stundas gadā.

Dalība iekšējās apmācībās, tajā skaitā Grant Thornton e-apmācībās par Starptautiskajiem revīzijas standartiem ir obligāta zvērinātiem revidentiem un citiem darbiniekiem. Kā Grant Thornton  tīkla dalībnieks, Grant Thornton Baltic Audit SIA izmanto GTIL kopīgo revīzijas metodoloģiju un procesu rīku. Metodoloģija ir balstīta uz Starptautiskajiem revīzijas standartiem (ISA), kura attiecīgi ir papildināta ar Grant Thornton politiku saskaņā ar ISA prasībām.

Informācija par zvērinātu revidentu un citu darbinieku piedalīšanos apmācībās tiek saglabāta, lai nodrošinātu labāku izsekojamību tiesību aktos noteikto turpmāko apmācību prasību atbilstībai.

 

Informācija par partneru atalgojumu sistēmu zvērinātu revidentu komercsabiedrībā

Vadība saņem fiksētu ikmēneša atalgojumu. Peļņas sadale partneriem tiek veikta dividenžu formā vienu reizi gadā atbilstoši Grant Thornton Baltic Holding TÜ partneru vienošanās.

 

Revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības politika apraksts attiecībā uz vadošo revīzijas partneru un darbinieku rotāciju

Vadošie revīzijas partneri, kas ir atbildīgi par revīzijas veikšanu, pārtrauc dalību revidētās sabiedrības revīzijā ne vēlāk kā septiņus gadus pēc to iecelšanas. Vadošajiem revīzijas partneriem aizliegts atkārtoti piedalīties revidētās sabiedrības revīzijā ātrāk kā pēc trīs gadu pārtraukuma.

Grant Thornton Baltic Audit SIA Kvalitātes kontroles nodrošināšanas rokasgrāmata nosaka, ka jāizmanto partneru rotācijas izsekošanas izklājlapa, lai izsekotu vadošo darbinieku pakalpojumu sniegšanas ilgumam kvalitātes nodrošināšanas projektos. Tāpat rokasgrāmata nosaka individuālu rotāciju pēc noteikta perioda, atbilstoši kurai aizliegts kļūt par revīzijas projekta komandas locekli vai vadošo revīzijas partneri ātrāk kā pēc divu gadu pārtraukuma.

 

Informācija par zvērinātu revidentu komercsabiedrības kopējo apgrozījumu

Grant Thornton Baltic Audit SIA ieņēmumi no pārdošanas laikā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūnijam bija šādi (EUR):

 

Ieņēmumi no pārdošanas kopā, t.sk.:

900 499

Ieņēmumi no publisko institūciju gada un konsolidēto finanšu pārskatu revīzijas

176 640

Ieņēmumi no citu sabiedrību gada un konsolidēto finanšu pārskatu revīzijas

723 859

Ieņēmumi no atļautiem ar revīziju nesaistītiem pakalpojumiem sabiedrībām, kuru revīziju veic obligātais revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība

0

Ieņēmumi no ar revīziju nesaistītiem pakalpojumiem citām sabiedrībām

0

 

Grant Thornton Baltic Audit SIA apliecina šajā atklātības ziņojumā sniegtās informācijas pareizību ziņojuma parakstīšanas datumā.

 

 

Silvija Gulbe

Valdes locekle, Zvērināta revidente

Grant Thornton Baltic Audit SIA

2021. gada 29. oktobrī

Copy text of article